دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
طرح هاي در دست انجام

مجري

دانشگاه محل تصويب طرح

عنوان طرح

دكتر اسماعيل اكبري

زهرا بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

خطاهاي شايع در كليدواژه هاي مقالات حوزه پرستاري

دكتر رقيه نظري

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

درك دانشجويان پرستاري از آموزش به روش همتاي برنامه ريزي شده در كارآموزي در عرصه بخش مراقبت ويژه

دكتر رقيه نظري

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

-امكان سنجي برگزاري دوره آموزش الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از ديدگاه اعضاء هيت علمي

دكتر فاطمه حاجي حسيني

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

درك دانشجويان پرستاري از مراقبتهاي پرستاري پايه

دكتر فاطمه حاجي حسيني

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي تاثير "بازخورد توسط همتا" با روش "چرخه ارزشيابي" بر يادگيري، اضطراب امتحان، تقكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري

دكتر فاطمه حاجي حسيني

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

روانسنجي ابزار سنجش محيطهاي آموزش پزشكي از نگاه  اساتيد

1397/03/28
Powered by DorsaPortal