دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
ميكروبيولوژي عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام استاد : بهزاد جواديان              آخرين مدرك تحصيلي :    كارششناسي ارشد                      رشته تحصيلي:          ميكروبيولوژي                         سابقه آموزشي : 10 سال

گروه آموزشي:     علوم پايه                سابقه تدريس درس مورد نظر :   يك سال                       شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو  طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:                  علوم آزمايشگاهي               مقطع تحصيلي            كارشناسي                        نيم سال تحصيلي:   اول 93-94               دانشكده:        پيراپزشكي آمل           تعدا د فراگيران:      27 نفر                                                                                                                                                   

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :  ميكروبيولوژي عمومي                      نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                           تعداد واحد:   2 و - 1                ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد محتوايي و اجرايي طرح درس: 

 امضاء مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

1-     مقدمه . 2- اصول زيست شناسي . 3- ويروس ها و پريون ها . 4- پروكاريوت ها شامل تنوع ، اجتماعات ، طبقه بندي و آركي باكتري ها . 5- پروتيست ها شامل جلبك ها ، تك ياخته ها ، قارچ ها ، كپك ها

دانشجو بايد بتواند .1- تاريخچه ميكروب شناسي را تشريح كند 2- تقسيم بندي پروكاريوت ها و يوكاريوتها را تشريح كند . 3- طبقه بندي پروكاريوت ها را بيان كند.

شناختي

1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل

 

Must learn

 

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

 كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

 

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

هدف كلي :. آشنا كردن دانشجويان با طبقه بندي ، ريخت شناسي ، ساختمان ، متابوليسم ، ژنتيك باكتري ها ، و تمايز و شناسايي آنها از يوكاريوت ها و همچنين جداسازي آنها از نمونه ها مي باشد

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- ارزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

بقيه جلسات قبلا به شرح ذيل ارسال شده است

كليه مطالب مورد نياز از همين جدول تدوين شده مي تواند جايگزين گردد و مطابق فرم درخواستي اعلام نمود .

 

انشاالله در ترم آينده مطابق فرم مورد درخواست ارسال مي گردد.

از آنجاييكه كليه محتويات مورد درخواست در فرمت فردي اينجانب موجود مي باشد

لذا فقط جلسه اول را بصورت نمونه در فرم مورد اعلام شده كپي نموده ام .

 


جدول طرح درس

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : مقدمه و تاريخچه ميكروب شناسي ، تقسيم بندي ميكروب ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- تاريخچه ميكروب شناسي را تشريح كند 2- تقسيم بندي پروكاريوت ها و يوكاريوتها را تشريح كند . 3- طبقه بندي پروكاريوت ها را بيان كند.

*********************

 

 

2-     مقدمه . 2- اصول زيست شناسي . 3- ويروس ها و پريون ها . 4- پروكاريوت ها شامل تنوع ، اجتماعات ، طبقه بندي و آركي باكتري ها . 5- پروتيست ها شامل جلبك ها ، تك ياخته ها ، قارچ ها ، كپك ها

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : آشنايي با ميكروسكوپ و كاربرد آن ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- انواع ميكروسكپ ها و نحوه استفاده از آنها را بيان كند .2- اجزاء مختلف ميكروسكپ نوري را بشناسد .

*********************

 

 

1-     ميكروسكپ هاي وابسته به نور . شامل : ميكروسكپ هاي نوري تباين فاز زمينه تاريك تبايني تداخلي تمايز دهنده DIC 2- ميكروسكپ هاي الكتروني شامل ميكروسكپ هاي ترانس ميشن اسكنينگ ليزراسكنينگ هم كانونCSLM  -اسكنينگ وابسته به پروب SPM اسكنينگ نقب زن با توان اتمي

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : ساختمان تشريحي ميكروارگانيسم ها ( يوكاريوت ها )

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- ساختار سلولي يوكاريوت ها را تشريح كند .2- اندامك ها و اجاي سلولي را بيان ، ساختمان مولوكلي و مكانيسم عمل آنها را تشريح كند .

*********************

 

 

ساختمان و مكانيسم عمل 1- هسته ،DNA ، هيستون و نوكلئوس. 2- ساختار سيتوپلاسمي ، شبكه اندوپلاسمي صاف و خشن ، ريبوزوم ها . 3- پلاستيد ها مثل ميتوكندري ، كلروپلاست . 4- اندامك هاي ذخيره اي مثل هيدروزنوزم ،پراكسي زوم ،اسكلت سلولي مثل ميكرو فيلامنت و ميكرو توبول ها 5- سيتوپلاسم 6- اندامك حركتي فلاژل و مژك 7- ديواره سلولي

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : ساختمان تشريحي ميكروارگانيسم ها (پروكاريوت ها ) و مقايسه با يوكاريوت ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- ساختار هاي سلولي پروكاريوتها را بيان كند . 2- ساختمان مولكولي و مكانيسم عمل آنها را بشناسد .3- اجزاء مختلف باكتري ها و مكانيسم عمل آنها را بشناسد

*********************

 

 

1-     شبه هسته ، DNA  و RNA . 2- ساختار سيتوپلاسمي و انكلوزيون بادي ها ، كروتومافر ،PBH ،گليكوژن ، دانه ولوتين و منابع فسفر و سولفور، كربوكسي زوم ها ، واكوئل هاي گازي، پروتيين هاي اسكلتي .3- غشا سلولي ، انتقال فعال ، انتقال پاسيو، انتقال گروهي ، سيدروفور و تراسفرين ، پورين ها و منافذ غشايي.4- ديواره سلولي ، پپتيدوگليكان ، باكتري گرم مثبت و منفي ، LPS ، فضاي پري پلاسمي ، ديواره اسيد فاست ، ديواره اركي باكتري ها، پروتوپلاست ، اسفروپلاست L فرم ها. 50- كپسول ، گليكوكاليس ، اسلايم لاير . 6- فلاژل ، فلاژلين ، حركت ، كموتاكسي . 7- پيلي ، فيمبريه ، مژك ، پيلين ، ادهزين ها، پيلي جنسي .8- اسپورها ، اندو اسپور ، اگزو اسپور

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : آشنايي با ماكرومولكول ها و اصول رشد و تغذيه ميكرو ارگانيسم ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- مولكول هاي اصلي ساختمان موجودات آلي را بشناسد . 2- مونومر هاي آنها را بشناسد . 3- نقش آنها را در پروكاريوتها بيان كند4- رشد و بقا و مرگ باكتري را بيان كند .

*********************

 

 

1-     كربوهيدرات ها ،سلولز ، نشاسته ، گليكوژن 2- پروتئين ها ، اسيد هاي آمينه ، آنزيم ها 3- چربي ها ، اسيد هاي چرب ، اسيد ميكوليك 4- اسيد هاي نوكلئيك ، نوكلئوتيد ها ، باز هاي آلي DNA و RNA . 5- مفهوم رشد و تخمين غلظت سلولي و ميكروبي .6- مراحل رشد تاخيري ، تصاعدي ،سكون كاهش و مرگ 7- كموستات. 8- مفهوم مرگ 9- منابع انرژي تخمير ، تنفس ، فتوسنتز 10 تغذيه ، منبع كربن نيتروژن سولفور فسفر ميكروالمنت ماكرو المنت فاكتور هاي رشد 11- عوامل محيطي رشد

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : ژنتيك پروكاريوت ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند . 1- مفاهيم پايه علم ژنتيك را تشريح كند. 2- اصول همانند سازي را بتواند تشريح كند 3- جهش و موتاسيون را تشريح كند. 4-مهندسي ژنتيك در باكتري ها را بيان كند

*********************

 

 

1-     ژنوتيپ و فنوتيپ 2-  زنوم باكتري DNA و RNA 3- پلاسميد ، تراسپوزون ، رپليكون ،Hfr ، ژنوم ويروس ها و باكتريو فاژها ، فاژهاي ليتيك ، فاژهاي معتدل، پروفاژ ، ليزوژن 4- همانند سازي ، 5- انتقال DNA ، كنژوگاسيون - فاكتور F - فاكتور R ، ترانس داكشن جزاير بيماري زايي- فاژها ، ترانس فورميشن فاكتور سازگاري . 6- موتاسيون خود به خودي جايگزيني حذف اضافه نو ترتيبي ترميم اشتباه و پاسخ SOS و موتاسيون بي معني 7- عوامل جهش زا و برگشت و سركوب .8- بيان ژن ، توالي هاي افزاينده اينترون اگزون 8- تنظيم بيان ژن ، اوپرون

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : شناسايي عوامل فيزيكي و شيميايي و چگونگي اثر آنها بر ميكرو ارگانيسم ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند . 1- عوامل فيزيكي و شيميايي را ليست كند . 2- ساختمان عوامل را بداند . 3- مكانيسم عمل آن را بر ميكروارگانيسم ها را بيان كند.

*********************

 

 

1-     مفهوم مرگ باكتري . 2- اندازه گيري مرگ . 3- پاستوريزاسيون ، استريليزاسيون ، تنداليزاسيون . 4-تعاريف : بيوسيد ، باكتريواستاتيك ، باكتريوسيد ، استريليزاسيون ، ضدعفوني كننده ها ، سپتيك ، آنتي سپتيك ، آسپتيك ، نگهداري ، آنتي بيوتيك . 5- نحوه فعاليت آسيب ها به ، DNA  - دناتوراسيون پروتئين ها ، تخريب غشاء سلولي ، خارج ساختن گروه سولفيدريل ، تداخل شيميايي . 6- عوامل فيزيكي شامل : حرارت ، اشعه دهي ،فشار اسمزي ، اكسيژن .7- عوامل شيميايي مثل: الكل ها ، آلدئيد ها ، بي گوانيدها ، بيس فنل ها ، آزادكننده هالوژن ، مشتقات فلزات سنگين ، استريل كننده هاي گازي ، فنل ها ، پراكسي ژن ها ، عوامل شيمي درماني 

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : كليات آنتي بيوتيك ها و مكانيسم عمل آنها بر ميكروارگانيسم ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- انواع آنتي بيوتيك ها را شناسايي كند .2- مكانيسم عمل آنتي بيوتيك ها را بيان كند .3- نحوه اثر بر ميكروارگانيسم ها را تشريح كند .

*********************

 

 

1-     ساختمان آنتي بيوتيك و نحوه اثر آنها 2- مهار سنتز ديواره سلولي. ، بتالاكتام ها و بتالاكتاماز پني سيلين ها 3- مهار سنتز غشاء سلولي ، دترجنت ها يونوفور ها پلي ميكسين . 4- مهار سنتز پروتئين ها ، كلرا مفنيكل- استرپتو گرامين - اگزازوليدينون 5- مهار سنتز اسيد هاي نوكلئيك ، ريفامپين- كينولون ها - تري متو پريم - سولفوناميد ها . مقاومت دارويي ، آنزيم- نفوذ پذيري مسيرمتابوليكي - آنزيم تغيير يافته - هدف ساختماني

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور تخته سفيد ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : روش هاي رنگ اميز ي باكتري ها و اجزاي ساختماني باكتري ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- انواع رنگ آميزي را بيان كند .2- اجزاي ساختماني و نوع رنگ آميزي مخصوص آن را تشريح كند .

*********************

 

 

رنگ آميزي 1- گرم . 2- اسيد فست . 3- منفي . 4- فلاژل . 5- كپسول . 6- نوكلئوتيد . 7- اسپور . 8- رنگ هاي اسيدي ، ائوزينات سديم رنگ آميزي پس زمينه بعنوان رنگ متضاد 9 رنگ هاي بازي ، متيلن بلو كلرايد - اسيد نوكلئيك

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : طبقه بندي محيط كشت ها و چگونگي استفاده از آنها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- انواع محيط كشت ها را بشناسد . 2- نوع آماده سازي و استفاده از آنها را تشخيص دهد . 3- ارتباط باكتري ها را با محتويات محيط كشت تشريح نمايد .

*********************

 

 

1-     محيط كشت جامد ، مايع ، نيمه جامد . 2- محيط كشت هاي پايه افتراقي غني كننده اختصاصي انتخابي .

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : نحوه كشت و ايزوله كردن باكتري ها از نمونه هاي كلينيكي و نمونه هاي مخلوط

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- انواع كشت دادن را بيان كند .2- انواع نمونه ها ي كلينيكي را ليست كند . 3- چگونگي جداسازي و ايزوله كردن ميكرو ارگانيسم را تشريح كند .

*********************

 

 

1-     - كشت هوازي بي هوازي- ميكروآئروفيل - كاپنوفيل . 2- نمونه از : زخم- بافت استخوان آبسه خون ادرار مايع مغزي نخاعي مدفوع ترشحات 3- دانش تشخيص فلور طبيعي بدن و ناحيه 4- عفونت هاي بي هوازي و عفونت هاي مخلوط -5- ارزيابس ميكروسكپي و رنگ ها 6- تشخيص آنتي ژن 7 تشخيص مولكولي PCR .

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دورهعنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : آشنايي با برخي از روش هاي آنزيمي وبيوشيميايي براي شناسايي و تشخيص باكتري ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- روش هاي آنزيمي و بيوشيميايي كه بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند را بيان كند . 2- محيط كشت ها و مكانيسم عمل تشخيص را بيان كند

*********************

 

 

1-     بررسي و تشخيص داشتن آنزيم كاتالاز ، تستH2O2  . 2- تست كوآگولاز و انعقاد سرم . 3- تست اكسيداز 4- تست اندول و تشخيص آنزيم تريپتوفاناز . 5- آنزيم نوكلئاز . 6- تست MR_VP و توليد استوئين . 7- تست هاي OF

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور تخته سفيد ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : تكنيك ها كشت و جداسازي باكتري ها

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- انواع روش ها و تكنيك هاي كشت را بيان كند . 2- چگونگي تكثير و ايزوله كردن ميكروارگانيسم ها را بيان كند . 3- مكانيسم تعيين هويت باكتري را تشريح كند .

*********************

 

 

1- كشت خطي سطحي عمقي شيب دار - دولايه بي هوازي .2- كشت محيط پايه و يا غني كننده مايع براي افزايش تعداد 3- كشت بر روي محيط جامد براي گرفتن كلني . 4- خالص سازي كلني و تكثير بر محيط اختصاصي . 5- انجام تست هاي تشخيصي و آنزيمي براي تعيين هويت

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور تخته سفيد ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

 

 

عنوان درس:      ميكروبيولوژي عمومي                     شماره درس :                            تعداد واحد : 2 واحد

رده دانشجويي : كارشناسي علوم آزمايشگاهي                          پيشنياز : زيست سلولي مولكولي - بيوشيمي

هدف كلي آموزش : سوال و پرسش و تكميل كردن قسمت هاي از دروس كه احتياج به توضيح بيشتري داشته اند و جمع بندي كل درس و آماده كردن دانشجو براي درس باكتري شناسي دوره بعد

رفتار ويژه عيني

اهداف رفتاري

حيطه يادگيري

محتواي آموزشي

( رئوس مطالب)

پيش نياز

فعاليت هاي يادگيري

( روش تدريس)

فعاليت هاي يادگيرنده

منابع علمي

وسايل سمعي بصري

 كمك آموزشي

ارزيابي

شناختي

مهارتي

نگرشي

نوع

زمان

دانشجو بايد بتواند .1- اطلاعاتي كه تا كنون به دست آورده را طقه بندي كند . 2- مفهوم كلي از باكتر يها و ساختمان آن بداند . 3- مكانيسم هاي كنترلي و كشت آنها را بيان كند .

*********************

 

 

1-     پرسش و پاسخ در خصوص مطالب ارائه شده . 2- تكميل توضيح مطالب مفهوم نشده . 3- توضيح مختصري از نامگذاري باكتري ها و ارائه نام مهمترين آنها براي درس بعد

زيست شتاسي سلولي - مولكولي   و بيوشيمي

سخنراني نمايش اسلايد با power point - - پرسش و پاسخ

گوش دادن نگاه كردن - مشاركت در پرسش و پاسخ

ميكروبيولوژي جاوتز ترجمه سال 2013

كامپيوتر ديتا پروژكتور - تخته سفيد - ماژيك

سوالات چهار گزينه اي - سوالات پاسخ كوتاه

حين دوره - پايان دوره

 

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal