دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
روش‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه باليني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  يك ترم                  شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94                 دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران:  23  نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :   روش‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه باليني                   نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                 تعداد واحد: 1                   ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

سطوح برنامه‏هاي كنترل كيفي، تضمين كيفيت

دانشجو بايد بتواند:

- ضرورت انجام برنامه‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه تشخيص طبي را بيان نمايد.

 

- سطوح برنامه‏هاي كنترلي (كنترل كيفي، تضمين كيفيت، مديريت كيفيت) را تشريح نمايد.

 

- دستورالعمل تضمين كيفيت در ارتباط با كنترل خطاهاي قبل از آزمايش، هنگام آزمايش، بعد از آزمايش را شرح دهد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : آموزش ضرورت سطوح برنامه‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه تشخيص طبي؛ دستورالعمل تضمين كيفيت

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

اصطلاحات و مفاهيم كنترل كيفي

دانشجو بايد بتواند:

 

- مفاهيم دقت و صحت و تفاوت اين دو را شرح دهد.

 

- مفاهيم حساسيت و اختصاصيت يك آزمايش را توضيح دهد و تفاوت‏هاي آن دو را تبيين نمايد.

 

- مفهوم خطا و انواع خطاهاي رندوم و سيسماتيك را توضيح دهد.

 

- اصطلاحات نمونه، داده، عدم دقت، عدم صحت، انحراف از صحت، ماده مرجع، روش مرجع، سري آزمايش، ارزش و خارج از محدوده را تشريح نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش اصطلاحات و مفاهيم كنترل كيفي: دقت و صحت، حساسيت و اختصاصيت، خطاهاي راندوم و سيستميك

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

روش‏هاي آماري مورد استفاده در كنترل كيفي

دانشجو بايد بتواند:

- مفاهيم آمار توصيفي شامل شاخص‏هاي مركزي (ميانگين، ميانه و نما)  را توضيح و انجام دهد.

 

-  مفاهيم آمار توصيفي شامل شاخص‏هاي پراكندگي (دامنه تغييرات، ميانگين انحرافات، واريانس، انحراف از معيار، ضريب تغييرات، خطاي استاندارد از ميانگين و اختلاف بين ميانگين) را شرح و انجام دهد.

 

- مفاهيم آمار استنباطي (آناليز واريانس، آزمون t-student، آزمون نسبت F، آزمون كاي اسكور و آناليز رگرسيون خطي) را شرح دهد.

 

- انواع نمودارهاي توزيع (طبيعي، تورش‏يافته و لگاريتم طبيعي) را توضيح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش روش‏هاي آماري مورد استفاده در كنترل كيفي در آزمايشگاه تشخيص طبي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

روش‏هاي كنترل كيفي داخلي ، نمودار  لوي جنينگ و قوانين وستگارد

دانشجو بايد بتواند:

- روش‏هاي كنترل كيفي داخلي در آزمايشگاه تشخيص طبي را تشريح نمايد.

 

- نحوه پايش عملكرد دستگاه‏ها با استفاده از محلول‏هاي استاندارد و خون كنترل را بيان نمايد.

 

- اصول رسم نمودار لوي جنينگ را توضيح دهد و نمودار را رسم نمايد.

 

- الگوي جابه‏جايي و گرايش در نمودار لوي جنينگ را شرح دهد و تفسير نمايد.

 

- قوانين وستگارد و موارد نقض قوانين را بيان نمايد و نحوه ارزيابي نمودار لوي جنينگ با استفاده از قوانين وستگارد را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش روشهاي كنترل كيفي داخلي ، نمودار  لوي جنينگ و قوانين وستگارد.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ساير نمودارهاي كنترل كيفي و كنترل كيفي با استفاده از نمونه‏ها و نتايج بيماران

دانشجو بايد بتواند:

 

- نحوه رسم نمودار يودن (نمودارهاي نسبت XY) و كاربرد آن را توضيح دهد.

 

- نحوه رسم نمودار كيوسام و استفاده از آن جهت ارزيابي عملكرد آناليزرها را شرح دهد.

 

- چگونگي پايش عملكرد آناليزرها با استفاده از نمونه‏هاي بيماران (روش بريتين، الگوريتم بول، آزمون F، آزمون مضاعف و آزمون دلتا چك) را تشريح نمايد.

 

-  چگونگي پايش عملكرد آناليزرها با استفاده از نتايج بيماران (همخواني نتايج با و ضعيت باليني بيمار، ارتباط با ساير آزمون‏هاي آزمايشگاهي و ارزيابي گروهي نتايج بيمار) را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش ساير نمودارهاي كنترل كيفي (يودن، كيوسام و ...) و كنترل كيفي با استفاده از نمونه‏ها و نتايج بيماران

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل كيفي خارجي

دانشجو بايد بتواند:

- ضرورت اجرا و اهداف انجام برنامه‏هاي كنترل كيفي خارجي را بيان نمايد.

 

- شركت‏ها و نهادهاي انجام دهنده كنترل كيفي خارجي (آزمايشگاه‏هاي رفرانس) را نام ببرد و شيوه تعامل با آنها را بيان نمايد.

 

- لزوم شركت و نحوه شركت پرسنل در برنامه‏هاي آموزش مداوم و بازآموزي‏ها را تشريح نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

هدف كلي: آموزش كنترل كيفي خارجي، آزمايشگاه‏هاي رفرانس، برنامه‏هاي آموزش مداوم

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل كيفي بخش بيوشيمي و ميكروب شناسي

دانشجو بايد بتواند:

- كنترل كيفي نمونه‏گيري بخش‏هاي بيوشيمي و ميكروب‏شناسي را شرح دهد.

-  كنترل كيفي اتوآناليزرها و ساير تجهيزات بخش بيوشيمي را شرح دهد.

 

-  كنترل كيفي ابزار و تجهيزات مورداستفاده در بخش ميكروب‏شناسي را شرح دهد.

 

- كنترل كيفي روش‏هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در بخش بيوشيمي را تشريح نمايد.

 

-  كنترل كيفي روش‏هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در بخش ميكروب‏شناسي را تشريح نمايد.

 

- انواع محلول‏هاي استاندارد و چارت‏هاي كنترل كيفي در بخش بيوشيمي را تشريح نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي : آموزش كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي در بخش بيوشيمي و ميكروب شناسي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

كنترل كيفي بخش هماتولوژي- بانك خون و ايمونولوژي - سرولوژي

 

دانشجو بايد بتواند:

- كنترل كيفي نمونه‏گيري بخش‏هاي هماتولوژي و بانك خون و ايمونولوژي و سرولوژي را شرح دهد.

 

-  كنترل كيفي ابزار و تجهيزات بخش‏هاي هماتولوژي و بانك خون و ايمونولوژي و سرولوژي را شرح دهد.

 

- انواع خون كنترل‏ها و چارت‏هاي كنترل كيفي در بخش هماتولوژي را شرح دهد.

 

-  كنترل كيفي روش‏هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در بخش‏هاي هماتولوژي و بانك خون و ايمونولوژي و سرولوژي را تشريح نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

كوئيز تشريحي هر جلسه

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

هدف كلي : آموزش كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي در بخش هماتولوژي- بانك خون و ايمونولوژي- سرولوژي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal