دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  يك ترم                   شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94                 دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران:  24 نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :   :   اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاه              نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                 تعداد واحد: 1                   ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول، انواع و كاربرد ميكروسكپ، روش كار و نگهداري آنها

دانشجو بايد بتواند:

- اصول عدسي‏هاي و لنزهاي و نحوه عملكرد آنها را شرح دهد.

 

- انواع ميكروسكپ (نوري، فازكنتراست، زمينه سياه، پلاريزان، الكتروني و اينورت) و اصول كار آنها و موارد كاربرد هر يك را شرح دهد.

 

- اجزاي ميكروسكپ نوري و كار هر يك را بيان نمايد.

 

- طرز صحيح كار با ميكروسكپ نوري را توضيح دهد.

 

- نكات مربوط به مراقبت و نگهداري از ميكروسكپ را نام ببرد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

ميكروسكپ نوري

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : آموزش اصول، انواع و كاربرد ميكروسكپ، روش كار و نگهداري آنها.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول و انواع سانتريفيوژ و PHمتر، روش كار و نگهداري آنها

دانشجو بايد بتواند:

 

- اصول عملكرد سانتريفيوژ را توضيح دهد و اجزاي آن را نام ببرد.

 

_ الزامات نصب و كنترل كيفي سانتريفيوژ (سنجش دور دستگاه با تاكومتر) را شرح دهد.

 

- طرز كار صحيح با دستگاه و شرايط نگهداري مناسب سانتريفيوز را بيان نمايد.

 

- اجزا و  اصول عملكرد دستگاه PHمتر را شرح دهد.

 

- الزامات نصب و راه‏اندازي، مراحل كاليبراسيون را شرح دهد.

 

- شرايط نگهداري از دستگاه به ويژه الكترودها را بيان نمايد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش اصول و انواع سانتريفيوژ و PHمتر، روش كار، كاليبراسيون و نگهداري آنها.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول و انواع وسايل انتقال حجم و روش كار و نگهداري

دانشجو بايد بتواند:

- موارد كاربرد انواع وسايل انتقال حجم (پيپت‏ها، سمپلرها، توزيع‏گرها و رقيق‏كننده‏ها) را نام ببرد.

 

- اساس عملكرد هركدام از وسايل انتقال حجم را بيان نمايد.

 

- نكات مربوط به طرز استفاده صحيح و مراقبت و نگهداري از وسايل انتقال حجم را بيان نمايد.

 

 - روش كاليبراسيون و كنترل كيفي اين وسايل را توضيح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

  1. هدف كلي: آموزش اساس وسايل انتقال حجم همچون پيپ‏ها، سمپلرها و ديسپنسرها،  كاربردهاي هر يك، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي آنها.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول اسپكتروفوتومتر و فليم فوتومتر و روش كار و نگهداري آنها

دانشجو بايد بتواند:

- نقش كليدي تكنيك‏هاي نوري در تشخيص‏هاي آزمايشگاهي، اصول روش‏هاي رنگ‏سنجي و عوامل مداخله‏گر را توضيح دهد.

 

- قانون بيرلامبارت و استفاده از اين قانون در محاسبه جذب و غلظت مواد را بيان نمايد.

 

- فوتومتري، جذب، درصد نشر، عرض باند، انحراف نور و خطي بودن آن را تشريح نمايد.

 

- اجزاء اسپكتروفوتومتر را نام ببرد و نحوه عملكرد آن را تشريح نمايد.

 

- اساس فيلم فوتومتر، قطعات دستگاه، محدوديت ها و عوامل مداخله‏گر، اصول مراقبت و نگهداري از دستگاه را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش اصول فني، استفاده و مراقبت و نگهداري از دستگاه‏هاي اسپكتروفوتومتر، فليم فوتومتر.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

اساس فني بتاكانتر و گاماكانتر و روش كار و نگهداري آنها

 

دانشجو بايد بتواند:

 

-  اساس بتا كانتر و گاما كانتر را شرح دهد.

 

- قطعات دستگاه و عملكرد هركدام را تشريح نمايد.

 

- محدوديت‏ها و عوامل مداخله‏گر كار با بتاكانتر و گاما كانتر را بيان نمايد.

 

- اصول مراقبت و نگهداري از دستگاه را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش اساس فني بتاكانتر و گاماكانتر و روش كار و نگهداري آنها.

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

اساس فني و انواع شمارشگرهاي سلولي، مراقبت و نگهداري از آنها

 

دانشجو بايد بتواند:

 

- اساس فني و اجزاي انواع شمارشگرهاي سلولي اتوماتيك (براساس امپدانس الكتريكي، پراكنش نور، امواج راديويي و رنگ‏آميزي‏هاي آنزيمي) را شرح دهد.

 

- عناصر و عوامل مداخله‏گر در شمارش سلولي توسط سل كانترها را نام ببرد.

 

- روش‏هاي كاليبراسيون انواع شمارشگرهاي سلولي را توضيح دهد.

 

- موارد اساسي در حفظ و نگهداري از سل كانترها را شرح دهد.

 

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش اساس فني و انواع شمارشگرهاي سلولي، كاليبراسيون و مراقبت و نگهداري از آنها.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

اساس فلوسايتومتري و روش تهيه نمونه و ارزيابي داده‏ها

 

دانشجو بايد بتواند:

- اجزا و قطعات اصلي دستگاه فلوسايتومتري را نام ببرد.

 

- اساس عملكرد دستگاه را شرح دهد.

 

- روش آناليز سلولي توسط دستگاه فلوسيتومتري را توضيح دهد.

 

- روش آماده‏سازي و تهيه نمونه براي آناليز فلوسيتومتري را بيان نمايد.

 

- چگونگي ارزيابي داده‏ها و تفسير نتايج فلوسايتومتري را تشريح نمايد.

 

-  موارد اساسي در حفظ و نگهداري از دستگاه فلوسايتومتري را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي : آموزش اساس فلوسايتومتري، قطعات اصلي دستگاه، روش آناليز سلولي، روش تهيه نمونه و ارزيابي داده‏ها.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول فني اتوآناليزورهاي بيوشيمي و كاليبراسيون دستگاه

 

دانشجو بايد بتواند:

-  اجزا و قطعات اصلي اتوآناليزورهاي بيوشيمي را نام ببرد.

 

- اصول فني عملكرد دستگاه را شرح دهد.

 

- عناصر و عوامل مداخله‏گر در دقت و صحت نتايج دستگاه را نام ببرد.

 

- روش‏هاي معمول كاليبراسيون دستگاه را توضيح دهد.

 

-  موارد اساسي در حفظ و نگهداري از اتوآناليزورهاي بيوشيمي را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي : آموزش اصول فني اتوآناليزورهاي بيوشيمي، عوامل مداخله‏گر در دقت و صحت دستگاه، روش‏هاي كاليبراسيون و مراقب و نگهداري از دستگاه.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal