دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
ايمونوهماتولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  يك ترم                  شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94               دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران:  25  نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :  ايمونوهماتولوژي                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد: 2                          ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش ژنتيك، بيوشيمي و آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي سيستم گروه هاي خوني ABO

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيك، بيوشيمي و آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي سيستم گروه هاي خوني ABH

دانشجو بايد بتواند:

- مفاهيم اوليه ايمونوهماتولوژي (ايمونوژنيسيته، آلوآنتي‏بادي‏ها و اتوآنتي‏بادي‏هاي گروه خوني و هموليز) را شرح دهد.

 

-  بيوشيمي و آنزيم‏هاي دخيل در سنتز آنتي‏ژن‏هاي ABH را شرح دهد.

 

- ژن‏ها و بيولوژي مولكولي سيستم گروه خوني ABH را توضيح دهد.

 

- فنوتيپ‏هاي نول و ضعيف ABH را بيان نمايد.

 

- انواع آنتي‏بادي‏هاي سيستم گروه خوني ABH و اهميت باليني آنها شرح دهد.

 

- نقش بيولوژيكي ABH را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه‏هاي فرعي ABH و بررسي انواع عدم انطباق‏ها در گروه بندي‏هاي ABH

دانشجو بايد بتواند:

- زيرگروه‏هاي ABH (A و B) را شرح دهد.

 

- تراسفرازهاي هيبريد را توضيح دهد.

 

- فنوتيپ بمبئي و پارابمبئي را شرح دهد.

 

- عدم انطباق‎‏هاي ABH  با واسطه گلبول قرمز (زيرگروه‏ها A و B، كايمرا و پلي آگلوتيناسيون) را توضيح دهد.

 

-  عدم انطباق‎‏هاي ABH  با واسطه عوامل پلاسمايي (آلو و اتوآنتي‏بادي‏ها، رولو، تزريق محصولات پلاسمايي، سن و بيماري) را توضيح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي:  آموزش گروه‏هاي فرعي ABH و فتوتيپ بمبئي؛ آموزش بررسي انواع عدم انطباق‏ها در گروه بندي‏هاي ABH

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه هاي خوني فرعي كربوهيدراتي (لوئيس، Ii، P1pPk)

دانشجو بايد بتواند:

- بيوشيمي و آنزيم‏هاي دخيل در سنتز آنتي‏ژن‏هاي لوئيس، Ii و P را شرح دهد.

 

- ژن‏ها و بيولوژي مولكولي سيستم‏هاي گروه خوني لوئيس، Ii و P را توضيح دهد.

 

- فنوتيپ‏هاي نول و ضعيف لوئيس، Ii و P را بيان نمايد.

 

- انواع آنتي‏بادي‏هاي سيستم‏هاي گروه خوني لوئيس، Ii و P و اهميت باليني آنها را شرح دهد.

 

- نقش بيولوژيكي  سيستم‏هاي گروه خوني لوئيس، Ii و P  را بيان نمايد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش ژنتيك، بيوشيمي و آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي سيستم گروه هاي خوني لوئيس، Ii و P

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيك، بيوشيمي، نحوه توارث و انواع فرعي گروه خوني Rh، گروه خوني LW

دانشجو بايد بتواند:

- تاريخچه كشف Rh را شرح دهد.

 

- ژنتيك و تئوري‏هاي وراثت Rh (تئوري‏هاي فيشر-ريس، وينر، روزنفيلد و تيپت) را توضيح دهد.

 

- بيوشيمي Rh را بيان نمايد.

 

- فنوتيپ‏ها وژنوتيپ‏هاي Rh  و ارتباط آن دو را شرح دهد.

 

- آنتي‏ژن‏ D، D ضعيف و D نسبي و ساير آنتي‏ژن‏ها با بيان ضعيف را توضيح دهد.

 

- آنتي‏بادي‏هاي Rh و اهميت باليني آنها و HDN را توضيح دهد.

 

- نقش بيولوژيكي سيستم گروه خوني Rh  را بيان نمايد.

 

- سيستم گروه خوني LW را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Better to learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش ژنتيك، بيوشيمي، تئوري‏هاي وراثت، آنتي‏ژن‏ها و انواع فرعي گروه خوني Rh، گروه خوني LW

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيك، بيوشيمي، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي گروه‏هاي خوني MNSs و دافي

دانشجو بايد بتواند:

- ژنتيك، بيوشيمي گليكوفورين‏هاي A و B و گروه خوني MNSs را توضيح دهد.

 

- آنتي‏ژن‏ها، گليكوفورين‏هاي هيبريد و آنتي‏بادي‏هاي سيستم گروه خوني MNSs را شرح دهد.

 

- ژنتيك، بيوشيمي، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي سيستم گروه خوني دافي را شرح دهد.

 

- ارتباط مالاريا و گروه خوني دافي را توضيح دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش ژنتيك، بيوشيمي، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي گروه‏هاي خوني MNSs و دافي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

بيوشيمي، ژنتيك، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي  گروه‏هاي خوني كل، كيد، لوتران، گربيچ و ديه‏گو

دانشجو بايد بتواند:

- ژن‏ها و اصول ژنتيكي گروه‏هاي خوني كل، كيد، لوتران، گربيچ و ديه‏گو را توضيح دهد.

 

- بيوشيمي و تشكيل آنتي‏ژن‏هاي گروه‏هاي خوني كل، كيد، لوتران، گربيچ و ديه‏گو را شرح دهد.

 

- آنتي‏بادي‏هاي  گروه‏هاي خوني كل، كيد، لوتران، گربيچ و ديه‏گو و اهميت باليني آنها را شرح دهد.

 

- نقش بيولوژيك  گروه‏هاي خوني كل، كيد، لوتران، گربيچ و ديه‏گو را بيان نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش بيوشيمي، ژنتيك، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي  گروه‏هاي خوني فرعي كل، كيد، لوتران، گربيچ و ديه‏گو

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

بيوشيمي، ژنتيك، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي  سايرگروه هاي خوني فرعي

دانشجو بايد بتواند:

- ژن‏ها و اصول ژنتيكي گروه‏هاي خوني فرعي Xg، سيانا، كارترايت، كالتون، كرومر و چيدوراجرز را توضيح دهد.

 

- بيوشيمي و تشكيل آنتي‏ژن‏هاي گروه‏هاي خوني Xg، سيانا، كارترايت، كالتون، كرومر و چيدوراجرز را شرح دهد.

 

- آنتي‏بادي‏هاي  گروه‏هاي خوني Xg، سيانا، كارترايت، كالتون، كرومر و چيدوراجرز و اهميت باليني آنها را شرح دهد.

 

- نقش بيولوژيك  گروه‏هاي خوني Xg، سيانا، كارترايت، كالتون، كرومر و چيدوراجرز را بيان نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش بيوشيمي، ژنتيك، آنتي‏ژن‏ها و آنتي‏بادي‏هاي  سايرگروه هاي خوني فرعي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و تاريخچه انتقال خون و غربالگري اهداكننده

دانشجو بايد بتواند:

- تاريخچه انتقال خون و هدف اهداي خون را بيان نمايد.

 

- مفاهيم بانك خون، مراكز خون و سرويس‏هاي انتقال خون را شرح دهد.

 

- سوالات رايج براي حمايت از اهداكننده (سن، نبض،  فشارخون، وزن، هموگلوبين، سابقه اهدا و..) و حمايت از گيرندگان خون (مسافرت، سابقه بيماري) را بيان نمايد.

 

- شرايط غربالگري اهداي خون و انتخاب اهداكننده  و موارد معافيت‏هاي موقت و دائم از اهداي خون را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش مقدمه و تاريخچه انتقال خون و سوالات رايخ براي غربالگري اهداكننده

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع كيسه خون و ضدانعقادها، اهداي اتولوگ، مستقيم و آفرزيس

دانشجو بايد بتواند:

- انواع كيسه خون و كيسه‏هاي اغماري مناسب براي انواع فرآورده‏ها را بيان نمايد.

 

- انواع ضدانعقادها، محلول‏هاي نگهدارنده، افزودني و جوان‏كننده مناسب براي انواع فرآورده‏ها را شرح دهد.

 

- زمان نگهداري با هر كدام از محلول‏هاي نگهدارنده و ضدانعقادها رابيان نمايد.

 

- مفاهيم هموويژيلانس و لوك بك و تريس بك را شرح دهد.

 

- مفاهيم اهداي اتولوگ، مستقيم و آفرزيس را بيان نمايد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع كيسه‏هاي خون و انواع ضدانعقادها، محلول‏هاي نگهدارنده، افزودني و جوان‏كننده؛ آموزش مفاهيم اهداي اتولوگ، مستقيم و آفرزيس

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

10

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع‏آوري خون و كنترل عوارض احتمالي در اهداكنندگان

دانشجو بايد بتواند:

- نحوه آماده‏سازي قطعات مختلف كيسه خونگيري را بيان نمايد.

 

- چگونگي آماده كردن اهداكننده و استريل كردن محل خونگيري را بيان نمايد.

 

- واكنش‏هاي ناخواسته اهدا خون (هماتوم، سوراخ شدن شريان، صدمه عصبي، سنكوپ، هايپرتانسيون، تهوع و استفراغ و مشكلات قلبي) و چگونگي مديريت آن را شرح دهد.

 

- توصيه‏هاي لازم براي اهداكننده پس از اهدا را بيان نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش آماده كردن اهدا كننده و نحوه خونگيري؛ آموزش عوارض زيانبار در اهداكننده و مديريت آنها

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشات مربوط به خون‏هاي اهدايي

دانشجو بايد بتواند:

- آزمايشات تعيين گروه خوني ABO و Rh را شرح دهد.

 

- آزمايشات غربال آنتي‏بادي‏هاي غيرمنتظره در اهداكننده و تفسير آن را توضيح دهد.

 

- آزمايشات ويروسي موردنياز براي سلامت خون اهدايي (HbsAg، anti-HBC، anti-HCV، HCV RNA-NAT، anti-AHIV1,2، HIV-1 RNA-NAT، Anti HTLV-I/II و WNV RNA-NAT) را توضيح دهد.

 

- آزمايش سرولوژي سفليس را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش آزمايشات مربوط به تعيين هويت خون‏هاي اهدايي و سلامت خون

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

12

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه، نگهداري و كاربرد و آماده‏سازي فرآورده‏هاي خوني سلولي

دانشجو بايد بتواند:

- روش تهيه انواع فرآورده‏هاي خوني سلولي (خون كامل، خون فشرده، خون شسته شده، خون اشعه ديده، خون منجمد و فرآورده كم لكوسيت) را شرح دهد.

 

- نكات مربوط به نگهداري  انواع فرآورده‏هاي خوني سلولي را بيان نمايد.

 

- انديكاسيون تجويز  انواع فرآورده‏هاي خوني سلولي را شرح دهد.

 

- نحوه آماده‏سازي  انواع فرآورده‏هاي خوني سلولي براي تزيرق را توضيح دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش تهيه، نگهداري و كاربرد و آماده‏سازي فرآورده‏هاي خوني سلولي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

13

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه، نگهداري و كاربرد و آماده‏سازي فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي

دانشجو بايد بتواند:

- روش تهيه انواع فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي (كنستانتره پلاكتي، پلاسماي مايع، پلاسماي تازه منجمد، پلاسماي فقير از كرايو، رسوب سرد، آلبومين و ايمونوگلوبولين تزريقي) را شرح دهد.

 

- نكات مربوط به نگهداري انواع فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي را بيان نمايد.

 

- انديكاسيون تجويز  انواع فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي را شرح دهد.

 

- نحوه آماده‏سازي  انواع فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي براي تزريق را توضيح دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش تهيه، نگهداري و كاربرد و آماده‏سازي فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

14

 

 

 

 

 

 

 

 

بيماري هموليتيك جنين و نوزادان (HDFN)

دانشجو بايد بتواند:

- پاتوفيزيولوژي HDN به علت ناسازگاري Rh و ABO را توضيح دهد.

 

- آزمايشات قبل از زايمان مربوط به HDN (تعييت گروه خوني مادر و پدر، تاريخچه مادري و توارث)را شرح دهد.

 

- روش‏هاي ارزيابي خطرات احتمالي در جنين (تيتراسيون، آمينوسنتز و كوردوسنتز) را شرح دهد.

 

- مداخلات مورد نياز (انتقال خون داخل رحمي و پس از تولد) را توضيح دهد.

 

- پيشگيري از Rh-HDN  به وسيله آمپول رگام (RHIG) را توضيح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش پاتوفيزيولوژي بيماري هموليتيك جنين؛ آموزش پيشگيري، آزمايشات و مداخلات مورد نياز براي HDN

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

15

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض انتقال خون

دانشجو بايد بتواند:

- واكنش‏هاي حاد ايمونولوژيك انتقال خون (واكنش‏هاي هموليتيك، غيرهموليتيك تب‏زا، آلرژيك و واكنش‏هاي ريوي غيرقلبي) را شرح دهد.

 

-  واكنش‏هاي حاد غيرايمونولوژيك انتقال خون (آلودگي باكتريال، افزون‏باري گردش خون و هموليز فيزيكي و شميايي) را شرح دهد.

 

-  واكنش‏هاي تاخيري ايمونولوژيك  انتقال خون (واكنش‏هاي هموليتيك تاخيري، بيماري پيوند عليه ميزبان و پورپوراي پس از انتقال خون) را شرح دهد.

 

-  واكنش‏هاي تاخيري غيرايمونولوژيك  انتقال خون (هموسيروز و انتقال عفونت‏هاي ويروسي) را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش عوارض حاد و تاخيري (ايمونولوژيك و غيرايمونولوژيك) انتقال خون

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

16

 

 

 

 

 

 

 

 

تضمين كيفيت و كنترل كيفي در بانك خون

دانشجو بايد بتواند:

- موارد مربوط به كنترل كيفي (PH، تاريخ انقضا، حجم كيسه، حداكثر هماتوكريت، آلودگي باكتريال و ...) را شرح دهد.

 

- كنترل كيفي روش‏هاي مورد استفاده در بانك خون (اندازه‏گيري هموگلوبين و هماتوكريت، تست‏هاي ويروسي) را شرح دهد.

 

- كنترل كيفي تجهيزات مورد استفاده در بانك خون را بيان نمايد.

 

- اصول مستندسازي و نگهداري سوابق و داده‏هاي مكتوب و كامپيوتري در بانك خون را توضيح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

كوئيز كتبي در هر جلسه

 

امتحان تشريحي ميان ترم

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش كنترل كيفي كيسه‏هاي خون و روش‏هاي مورداستفاده در بانك خون

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal