دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
خون شناسي 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  دو ترم                  شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94               دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران: 25 نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :  خون شناسي 1                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد: 3                          ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع و ويژگي‏هاي سلول‏هاي بنيادي، روند شكل‏گيري بافت خونساز، خونسازي قبل و بعد از تولد

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

روند شكل گيري بافت خوني، سلول بنيادي

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏ها و تفاوت‏هاي انواع سلول‏هاي بنيادي (Totipotent، Pluripotent، Multipotent و Unipotent)  را تبيين نمايد.

 

- ويژگي‏هاي سلول بنيادي (خودنوسازي، تكثير و تمايز) و سلول بنيادي خونساز را بيان نمايد.

 

_ ماركرهاي سطحي سلول‏هاي بنيادي خونساز را نام ببرد.

 

- روند شكل‏گيري سلول‏هاي خوني از سلول بنيادي خونساز را شرح دهد.

 

- بافت‏هاي خونساز قبل و بعد از تولد و روند تكامل خونسازي از روياني تا بلوغ را توضيح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

اريتروپوئز، فاكتورهاي رشد و فاكتورهاي رونويسي خونساز

دانشجو بايد بتواند:

- مراحل توليد گلبول‏هاي قرمز از پرونورموبلاست تا RBC را بيان نمايد و ويژگي‏هاي ه رده را شرح دهد.

 

- فاكتورهاي رشد خونسازي را نام ببرد و ويژگي‏هاي ساختاري هر كدام را بيان نمايد.

 

- تاثير هر كدام از فاكتورهاي رشد خونساز بر رده‏هاي مختلف سلولي را شرح دهد.

 

- فاكتورهاي رشد موثر در Homing و Mobilization را نام ببرد و تاثير آنها را شرح دهد.

 

- فاكتورهاي رونويسي دخيل در رونويسي در رده‏هاي مختلف سلول‏هاي خونساز را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزشمراحل اريتروپوئز، فاكتورهاي رشد و فاكتورهاي رونويسي خونساز رده‏هاي مختلف سلول‏هاي خوني

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار، عملكرد، سنتز و انواع هموگلوبين‏ و پورفيري‏ها

دانشجو بايد بتواند:

- مراحل سنتز هم را با ذكر آنزيم‏هاي دخيل شرح دهد.

 

- مراحل سنتز هموگلوبين را تشريح نمايد.

 

- ساختمان و عملكرد هموگلوبين را توضيح دهد.

 

- انواع هموگلوبين‏هاي طبيعي را بيان نمايد.

 

- اصول سنجش اريتروكينتيك (اندازه‏گيري توليد و تخريب تام هموگلوبين) را بيان نمايد.

 

- فيزيولوژي ايجاد پورفيري‏ها را شرح دهد.

 

- انواع پورفيري را نام ببرد و آنزيم مختل، اساس بيوشيميايي و علايم باليني هر يك را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش ساختار و عملكرد هموگلوبين، سنتز هموگلوبين، انواع هموگلوبين و ختلالات توليد هم (پورفيري‏هاي)

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد، ساختمان و عملكرد گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها

دانشجو بايد بتواند:

- روند توليد پروژنيتورهاي و پركرسوهاي رده گرانولوسيتي، مونوسيتي و لنفوسيتي را بيان نمايد و ويژگي‏ها و موفولوژي هر يك از پيش‏سازها و سلول‏هاي بالغ را شرح دهد.

 

- توزيع و كينتيك نوتروفيل‏ها، ائوزينوفيل‏ها، بازوفيل‏ها، مونوسيت‏ها و لنفوسيت‏ها را توضيح دهد.

 

- عملكرد  نوتروفيل‏ها، ائوزينوفيل‏ها، بازوفيل‏ها، مونوسيت‏ها و لنفوسيت‏ها را شرح دهد.

 

- روند توليد پلاكت از مگاكاريوسيت،  توزيع و كينتيك و عملكرد پلاكت‏ها را تبيين نمايد.

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش توليد، ساختمان و عملكرد گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

متابوليسم آهن و آنمي فقر آهن

دانشجو بايد بتواند:

- جذب و متابوليسم آهن را شرح دهد.

 

- پاتوفيزيولوژي، شيوع و مراحل فقر آهن را توضيح دهد.

 

- خصوصيات باليني كم‏خوني فقر آهن را نام ببرد.

 

- يافته‏هاي هماتولوژيك (خون محيطي و مغزاستخوان) را بيان نمايد.

 

- يافته‏هاي بيوشيميايي (آهن سرم، TIBC، درصد اشباع، فريتين سرم و پورفيرين‏هاي اريتروسيتي) را توضيح دهد.

 

- تشخيص افتراقي كم‏خوني فقرآهن از ساير كم‏خوني‏هاي ميكروسيت هيپوكروم را شرح دهد.

 

- تدابير درماني كم‏خوني فقرآهن را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش جذب و متابوليسم آهن در بدن، كم‏خوني فقر آهن و يافته‏هاي آزمايشگاهي آن

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

متابوليسم كوبالامين و آنمي مگالوبلاستيك

دانشجو بايد بتواند:

- پاتوفيزيولوژي كم‏خوني مگالوبلاستيك را شرح دهد.

 

- يافته‏هاي هماتولوژيك (خون محيطي و مغزاستخوان) كم‏خوني مگالوبلاستيك را بيان نمايد.

 

 - جذب و متابوليسم كوبالامين را شرح دهد.

 

- نقش انواع كوبالامين و ترانس‏كوبالامين را شرح دهد.

 

- موارد كمبود كوبالامين (دريافت ناكافي، كم‏خوني پرنيشيوز، گاستركتومي و جذب ناقص) را توضيح دهد.

 

- تست‏هاي تشخيصي كمبود كوبالامين (كارآزمايي باليني، كوبالامين سرم، اندازه‏گيري متيل مالونيك اسيد و هموسيستئين و  آزمايش سركوب داكسي يوريدين) را بيان نمايد.

 

- چگونگي كشف علت كمبود كوبالامين و تست شيلينگ را توضيح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش جذب و متابوليسم كوبالامين در بدن، كم‏خوني مگالوبلاستيك و يافته‏هاي آزمايشگاهي آن

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

متابوليسم فوليك اسيد و آنمي مگالوبلاستيك

دانشجو بايد بتواند:

 - جذب و متابوليسم اسيدفوليك را شرح دهد.

 

- موارد كمبود اسيدفوليك (دريافت ناكافي، جذب ناقص، افزايش نياز و جذب ناكافي) را توضيح دهد.

 

- تست‏هاي تشخيصي كمبود كوبالامين (اندازه‏گيري اسيدفوليك سرم و RBC، اندازه‏گيري هموسيستئين، اسيد فرميمينوگلوتاميك ادراري و  آزمايش سركوب داكسي يوريدين) را بيان نمايد.

 

- چگونگي كشف علت كمبود كوبالامين و تست شيلينگ را توضيح دهد.

 

-  كم‏خوني مگالوبلاستيك حاد را شرح دهد.

 

- درمان  كم‏خوني مگالوبلاستيك را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش جذب و متابوليسم اسيدفوليك در بدن، كم‏خوني مگالوبلاستيك و يافته‏هاي آزمايشگاهي آن

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

آنمي بيماري‏هاي مزمن، كليوي، كبدي و غدد درون‏ريز

دانشجو بايد بتواند:

- پاتوفيزيولوژي، يافته‏هاي هماتولوژيك و بيوشيميايي و درمان كم‏خوني بيماري مزمن را شرح دهد.

 

-  پاتوفيزيولوژي، يافته‏هاي هماتولوژيك و بيوشيميايي و درمان كم‏خوني در نارسايي كليوي را توضيح دهد.

 

-  پاتوفيزيولوژي، يافته‏هاي هماتولوژيك و بيوشيميايي و درمان كم‏خوني در بيماري‏هاي كبدي را شرح دهد.

 

-  پاتوفيزيولوژي، يافته‏هاي هماتولوژيك و بيوشيميايي و درمان كم‏خوني بيماري‏هاي غدد درون‏ريز را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش آنمي بيماري‏هاي مزمن، كليوي، كبدي و درون‏ريز

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

كم‏خوني ميلوفيتزيك و  آپلاستيك

دانشجو بايد بتواند:

- كم‏خوني ميلوفيتزيك و يافته‏هاي هماتولوژيك آن را شرح دهد.

 

- سبب‏شناسي و بيماري‏زايي كم‏خوني آپلاستيك را توضيح دهد.

 

- خصوصيات باليني آنمي آپلاستيك را بيان نمايد.

 

- پيش‏آگهي و درمان  آنمي آپلاستيك را بيان نمايد.

 

- يافته‏هاي هماتولوژيك  آنمي آپلاستيك را شرح دهد.

 

- علل  آنمي آپلاستيك (عوامل شيميايي و فيزيكي،ثانويه به ساير بيماري‏ها، ارثي، كم‏خوني فانكوني) را بيان نمايد.

 

- موارد آپلازي‏هاي خالص RBC (بحران آپلاستيك گذرا، كم‏خوني بلك‏فان داياموند و موارد اكتسابي)را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش پاتوفيزيولوژي، خصوصيات باليني، يافته‏هاي هماتولوژيك  و علل آنمي آپلاستيك

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

10

 

 

 

 

 

 

 

 

آنمي سيدروبلاستيك و كم خون ناشي از خونريزي

دانشجو بايد بتواند:

- يافته‏هاي هماتولوژيك كم‏خوني سيدروبلاستيك را بيان نمايد.

 

- علت و ويژگي‏هاي انواع كم‏خوني‏ها (كم‏خوني سيدروبلاستيك ارثي، كم‏خوني سيدروبلاستيك همراه با سيدروبلاست‏هاي حلقوي و كم‏خوني سيدروبلاستيك ثانويه به دارو و سموم) را شرح دهد.

 

- كم‏خوني‏هاي ديس‏اريتروپوئتيك مادرزادي را توضيح دهد.

 

-كم‏خوني‏هاي ناشي از اتلاف خون (خونريزي حاد و مزمن) را توضيح دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزشيافته‏هاي هماتولوژيك، علت و ويژگي‏هاي هر يك از انواع آنمي‏هاي سيدروبلاستيك و كم‏خوني‏هاي ناشي از خونريزي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

11

 

 

 

 

 

 

 

 

كليات هموليز

دانشجو بايد بتواند:

- مراحل تخريب داخل‏عروقي و خارج عروقي همگلوبين را تشريح نمايد.

 

- يافته‏هاي آزمايشگاهي ناشي از  تخريب داخل‏عروقي و خارج عروقي همگلوبين را بيان نمايد و با يكديگر مقايسه كند.

 

- روش‏هاي بررسي طول عمر اريتروسيت‏ها را توضيح دهد.

 

- طبقه‏بندي كم‏خوني‏هاي هموليتيك را بيان نمايد.

 

- يافته‏هاي هماتولوژيك (خون‏محيطي و مغزاستخوان) را در  كم‏خوني‏هاي هموليتيك شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش مراحل كاتابوليسم هموگلوبين و يافته‏هاي آزمايشگاهي ناشي از آن؛ آموزش طبقه‏بندي و كليات يافته‏هاي هماتولوژيك كم‏خوني‏هاي هماتولوژيك

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

12

 

 

 

 

 

 

 

 

آنمي هاي هموليتيك ناشي از نقايص غشايي گلبول هاي قرمز

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي غشاي RBC و پروتئين‏هاي اسكلت سلولي RBC را شرح دهد.

 

- اختلالات و ويژگي‏هاي اسفروسيتوز ارثي را شرح دهد.

 

- آزمايش شكنندگي اسمزي و اتوهموليز را توضيح دهد.

 

-  اختلالات و ويژگي‏هاي انواع اليپتوسيتوز ارثي (HE متداول، پيروپويكيلوسيتوز ارثي، HE اسفروسيتيك و اوالوسيتوز آسياي جنوب‏شرقي) را شرح دهد.

 

-  اختلالات و ويژگي‏هاي استوماتوسيتوز ارثي را شرح دهد.

 

- علت و يافته‏هاي هموگلوبينوري حمله‏اي شبانه و تست‏هاي تشخيصي PNH (آزمايش هموليز سوكروز و آزمايش سرم اسيدي شده) را توضيح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع اختلالات غشايي گلبول قرمز كه موجب آنمي‏هاي هموليتيك مي‏شوند و تست‏هاي تشخيصي آنها

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

13

 

 

 

 

 

 

 

 

هموگلوبينوپاتي‏ها

دانشجو بايد بتواند:

- ارزيابي‏هاي آزمايشگاهي هموگلوبينوپاتي‏ها را تشريح نمايد.

 

- اختلالات داسي شونده (آنمي سلول داسي و خصيصه سلول داسي) را توضيح دهد.

 

- آزمايشات تشخيصي  اختلالات داسي شونده (آزمايش متابي‏سولفيت و حلاليت داسي) را شرح دهد.

 

- انواع واريانت‏هاي شايع هموگلوبين (هموگوبين‏هاي C، E، D و آلفا) را شرح دهد.

 

- انواع اختلالات عملكردي هموگلوبين‏ها (هموگلوبين با ميل تركيبي بالا و پايين، هموگلوبين M و هموگلوبين‏هاي ناپايدار) را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع واريانت‏هاي هموگلوبين و اختلالات عملكردي و پايداري هموگلوبين

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

14

 

 

 

 

 

 

 

 

تالاسمي ها

دانشجو بايد بتواند:

- طبقه‏بندي انواع تالاسمي‏هاي بر اساس علايم باليني و زنجيره گلوبيني درگير را بيان نمايد.

 

- پاتوفيزيولوژي و يافته‏هاي هماتولوژيك بتا تالاسمي ماژور و مينور را شرح دهد.

 

- بيماري تداوم ارثي هموگلوبين جنيني (HPFH) و انواع آن را توضيح دهد.

 

-  پاتوفيزيولوژي و يافته‏هاي هماتولوژيك انواع آلفا تالاسمي (هيدروپس فتاليس همراه با هموگلوبين بارت، بيماري هموگلوبين H، خصيصه تالاسمي و ناقل خاموش آلفا تالاسمي) را شرح دهد.

 

- هموگلوبين Constant spring را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش پاتوفيزيولوژي و يافته‏هاي هماتولوژيك انواع تالاسمي‏هاي آلفا و بتا

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

15

 

 

 

 

 

 

 

 

آنمي‏هاي هموليتيك ناشي از نقايص متابوليكي گلبول‏هاي قرمز

دانشجو بايد بتواند:

- متابوليسم اريتروسيت‏ها را شرح دهد.

 

- اپيدميولوژي، نقص آنزيمي و يافته‏هاي آزمايشگاهي كمبود گلوكز 6 فسفات دهيدروژناز را شرح دهد.

 

- تست‏هاي تشخيصي كمبود G6PD (اجسام هاينز، آزمايش اسكوربات سيانيد و آزمايش لكه فلورسانت) را توضيح دهد.

 

-  اپيدميولوژي، نقص آنزيمي و يافته‏هاي آزمايشگاهي كمبود پيرووات كيناز را شرح دهد.

 

- هموليز ناشي از كمبود ساير آنزيم‏هاي گليكوليتيك و هموليز ناشي از كمبود پريميدين 5 نوكلئوتيداز را توضيح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش متابوليسم گلبول قرمز و كم‏خوني‏هاي هموليتيك ناشي از نقايص آنزيمي گلبول قرمز

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

16

 

 

 

 

 

 

 

 

آنمي‏هاي هموليتيك اكتسابي

دانشجو بايد بتواند:

- عوامل ايجاد كننده هموليز (عوامل شيميايي و فيزيكي، تروما، كم‏خوني‏هاي هموليتيك ماكرو و ميكروآنژيوپاتيك، سندرم اورميك هموليتيك، پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ترومبوتيك، اكلامپسي، عوامل عفوني ) و پاتوفيزيولوژي ايجاد هموليز و يافته‏هاي آزمايشگاهي در آنها را شرح دهد.

- كم‏خوني‏هاي هموليتيك ايميون (اتوايميون، بيماري آگلوتينين سرد، همگلوبينوري حمله‏اي سرد، بيماري هموليتيك آلوايميون نوزادان و كم‏خوني‏هاي هموليتيك ايميون ناشي از دارو) و پاتوفيزيولوژي ايجاد هموليز و يافته‏هاي آزمايشگاهي در آنها را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

 

 

 

 

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش عوامل اكتسابي ايجادكننده هموليز و پاتوفيزيولوژي ايجاد هموليز و يافته‏هاي آزمايشگاهي در آنها

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal