دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
آزمايشگاه ايمونوهماتولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  يك ترم                  شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94               دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران:  25  نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :  آزمايشگاه ايمونوهماتولوژي                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:1                          ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش تهيه سوسپانسون سلولي و تعيين گروه خوني به روش سل تايپ (اسلايدي و لوله‏اي)

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين گروه خوني ABO با روش‏هاي Cell type اسلايدي و لوله‏اي

دانشجو بايد بتواند:

- لكتين‏هاي مورد استفاده در آنتي سرم‏هاي تعيين گروه خوني را شرح دهد.

 

- اهميت استفاده از سوسپانسون 5-3 % گلبول‏هاي قرمز براي گروه بندي سل تايپ را شرح دهد.

 

- مفهوم واكنش‏هاي +1 تا +4 و واكنش ميكس فيلد را توضيح دهد.

 

- واكنش‎هاي غيرمنتظره در سل تايپ را شرح دهد.

 

- سوسپانسون سلولي  5-3 % تهيه نمايد.

 

- تعيين گروه خوني ABO با روش‏هاي Cell type اسلايدي و لوله‏اي را انجام دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه مهارتي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين گروه خوني ABO با روش Back type

 

دانشجو بايد بتواند:

- روش تهيه A Cell، B Cell، O Cell و Check Cell را توضيح دهد.

 

- روش گروه‏بندي ABO با روش بك تايپ را شرح دهد.

 

- تعيين گروه خوني ABO به روش بك تايپ را انجام دهد.

 

 

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي:  آموزش تهيه سوسپانسيون سلولي و تعيين گروه خوني ABO به روش بك تايپ

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي عدم تطابق نتايج گروه بندي ABO و برطرف كردن آنها

دانشجو بايد بتواند:

- خطاهاي گروه بندي ABO را بيان نمايد.

 

- موارد عدم انطباق بين سل‏تايپ و بك تايپ را تشخيص دهد.

 

- علت ايجاد عدم انطباق را تفسير نمايد.

 

- اشكال موجود را حل نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه مهارتي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

هدف كلي: آموزش موارد و علل عدم انطباق بين سل‏تايپ و بك تايپ و رفع اشكال آن.

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين Rh،  انجام آزمايش Du و تعيين فنوتيپ و ژنوتيپ سيستم Rh

دانشجو بايد بتواند:

- انواع معرف‏هاي Anti-D براي گروه‏بندي Rh را بيان نمايد.

 

-  اساس و روش كار گروه‏بندي Rh با روش لوله‏اي و اسلايدي را توضيح دهد.

 

-  گروه‏بندي Rh را هم با روش لوله‏اي و هم اسلايدي انجام دهد.

 

- اصول و روش كار آزمايش Du را شرح دهد.

 

- آزمايش Du را انجام دهد و تفسير نمايد.

 

- ارتباط ميان ژنوتيپ‏ها و فنوتيپ‏هاي Rh را شرح دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش تعيين Rh،  انجام آزمايش Du و تفسير آن؛ آموزش تعيين فنوتيپ و ژنوتيپ سيستم Rh

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

تيتراسيون آنتي‏بادي

دانشجو بايد بتواند:

- اساس و روش تيتراسيون آنتي‏بادي‏هاي طبيعي (Anti-A و Anti-B) از كلاس IgM و آنتي‏بادي‏هاي ايميون از كلاس IgG را شرح دهد.

 

- تيتراسيون Anti-D و كاربردهاي آن را شرح دهد.

 

-  تيتراسيون آنتي‏بادي‏ را انجام دهد.

 

- كاربرد تيتراسيون آنتي‏بادي‏هاي گروه خوني در پزشكي را بيان نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه  مهارتي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش اساس، رو شكار و كاربردهاي تيتراسيون آنتي‏بادي‏هاي گروه خوني

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايش كومبس مستقيم؛ تهيه چك‏سل

دانشجو بايد بتواند:

- كاربردهاي آزمايش كومبس مستقيم را بيان نمايد.

 

- انواع معرف‏هاي آنتي هيومن گلوبولين (Poly-specific و Mono-specific) را توضيح دهد.

 

- اساس آزمايش كومبس مستقيم را بيان نمايد.

 

- آزمايش كومبس مستقيم را انجام دهد و تفسير نمايد.

 

- روش‏هاي تهيه چك سل (با استفاده از Anti-D، با استفاده از رگام و با استفاده از اجزاي كمپلمان) را شرح دهد.

 

- چك سل با استفاده از Anti-D تهيه نمايد.

 

- منابع خطا در آزمايش كومبس مستقيم را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش كاربرد، رو شكار و تفسير آزمايش كومبس مستقيم؛ آموزش تهيه چك سل

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايش كومبس غير مستقيم

دانشجو بايد بتواند:

- محلول‏هاي مورداستفاده براي تقويت واكنش آنتي‏ژن و آنتي‏بادي (سرم فيزيولوژي، Liss، پلي اتيلن گليكول، آلبومين، آنزيم و پلي برن) را بيان نمايد.

 

- طرز تهيه محلول با قدرت يوني كم (Liss) و پلي اتيلن گليكول را شرح دهد.

 

- محلول Liss را تهيه نمايد.

 

- اساس و روش كار آزمايش كومبس غيرمستقيم را شرح دهد.

 

- آزمايش كومبس مستقيم را انجام دهد.

 

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش تهيه محلول‏هاي تقويت‏كننده واكنش آنتي‏ژن و آنتي‏بادي؛ آموزش آزمايش كومبس غيرمستقيم

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسايي و تشخيص هويت آنتي بادي‏ها

دانشجو بايد بتواند:

-  تعريف آنتي‏بادي‏هاي غيرمنتظره و اهميت باليني آنها را بداند.

 

- كاربرد آزمايش اسكرين آنتي‏بادي (شناسايي و تشخيص هويت انتي‏بادي) در سرم را بيان نمايد.

 

- روش انجام آزمايش شناسايي آنتي‏بادي را توضيح دهد.

 

- نحوه تشخيص هويت آنتي آنتي‏بادي‏ها با استفاده از پانل سلولي را شرح دهد.

 

- چگونگي تفسير جدول پانل سلولي را شرح دهد.

 

- آزمايش اسكرين آنتي‏بادي را انجام دهد و با استفاده از پانل سلولي تفسير نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انجام آزمايش شناسايي و تشخيص هويت آنتي بادي‏ها و تفسير آن

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايش كراس مچ

دانشجو بايد بتواند:

- انواع كراس‎مچ‏ بر اساس اورژانس بودن تزريق خون (كراس مچ فوري، كراس مچ با تقويت كننده‏هاي واكنش آنتي‏ژن-آنتي‏بادي، كراس مچ پيش‏گرمايي و كراس مچ كامل تا پايان كومبس) را شرح دهد.

 

- اساس كار و روش كار كراس‏مچ را شرح دهد.

 

- علل كراس‏مچ ناسازگار را شرح دهد.

 

- آزمايش كراس‏مچ را انجام دهد و تفسير نمايد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع كراس مچ و علل كراس‏مچ ناسازگار

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

10

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايش هماگلوتينين سرد؛  تعيين ويژگي آنتي‏بادي‏هاي سرد

دانشجو بايد بتواند:

- بيماري هموگلوبينوري حمله‏اي (PCH) را شرح دهد.

 

- اساس و روش كار آزمايش دونات لانداشنايدر را شرح دهد.

 

-  آزمايش دونات لانداشنايدر را انجام دهد و تفسير نمايد.

 

- نحوه تعيين ويژگي آنتي‏بادي‏هاي سرد و تفسير نتايج آن را شرح دهد.

 

- آزمايش تعيين ويژگي آنتي‏بادي‏هاي سرد را انجام دهد و تفسير نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش آزمايش هماگلوتينين سرد (دونات لانداشنايدر)؛ آموزش تعيين ويژگي آنتي‏بادي‏هاي سرد

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

11

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشات الوشن؛ محاسبه دوزاژ روگام

دانشجو بايد بتواند:

- انواع آزمايشات الوشن (Acid glycine/EDTA، الوشن حرارتي، الوشن لويي، الوشن با اتر) را شرح دهد.

 

- آزمايش الوشن آنتي‏بادي را انجام دهد.

 

- آزمايشات گلبندي، كلايهاور بتكه و اسپكتروفوتومتري مايع آمينيون و  نحوه محاسبه خون جنين در مادر براي دوزاژ رگام را شرح دهد.

 

- دوز رگام مورد نياز براي تزريق  را با كمك آزمايش كلايهاور بتكه (اسيدالوشن) محاسبه نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع ازمايشات الوشن؛ آموزش محاسبه دوزاژ رگام

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

12

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه جذب، ثبت نام و خونگيري از داوطلب

دانشجو بايد بتواند:

- سوالات رايج براي حمايت از اهداكننده و گيرندگان خون را بيان نمايد.

 

- شرايط غربالگري اهداي خون و انتخاب اهداكننده  و موارد معافيت‏هاي موقت و دائم از اهداي خون را بيان نمايد.

 

- انواع كيسه خون، كيسه‏هاي اغماري، ضدانعقادها، محلول‏هاي نگهدارنده، افزودني و جوان‏كننده مناسب براي انواع فرآورده‏ها و زمان نگهداري را شرح دهد.

 

- نحوه آماده‏سازي قطعات مختلف كيسه خونگيري، آماده كردن اهداكننده، استريل كردن محل خونگيري و واكنش‏هاي ناخواسته اهدا خون و چگونگي مديريت آن را شرح دهد.

 

- توصيه‏هاي لازم براي اهداكننده پس از اهدا را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بازديد از بخش انتخاب اهداكننده و نمونه‏گيري سازمان انتقال خون

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش مشاهدات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش نحوه غربالگري، آماده سازي كيسه‏ها و اهداكننده و خونگيري از داوطلب

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

13

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام آزمايشات قبل و بعد از انتقال خون

دانشجو بايد بتواند:

- معاينات و آزمايشات قبل از اهدا ( نبض،  فشارخون، وزن و هموگلوبين) را شرح دهد.

 

-  آزمايشات مورد نياز بعد از اهداي خون (تعيين گروه خوني ABO و Rh، غربال آنتي‏بادي‏هاي غيرمنتظره) را شرح دهد.

 

- آزمايشات ويروسي موردنياز براي سلامت خون اهدايي (HbsAg، anti-HBC، anti-HCV، HCV RNA-NAT، anti-AHIV1,2، HIV-1 RNA-NAT، Anti HTLV-I/II و WNV RNA-NAT) را توضيح دهد.

 

- آزمايش سرولوژي سفليس را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

بازديد از بخش انتخاب اهداكننده و نمونه‏گيري سازمان انتقال خون

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش مشاهدات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

 

 

هدف كلي: آموزش انجام آزمايشات قبل و بعد از انتقال خون براي حفظ سلامت اهداكننده و گيرنده خون

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

14

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه و نگهداري انواع فرآورده هاي خوني سلولي

دانشجو بايد بتواند:

- روش تهيه انواع فرآورده‏هاي خوني سلولي (خون كامل، خون فشرده، خون شسته شده، خون اشعه ديده، خون منجمد و فرآورده كم لكوسيت) را شرح دهد.

 

- نكات مربوط به نگهداري  انواع فرآورده‏هاي خوني سلولي را بيان نمايد.

 

- موارد مربوط به كنترل كيفي كيسه‏هاي خون را شرح دهد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بازديد از بخش تحيه فرآورده سازمان انتقال خون

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش مشاهدات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش تهيه و نگهداري انواع فرآورده هاي خوني سلولي و كنترل كيفي آن

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

15

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه و نگهداري انواع فرآورده هاي خوني پلاسمايي

دانشجو بايد بتواند:

- روش تهيه انواع فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي (كنستانتره پلاكتي، پلاسماي مايع، پلاسماي تازه منجمد، پلاسماي فقير از كرايو، رسوب سرد، آلبومين و ايمونوگلوبولين تزريقي) را شرح دهد.

 

- نكات مربوط به نگهداري انواع فرآورده‏هاي خوني پلاسمايي را بيان نمايد.

 

- موارد مربوط به كنترل كيفي كيسه‏هاي خون را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ،

بازديد از بخش تهيه فرآورده سازمان انتقال خون

 

ماژيك و وايت برد،

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش مشاهدات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

 

 

هدف كلي: آموزش تهيه و نگهداري انواع فرآورده هاي خوني پلاسمايي و كنترل كيفي آن

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

16

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده‏سازي خون براي تزريق؛ تزريق فرآورده‏هاي خوني

دانشجو بايد بتواند:

- نحوه آماده‏سازي  انواع فرآورده‏هاي خوني براي تزريق را توضيح دهد.

 

- چگونگي تزريق فرآورده‏هاي خوني را بداند.

 

-  واكنش‏هاي حاد و تاخيري انتقال خون را شرح دهد.

 

- نحوه مديريت عوارض انتقال خون را بيان نمايد.

 

.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بازديد از بخش بانك خون و اتاق عمل يك از بيمارستان‏ها

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش مشاهدات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

 

 

هدف كلي: آموزش آماده‏سازي و تزريق  انواع فرآورده‏هاي خوني؛ آموزش عوارض انتقال خون و نحوه مديريت آنها

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal