دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
آزمايشگاه خون شناسي 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  دو ترم                  شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94               دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران: 25 نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :  آزمايشگاه خون شناسي 1                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:2                          ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش نظري و عملي اصول خونگيري، انواع ضدانعقادها و ضدانعقاد مناسب براي هر آزمايش

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول خونگيري، انواع ضدانعقادها

دانشجو بايد بتواند:

- انواع روش‏هاي خونگيري (وريدي، شرياني و مويرگي) را توضيح دهد.

 

- خونگيري وريدي را انجام دهد.

 

- ابزار و وسايل مورد نياز براي خونگيري (انواع سرنگ و سرسوزن، گارو و Safety box ) را شرح دهد.

 

- عوارض خونگيري‏هاي نامناسب را توضيح دهد.

 

- انواع ضدانعقادها و نحوه عملكرد و نسبت خون به ضدانعقاد را بيان نمايد.

 

- ضدانعقاد مناسب براي هر آزمايش را نام ببرد.

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه‏گيري هموگلوبين و هماتوكريت به روش دستي

دانشجو بايد بتواند:

- اساس اندازه‏گيري هموگلوبين به روش همي‏گلوبين سيانيد را را توضيح دهد.

 

- خطاهاي مربوط به اندازه‏گيري هموگلوبين را شرح دهد.

 

- مقدار هموگلوبين را به روش دستي و با استفاده از منحني استاندارد مقدار هموگلوبين را به دست آورد و جواب را تفسير نمايد.

 

-  اساس اندازه‏گيري هماتوكريت به روش ميكروهماتوكريت را توضيح دهد.

 

- منابع خطا در  هماتوكريت به روش ميكروهماتوكريت را شرح دهد.

 

- درصد هماتوكريت به را به روش دستي اندازه‏گيري كرده و تفسير نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش اندازه‏گيري هموگلوبين و هماتوكريت به روش دستي، تفسير و منابع خطا

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

انديس‏هاي خوني و آزمايش سديمان (ESR)

دانشجو بايد بتواند:

- انديس‏هاي خوني (MCV،  MCH و MCHC) را محاسبه نمايد.

 

- رنج نرمال انديس‏هاي خوني بيان نمايد.

 

- اساس و روش كار آزمايش سرعت رسوب اريتروسيتي (ESR) به روش وسترگرين و روش اصلاح شده وسترگرين را بيان نمايد.

 

- فاكتورهاي پلاسمايي و گلبول قرمز تاثيرگذار بر آزمايش ESR و منابع خطا در آزمايش را نام ببرد.

 

- كاربردها و تفسير ESR را شرح دهد.

 

- روش‏هاي دستگاهي ESR را توضيح دهد.

 

- آزمايش ESR را انجام دهد.

 

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش محاسبه انديس‏هاي خوني، آموزش انجام  آزمايش سديمان (ESR) و تفسير آن

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول تهيه گسترش خوني و رنگ آميزي (PBS)

دانشجو بايد بتواند:

- روش‏هاي تهيه گسترش خون (روش‏هاي گوه‏اي، لاملي و چرخاننده) را توضيح دهد و مزايا و معايب هر كدام را بيان نمايد.

 

- گسترش خون به روش گوه‏اي تهيه نمايد.

 

- انواع رنگ‏آميزي لام خوني (رايت، گيمسا، لشمن و ...) را شرح دهد و ويژگي‏هاي هريك را بيان نمايد.

 

- علل ايجاد مشكلات در رنگ‏آميزي را تفسير نمايد.

 

- رنگ‏آميزي رايت و گيمسا را انجام دهد.

 

- اصول كار رنگ‏كننده‏هاي خودكار را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع روش‏هاي تهيه گسترش خوني و انواع رنگ‏آميزي‏ها

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

مورفولوژي طبيعي و غيرطبيعي گلبول‏هاي قرمز

دانشجو بايد بتواند:

- مفاهيم مربوط به رنگ RBC (هايپوكروم، نورموكروم و هايپركروم) و اندازه RBC (ميكروسيت، نورموسيت و ماكروسيت) را تبين نمايد.

 

- انواع پويكيلوسيتوز (اليپتوسيت، اسفروسيت، تارگت سل، داكروسيت، شيستوسيت، آكانتوسيت و اكينوسيت) را شرح دهد.

 

- انكلوزيون بادي‏هاي RBC (بازوفيلي منقوط، اجسام هاول جولي، حلق‏هاي كابوت، منقوط شدن ملاريايي و رولو) را شرح دهد.

 

- گلبول‏هاي قرمز هسته‏دار و واكنش لكواريتروبلاستيك را شرح دهد.

 

- مورفولوژي طبيعي گلبول قرمز، انواع پويكيلوسيتوز و انواع انكلوزيون بادي‏ها را تشخيص دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش مورفولوژي‏هاي طبيعي و غيرطبيعي گلبول‏هاي قرمز

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

مرفولوژي نرمال گلبول‏هاي سفيد و شمارش افتراقي گسترش خوني نرمال

دانشجو بايد بتواند:

-  ويژگي‏هاي مورفولوژيك گلبول‏هاي سفيد طبيعي (نوتروفيل، باند، ائوزينوفيل، بازوفيل، مونوسيت و لنفوسيت) را شرح دهد.

 

- هر كدام از انواع گلبول سفيد را تشخيص دهد.

 

- آرتيفكت‏هاي موجود در لام خون محيطي را بيان نمايد.

 

- اصول شمارش افتراقي گلبول‏هاي سفيد را شرح دهد و منابع خطا در آن را بيان نمايد.

 

- شمارش افتراقي لام خون محيطي نرمال را انجام دهد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش مرفولوژي نرمال انواع  گلبول‏هاي سفيد و شمارش افتراقي گلبول‏هاي سفيد گسترش خوني نرمال

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

شمارش دستي سلول‏هاي خوني و تخمين پلاكتي گسترش خوني

دانشجو بايد بتواند:

- روش كار شمارش  و محاسبه سلول‏هاي خوني (RBC، WBC و پلاكت) با استفاده از هماسيتومتر را شرح دهد.

 

- منابع خطا در شمارش با لام نئوبار را شرح دهد.

 

- شمارش سلول‏هاي خوني را با استفاده لام نئوبار انجام دهد.

 

- نحوه شمارش پلاكت‏ها از روي گسترش خون محيطي را شرح دهد.

 

- شمارش پلاكتي از روي لام خون محيطي را انجام دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش شمارش دستي سلول‏هاي خوني با استفاده از هماسيتومتر و تخمين پلاكتي از روي گسترش خوني

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش نحوه شمارش رتيكلوسيت به شيوه دستي و دستگاهي و محاسبه شمارش تصحيح شده رتيكولوسيت و شاخص توليد ريتيكولوسيت

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

شمارش رتيكلوسيت و محاسبه RPI

دانشجو بايد بتواند:

- اساس و روش كار شمارش دستي رتيكولوسيت‏ها را توضيح دهد.

 

- رنج نرمال، منابع خطا و چگونگي تفسير  شمارش دستي رتيكولوسيت‏ها را شرح دهد.

 

- روش محاسبه شمارش تصحيح شده رتيكولوسيت و شاخص توليد ريتيكولوسيت (RPI) را توضيح دهد.

 

- شمارش رتيكلوسيت به روش دستي را انجام دهد.

 

- اصول شمارش خودكار رتيكولوسيت‏ها را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آموزش روش بررسي گستره‏هاي مغزاستخوان، آموزش ويژگي‏هاي موفولوژيك دودمان گلبول‏هاي قرمز از روي لام مغز استخوان

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي گستره مغزاستخوان و دودمان گلبول‏هاي قرمز

دانشجو بايد بتواند:

- انديكاسيون‏هاي مطالعه مغزاستخوان را بيان نمايد.

 

- روش تهيه و رنگ‏آميزي نمونه‏هاي آسپيراسيون و بيوپسي مغزاستخوان را توضيح دهد.

 

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك مغزاستخوان (سلولاريته و توزيع سلول‏ها) را توضيح دهد.

 

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك رده اريتروئيدي از پرونورموبلاست تا گلبول قرمز را شرح دهد.

 

- انواع پيش‏سازها رده اريتروئيدي را تشخيص دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

10

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لام كم‏خوني فقرآهن

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني فقرآهن را شرح دهد.

- تست‏هاي بيوشيمايي تشخيص كم‏خوني فقراهن (آهن سرم، فريتين، TIBC و درصد اشباع ترانسفرين) را شرح دهد.

 

- لام خون محيطي فرد مبتلا به فقرآهن را تشخيص دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش ويژگي‏هاي مورفولوژيك لام خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني فقرآهن

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

11

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لام كم‏خوني مگالوبلاستيك

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني مگالوبلاستيك را شرح دهد.

 

- تست‏هاي بيوشيمايي تشخيص كم‏خوني مگالوبلاستيك را شرح دهد.

 

- لام خون محيطي فرد مبتلا به مگالوبلاستيك را تشخيص دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش ويژگي‏هاي مورفولوژيك لام خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني مگالوبلاستيك

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

12

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لام كم‏خوني سيدروبلاستيك و آپلاستيك

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني سيدروبلاستيك را شرح دهد.

 

- لام خون محيطي فرد مبتلا به كم‏خوني سيدروبلاستيك را تشخيص دهد.

 

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني آپلاستيك را شرح دهد.

 

- لام خون محيطي و مغزاستخوان  فرد مبتلا به كم‏خوني آپلاستيك را تشخيص دهد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه  مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش ويژگي‏هاي مورفولوژيك لام خون محيطي و مغزاستخوان فرد مبتلا به كم‏خوني‏هاي سيدروبلاستيك و آپلاستيك

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

13

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام تست شكنندگي اسمزي، اتوهموليز، هموليز سوكروز، سرم اسيدي شده

دانشجو بايد بتواند:

- اساس و روش كار تست‏هاي شكنندگي اسمزي، اتوهموليز، هموليز سوكروز، سرم اسيدي شده را شرح دهد.

 

- تفسير و منابع خطا در اين آزمايشات را توضيح دهد.

 

- تست‏هاي شكنندگي اسمزي، اتوهموليز، هموليز سوكروز، سرم اسيدي شده را انجام دهد و تفسير نمايد.

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش انجام تست شكنندگي اسمزي، اتوهموليز، هموليز سوكروز، سرم اسيدي شده

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

14

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لام تالاسمي‏ها و هموگلوبينو‏پاتي‏ها

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك خون محيطي فرد مبتلا به تالاسمي‏ها (بتا تالاسمي ماژور و مينور و انواع آلفاتالاسمي) را شرح دهد.

 

- لام خون محيطي فرد مبتلا به تالاسمي را تشخيص دهد.

 

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك خون محيطي فرد مبتلا به همگلوبينوپاتي‏ها (آنمي و خصيصه سلول داسي، بيماري و خصيصه هموگلوبين C) را شرح دهد.

 

- لام خون محيطي فرد مبتلا به كم‏خوني سلول داسي و بيماري هموگلوبين C را تشخيص دهد.

 

- اساس و روش‏كار آزمايشات متابي‏سولفيت و حلاليت داسي را شرح دهد.

 

- آزمايشات متابي‏سولفيت و حلاليت داسي را انجام دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

 

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش ويژگي‏هاي مورفولوژيك لام خون محيطي فرد مبتلا به تالاسمي‏ها و همگلوبينوپاتي‏ها

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

15

 

 

 

 

 

 

 

 

دودمان گلبول‏هاي سفيد و پلاكت

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك رده گرانولوسيتي از ميلوبلاست تا نوتروفيل، ائوزينوفيل و بازوفيل، رده مونوسيتي از مونوبلاست تا ماكروفاژ و رده لنفوسيتي از لفنوبلاست تا لنفوسيت را شرح دهد.

 

- انواع پيش‏سازها رده گرانولوسيتي، مونوسيتي و لنفوسيتي را تشخيص دهد.

 

- ويژگي‏هاي مورفولوژيك رده مگاركاريوبلاستي از مگاركاريوبلاست تا پلاكت را شرح دهد.

 

- انواع پيش‏سازهاي رده مگاكاريوسيتي را تشخيص دهد.

 

حيطه شناختي

 

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش دودمان رده‏هاي لكوسيتي و مگاكاريوبلاستي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

16

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لام‏هاي لكوسيتوز و لكوپني و ناهنجاري‏هاي مورفولوژيك گلبول‏هاي سفيد

دانشجو بايد بتواند:

- موارد افزايش و كاهش گلبول‏هاي سفيد (نوتروفيلي، نوتروپني، ائوزينوفيلي، بازوفيلي، مونوسيتوز، مونوسيتوپني، لنفوسيتوز و لنفوسيتوپني) را شرح دهد.

 

- انواع موارد لكوسيتوز و لكوپني را تشخيص دهد.

 

- ويژگي‏هاي تغييرات مورفولوژيك گلبول‏هاي سفيد (گرانولاسيون توكسيك، دهل بادي، آنومالي مي‏هگلين، آنومالي آلدرريلي، آنومالي پلگرهيوت و سندرم چدياك هيگاشي) را شرح دهد.

 

- موارد تغييرات مورفولوژيك گلبول‏هاي سفيد را تشخيص دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

انجام آزمايشات

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

اطلس و لام‏هاي آموزشي

 

 

 

 

شركت فعال و نظم در كلاس

 

گزارش كار و جواب آزمايشات

 

امتحان تشريحي پايان ترم از پري لب

 

امتحان عملي از آزمايشات

 

 

 

هدف كلي: آموزش ويژگي‏هاي مورفولوژيك لكوسيتوز و لكوپني و اختلالات ساختاري گلبول‏هاي سفيد

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal