دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
آزمايشگاه خون شناسي 1

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

   نام درس: آزمايشگاه خون شناسي 1                                                نوع درس: تئوري○            عملي

  رشته و مقطع دانشجويان:  علوم آزمايشگاهي. كارشناسي پيوسته        محل اجرا: پيراپزشكي آمل

   پيش نياز: همزمان با خون شناسي 1                                                   تعداد واحد: 2 واحد     

   گروه مدرسين: مژده سادات محمديان                                               دانشكده و گروه آموزشي:پيراپزشكي آمل. علوم آزمايشگاهي

   مدت و شكل دوره: يك نيمسال تحصيلي                                                    نيمسال و سال تحصيلي: دوم 95-94                      

شرح درس:  آزمايشگاه خون شناسي علم چگونگي بررسي و تشخيص بيماري‏هاي خوني مي‏باشد. آزمايشگاه خون‏شناسي1 به شناسايي موفولوژي طبيعي گلبول‏هاي قرمز، گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها و چگونگي شمارش افتراقي لكوسيت‏ها مي‏پردازد. در اين واحد همچنين در رابطه با انواع مختلف كم‏خوني‏ها و تشخيص مورفولوژي و آزمايشگاهي آنها بحث مي‏شود. در دوره كارشناسي علوم آزمايشگاهي، تشخيص موفورلوژي، آزمايشات روتين هماتولوژي روتين و تشخيص مولكولي كم‏خوني‏ها اهميت بسزايي داشته و تنوع و گستردگي آزمايشات مربوطه، لزوم توجه ويژه به اين درس را مي رساند.

هدف كلي:   ايجاد توانايي در دانشجويان جهت شناخت  انواع سلول‏هاي خوني، پيش‏سازهاي مغزاستخوان، اختلالات گلبول‏هاي قرمز و همچنين آزمايشات روتين و مولكولي در حدي كه كارشناس علوم آزمايشگاهي بتواند با تكيه بر اصول علمي، روش هاي تشخيص آزمايشگاهي هماتولوژي را انجام داده و به تشخيص بيماري هاي خوني كمك نمايد.

اهداف ويژه:

1.       شناخت مورفولوژي طبيعي گلبول‏هاي قرمز، گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها در خون محيطي

2.       شناخت مورفولوژي طبيعي ساختار مغز استخوان

3.       قابليت شمارش افتراقي گلبول‏هاي سفيد

4.       شناخت مورفولوژي انواع كم‏خوني‏ها

5.       شناخت  انواع روش‏هاي تشخيصي (روتين و مولكولي) كم‏خوني‏ها

 

دانشجويان پس از  طي دوره دوره بايد بتوانند:

  1. مورفولوژي طبيعي  گلبول‏هاي قرمز، گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها در خون محيطي و  مغز استخوان را بشناسد.
  2. مورفولوژي غيرطبيعي ساختار مغز استخوان و  خون محيطي در كم‏خوني‏ها را تشخيص دهد.
  3. شناخت كاملي از اساس و مراحل آزمايشات  مولكولي و روتين تشخيصي  كم‏خوني‏ها داشته باشد.
  4. قادر به شناخت موارد مثبت و منفي كاذب آزمايشات و رفع مشكلات به وجود آمده باشد.

 

فهرست محتوا

تئوري:

عملي:√√

روش تدريس:

ارائه سخنراني پيش از آزمايشگاه (پري لب)، بررسي اطلس‎هاي هماتولوژي، بررسي لام‏هاي آموزشي در زير ميكروسكوپ، انجام آزمايشات روتين تشخيص آزمايشگاهي، پرسش و پاسخ با دانشجويان

مواد آموزش:

وايت برد، ماژيك وايت برد، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور، ميكروسكپ و لام‏هاي آموزشي، اطلس، تجهيزات و مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

20/11/94

اصول خونگيري، انواع ضدانعقادها

مژده محمديان

سخنراني، پرسش و پاسخ،

انجام آزمايشات عملي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، انواع مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

 

جلسه دوم

27/11/94

اندازه گيري هموگلوبين و هماتوكريت به روش دستي

مژده محمديان

سخنراني، پرسش و پاسخ،

انجام آزمايشات عملي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، انواع مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

 

جلسه سوم

4/12/94

انديس‏هاي خوني و  آزمايش سديمان (ESR)

مژده محمديان

سخنراني، پرسش و پاسخ،

انجام آزمايشات عملي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، انواع مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

 

جلسه چهارم

11/12/94

اصول تهيه گسترش خوني و رنگ آميزي (PBS)

مژده محمديان

سخنراني، پرسش و پاسخ،

انجام آزمايشات عملي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، انواع مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

 

جلسه پنجم

18/12/94

مورفولوژي طبيعي و غيرطبيعي گلبول‏هاي قرمز

مژده محمديان

سخنراني، پرسش و پاسخ،

انجام آزمايشات عملي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ ،  انواع مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

 

جلسه ششم

17/1/95

مرفولوژي نرمال گلبول‏هاي سفيد و شمارش افتراقي گسترش خوني نرمال

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه هفتم

24/1/95

شمارش دستي سلول‏هاي خوني و تخمين پلاكتي گسترش خوني

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه هشتم

31/1/95

شمارش رتيكلوسيت و محاسبه RPI

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه نهم

7/2/95

بررسي گستره مغزاستخوان و دودمان گلبول‏هاي قرمز

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه دهم

14/2/95

مطالعه لام كم‏خوني فقرآهن

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه يازدهم

21/2/95

مطالعه لام كم‏خوني مگالوبلاستيك

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه دوازدهم

28/2/95

مطالعه لام كم‏خوني سيدروبلاستيك و آپلاستيك

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه سيزدهم

4/3/95

انجام تست شكنندگي اسمزي، اتوهموليز، هموليز سوكروز، سرم اسيدي شده

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه چهاردهم

11/3/95

مطالعه لام تالاسمي‏ها و هموگلوبينو‏پاتي‏ها

مژده محمديان

سخنراني، پرسش و پاسخ،

انجام آزمايشات عملي

وايت برد، ويدئو پرژكتور ،  انواع مواد و وسايل آزمايشگاهي

 

 

جلسه پانزدهم

18/3/95

دودمان گلبول‏هاي سفيد و پلاكت

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه شانزدهم

25/3/95

مطالعه لام‏هاي لكوسيتوز و لكوپني و ناهنجاري‏هاي مورفولوژيك گلبول‏هاي سفيد

مژده محمديان

سخنراني، مشاهده اطلس و بررسي ميكروسكپي

وايت برد، ويدئو پرژكتور، ميكروسكپ، لام آموزشي

 

 

جلسه هفدهم

 

امتحان

مژده محمديان

 

 

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال دركلاس، شركت در بحث كلاسي و كار گروهي با ساير دانشجويان،  انجام آزمايشات، نگارش گزارش كار و جواب آزمايشات.

 

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري

ارزيابي عملي:  انجام با دقت و منظم آزمايشات در كلاس، رعايت نظم كلاس و كار گروهي، گزارش كار، امتحان پايان ترم كتبي از pre-lab و امتحان عملي از آزمايشات

منابع:

  1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th edition, 2011.
  2. Dacie and Lewis, Practical Haematology, 10th edition, 2006.
  3. Hoffbrand, Essential Hematology, 6th edition, 2011.
  4. هماتولوژي سلولي و مولكولي. دكتر نادر وظيفه شيران

ملا حظات :

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal