دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
تقویم دانشگاهی

تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشكي و


خدمات بهداشتي درماني مازندران

 

زمان

 

نيمسال

تاريخ انتخاب واحد

مدت آموزشي

حدف و اضافه

حذف اضطراري

آغاز و پايان آموزش

مدت و تاريخ امتحانات

تعطيلات بين دو نيمسال

نيمسال اول

98-97

14/6/97

لغايت

 23/6/97

17 هفته

10/7/97

لغايت

 11/7/97

10/9/97 لغايت 11/9/97

24/6/97

لغايت 20/10/97

22/10/97 لغايت

 9/11/97

10/11/97 لغايت 12/11/97

نيمسال دوم

 98-97

4/11/97

 لغايت 12/11/97

17 هفته

30/11/97 لغايت

1/12/97

16/2/98 لغايت 17/2/98

13/11/97 لغايت

 23/3/98

25/3/97

لغايت

 13/4/98

14/4/98

لغايت

 28/4/98

دوره تابستاني

10/4/98

 لغايت

 28/4/98

6 هفته

-

-

29/4/98

لغايت

 7/6/98

9/6/98

لغايت

 14/6/98

-

 

* دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند انتخاب واحد نمايد و براي ادامه تحصيل به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل مراجعه نمايد عدم انتخاب واحد و نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

**تاريخ انتخاب واحد حذف و اضافه حذف اضطراري آغاز و پايان آموزش سال تحصيلي 98-97 فقط براساس تقويم دانشگاهي كه در شوراي آموزش مورخ 6/6/97 به تصويب رسيد. قابل اجراء بوده و هرگونه تغيير در برنامه منوط به صدور مجوز از شوراي آموزش دانشگاه مي باشد.

1397/06/12
Powered by DorsaPortal