دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
روش‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه باليني

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

   نام درس :  روش‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه باليني                    نوع درس: تئوري            عملي○

  رشته و مقطع دانشجويان:  علوم آزمايشگاهي. كارشناسي پيوسته        محل اجرا: پيراپزشكي آمل

   پيش نياز: بيوشيمي پزشكي 2- خون‏شناسي 2                               تعداد واحد: 1 واحد     

   گروه مدرسين: مژده سادات محمديان                                               دانشكده و گروه آموزشي:پيراپزشكي آمل. علوم آزمايشگاهي

   مدت و شكل دوره:   يك نيمسال تحصيلي                                                 نيمسال و سال تحصيلي:  دوم 94-93                      

شرح درس:     تضمين كيفيت در آزمايشگاه پزشكي عبارتست از اعمال روشهاي مختلف آماري، علمي و نظارتي در جهت نيل به حداكثر صحت و دقت نتايج تست‏ها و به حداقل رسانيدن خطاها.  در برنامه كنترل كيفي عوامل متاثركننده آزمايشات بررسي مي‏شود و با ثبت و مستندسازي آنها تلاش مي‏شود تا از تكرار مجدد آنها جلوگيري شود و گزارشاتي حتي المكان بدون خطا به دست بيمار و پزشك برسد.

 

هدف كلي:     آموزش اصول كلي كنترل كيفيت در آزمايشگاه، روشهاي انجام آنها و نظارت بر كليه تستها به نحوي كه كارشناس علوم آزمايشگاهي  بتواند از صحت و دقت آزمايشات باليني اطمينان حاصل نمايد و در مديريت كيفي آزمايشگاه به مسئول فني كمك نمايد.

اهداف ويژه: مروري بر روش‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه‏هاي تشخيص طبي:

 1. آشنايي با لزوم انجام برنامه‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه تشخيص طبي و سطوح برنامه‏هاي كنترلي در آزمايشگاه
 2. دستور العمل تضمين كيفيت در ارتباط با كنترل خطاهاي قبل از آزمايش، هنگام آزمايش، بعد از آزمايش
 3. اصطلاحات و مفاهيم كنترل كيفي: دقت و صحت، حساسيت و اختصاصيت، خطاهاي راندوم و سيستميك
 4. روش‏هاي آماري مورد استفاده در كنترل كيفي آزمايشگاه تشخيص طبي
 5.  روشهاي كنترل كيفي داخلي ، رسم نمودار Levey – jenning – قوانين west gard – و ساير نمودارهاي كنترل كيفي
 6. كنترل كيفي خارجي، آزمايشگاه‏هاي رفرانس، برنامه‏هاي آموزش مداوم
 7. كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي در بخش بيوشيمي
 8. كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي در بخش هماتولوژي و بانك خون
 9. كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي در بخش ميكروب شناسي

10. كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي ايمونولوژي وسرولوژي

دانشجويان پس از  طي دوره دوره بايد بتوانند:

1.       لزوم انجام برنامه‏هاي كنترل كيفي در آزمايشگاه تشخيص طبي و سطوح برنامه‏هاي كنترلي در آزمايشگاه را شرح دهد.

2.       دستورالعمل تضمين كيفيت در ارتباط با كنترل خطاهاي قبل از آزمايش، هنگام آزمايش، بعد از آزمايش را شرح دهد.

3.       اصطلاحات و مفاهيم كنترل كيفي: دقت و صحت، حساسيت و اختصاصيت، خطاهاي راندوم و سيستميك را بيان نمايد.

4.       روش‏هاي آماري مورد استفاده در كنترل كيفي آزمايشگاه تشخيص طبي را توضيح دهد.

5.        روش‏هاي كنترل كيفي داخلي ، رسم نمودار Levey – jenning – قوانين west gard –  را انجام دهد و تفسير نمايد.

6.       شناخت كلي از روش‏هاي مختلف كنترل كيفي داخلي و خارجي در آزمايشگاه داشته باشد و نتايج ارسالي از آزمايشگاههاي رفرانس كشور را تفسير نمايد.

7.       روش‏هاي كنترل كيفي نمونه‏گيري، دستگاه‏ها، تجهيزات و روش‏هاي آزمايشگاهي در تمامي بخش‏هاي آزمايشگاه (بخش بيوشيمي، هماتولوژي و بانك خون، ميكروب شناسي، ايمونولوژي وسرولوژي) را بيان كند و به كار ببندد.

 

فهرست محتوا

تئوري: √√

عملي:

 

روش تدريس:

ارائه سخنراني، پرسش و پاسخ با دانشجويان، ارائه اسلايدها و فيلم‏هاي آموزشي، حل مسائل و كيس‏هاي كنترل كيفي در كلاس و بحث در رابطه با آنها.

مواد آموزش:

وايت برد، ماژيك ، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور

 

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

18/11/94

سطوح برنامه‏هاي كنترل كيفي، تضمين كيفيت

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دوم

25/11/94

اصطلاحات و مفاهيم كنترل كيفي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه سوم

2/12/94

روش‏هاي آماري مورد استفاده در كنترل كيفي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ، حل مسئله

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه چهارم

9/12/94

روش‏هاي كنترل كيفي داخلي ، نمودار  لوي جنينگ و قوانين وستگارد

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ، حل مسئله

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه پنجم

16/12/94

ساير نمودارهاي كنترل كيفي و كنترل كيفي با استفاده از نمونه‏ها و نتايج بيماران

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ، حل مسئله

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه ششم

15/1/95

كنترل كيفي خارجي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هفتم

22/1/95

كنترل كيفي بخش بيوشيمي و ميكروب شناسي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هشتم

29/1/95

كنترل كيفي بخش هماتولوژي- بانك خون و ايمونولوژي- سرولوژي

 

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه نهم

 

امتحان

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال دركلاس، شركت در بحث كلاسي،  پرسش و پاسخ (كوئيز كتبي) در هر جلسه،  يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس، حل مسائل ارائه شده  و رسم نمودارهاي كنترل كيفي در هر جلسه.

 

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري: پرسش و پاسخ (كوئيز كتبي) در هر جلسه، حل مسائل ارائه شده در كلاس و در  پايان هر جلسه، امتحان تستي پايان ترم

ارزيابي عملي

منابع:

 1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th edition, 2011.
 2. StewartC.E., Basic quality assurance practices for clinical laboratories. 2008.
 3. كنترل كيفي در آزمايشگاه هماتولوژي، علي ملكي، انتشارات انديشه رفيع
 4. كنترل كيفي مواد و تجهيزات آزمايشگاهي، دكتر امير سيد علي مهبد، انتشارات كتاب مير

ملا حظات :

درس يك واحدي، به صورت هشت جلسه دو ساعته برگذار شد.

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

 

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal