دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
اصول مديريت خدمات پرستاري


 

معاونت آموزشي

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

نام درس :        اصول مديريت خدمات پرستاري                            نوع درس: تئوري            عملي

رشته و مقطع دانشجويان :    ترم ششم كارشناسي پرستاري                                      محل اجرا: كلاس 104 دانشكده پرستاري

پيش نياز:         ندارد                                                                                   تعداد واحد:       2 واحد

گروه مدرسين:        دكتر بهرام طهماسبي                                                         دانشكده و گروه آموزشي : دانشكده پرستاري آمل

مدت و شكل دوره  :          15 جلسه دو ساعته                                                     نيمسال و سال تحصيلي :  نيمسال اول 93-94

 
 

شرح درس: در اين درس،  دانشجو با آموزش اصول و فرآيند مديريت خدمات پرستاري، براي ايفاي نقش مديريت و رهبري در سيستم هاي بهداشتي و درماني آماده ميشود. در اين راستا بر اخلاق و مديريت حرفهاي و ارزش هاي اسلامي تأكيد ميشود. بدين ترتيب دانشجو قادر خواهد شد مراقبتها را به نحو مؤثر و كارآمد سرپرستي كند و با كسب دانش در زمينه ي مديريت خدمات پرستاري به عنوان عامل تغيير، در جهت پايش و بهبود كيفيت خدمات پرستاري فعاليت نمايد و در جهت توسعه ي حرفه ي پرستاري گام بردارد. به علاوه بر استفاده از مهارت هاي تفكّر خلّاق در مديريت خدمات پرستاري تأكيد مي گردد

هدف كلي: در اين درس دانشجو با دانش، اصول و فرآيند مديريت خدمات پرستاري و كاربرد آن در سرپرستي عرصه هاي مختلف ارائه دهنده مراقبت هاي پرستاري به فرد، خانواده و جامعه با تأكيد بر اصول و مباني مديريت اسلامي آشنا مي شود

 

اهداف ويژه:

آشنايي با مديريت و سازمان

آشنايي با سير تكامل تئوري هاي مديريت

آشنايي با مهارتها، وظايف و نقشهاي مديريت

آشنايي با برنامه ريزي و انواع آن

آشنايي با مفاهيم سازماندهي، هدايت و رهبري  و كنترل

آشنايي با مفهوم قدرت و اختيار و كاربرد آن در سازمان

آشنايي با برخي از مفاهيم مديريت اسلامي

آشنايي با تئوري هاي انگيزش در سازمان

آشنايي با مديريت و سازمان بهداشت و درمان ايران

آشنايي با برخي از مفاهيم جديد مديريتي در حوزه بهداشت و درمان

دانشجويان پس از  طي دوره بايد بتوانند:

ü       تعريف مديريت و سازمان از ديدگاه صاحبنظران را شرح دهند.

ü      تاريخچه مديريت و مكاتب اصلي(كلاسيك، نئوكلاسيك، تئوري سيستم ها)  را شرح دهند.

ü      نكات اصلي  و معايب هر يك از تئوري ها را بيان نمايند.

ü      اصول و وظايف مديريت را با توجه به توانايي هاي لازم براي مديريت شرح دهند.

ü      فرآيند برنامه ريزي را تعريف كنند.

ü      اصول و مراحل فرآيند برنامه ريزي را بيان نمايند.

ü      انواع برنامه ريزي با تاكيد بر برنامه هاي استراتژيك و تاكتيكي را بيان نمايند.

ü      وجوه تمايز  انواع برنامه ريزي را بيان نمايند.

ü      تئوري هاي انگيزش را شرح دهند.

ü      رهبري در سازمان را شرح دهند.

ü      تعريف سازمان دهي را شرح دهند.

ü      اصول و فرآيند سازمان دهي (طبقه بندي و تقسيم وظائف و روش هاي مختلف آن در ارائه مراقبت در عرصه هاي مختلف بهداشتي - درماني) را بيان نمايند.

ü      مفاهيم مختلف سازمان دهي، نقش، قدرت، اختيار و مسئوليت، تمركز و عدم تمركز، صف و ستاد را شرح دهند.

ü      تعريف هدايت و رهبري، فرايند هدايت و رهبري، شيوه هاي رهبري و كاربرد آن در هدايت فعاليت هاي خدمات پرستاري را بيان نمايند.

ü       

ü      با مفاهيم حاكميت باليني، اعتبار بخشي، ايمني بيمار و كاركنان، بيمارستان دوستدار كودك آشنا شوند

 

فهرست محتوا

تئوري: همه مباحث فوق بصورت تئوري مي باشد

عملي:

روش تدريس: سخنراني، پرسش و پاسخ، نمايش اسلايد

مواد آموزش: لپتاپ، پروژكتور ويدئويي، تخته وايت برد

 

جدول زمانبندي ارائه درس

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

اول

28/6

مقدمه در مورد مديريت و سازمان

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

دوم

4/7

تئوري هاي مديريت

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

سوم

11/7

اصول و وظايف مديريت

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

چهارم

18/7

مهارت ها و نقش هاي مديريت

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

پنجم

25/7

برنامه ريزي در مديريت

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

ششم

1/8

انگيزش در سازمان

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

هفتم

8/8

رهبري و كنترل در سازمان

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

هشتم

15/8

سازماندهي

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

نهم

22/8

تصميم گيري

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

دهم

29/8

آشنايي با مفاهيم مديريت اسلامي

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

يازدهم

6/9

فرايند پرستاري و مقايسه آن با فرايند مديريت

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

دوازدهم

20/9

آشنايي با ساختار و مديريت بيمارستان

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

سيزدهم

27/9

حاكميت باليني

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

چهاردهم

4/10

اعتبار بخشي

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

پانزدهم

11/10

نقش مديريت در ايمني بيمار و كاركنان

دكتر طهماسبي

سخنراني، پرسش و پاسخ

لپتاپ، پروژكتور وايت برد

وظايف و تكاليف دانشجو:

1)      حضور منظم و موثر در كلاس

2)      آمادگي قبلي نسبت به تدريس مباحث جديد

3)      ياد داشت برداري از نكات مهم

4)      انجام تكاليف ارائه شده

5)      ارائه كنفرانس گروهي

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري:

امتحان پايان ترم + كنفرانس گروهي+ حضور و غياب

ارزيابي عملي

مراجع:

1)     اصول مديريت خدمات پرستاري (مير محمد حسيني)

2)     اصول مديريت (دكتر عبدالله جاسبي)

3)     جزوات و فايل هاي ارائه شده در كلاس

 

ملا حظات :

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.


معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس: اصول مديريت پرستاري

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  دكتر بهرام طهماسبي                                               آخرين  مدرك تحصيلي : پي اچ دي                                       رشته تحصيلي:    مديريت خدمات بهداشتي درماني           سابقه آموزشي : 2 سال

گروه آموزشي:       پرستاري                      سابقه تدريس درس مورد نظر :     2 سال            شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:    پرستاري                             مقطع تحصيلي        كارشناسي                              نيم سال تحصيلي:       نيمسال اول 93-94               دانشكده:           پرستاري             تعدا د فراگيران:   32                                                                                                                                                     

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :           اصول مديريت پرستاري             نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:   2                       ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                           


 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه اول

مقدمه در مورد مديريت و سازمان

 

 

 

دانشجو بايد بتواند

 نحوه پيدايش سازمان را توضيح دهد

جايگاه مديريت در سازمان را توضيح دهد

فرق بين رهبر و مدير را بداند

انواع سازمان ها در سطح كلان را نام ببرد

با منابع سازماني و چالش هاي آن را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

هدف كلي :...آشنايي دانشجويان با مقدمه  مديريت و سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوري هاي مديريت

نحوه شكل گيري تئوري هاي مديريت را توضيح دهد

تئوري كلاسيك و انواع آن را توضيح دهد

تئوري نئو كلاسيك و انواع آنرا توضيح دهد

تئوري سيستم ها و نظريه هاي نوين مديريت را توضيح دهد

وجه تشابه و وجه تمايز تئوري هاي مديريت را شرح دهد

نقاط قوت و نقاط ضعف تئوري هاي مديريت را شرح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با تئوري هاي مديريت

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه سوم

اصول و وظايف مديريت

سطوح سازماني توضيح دهد

انواع تقسيم بندي مديران را توضيح دهد

 انواع مديران را نام ببرد

اصول مديريت را توضيح دهد

وظايف اصلي مديران را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با اصول و وظايف مديريت

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه چهارم

مهارت ها و نقش هاي مديريت

مهارت مديران را توضيح دهد

مهارت ادراكي مديران را توضيح دهد

مهارت انساني مديران را توضيح دهد

مهارت فني مديران را توضيح دهد

نقش هاي مديران را توضيح دهد

نقش هاي اطلاعاتي مديران را توضيح دهد

نقش هاي ارتباطي مديران را توضيح دهد

نقش هاي تصميم گيري مديران را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با مهارت ها و نقش هاي مديريت

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه پنجم

برنامه ريزي در مديريت

مفهوم برنامه ريزي و اهميت آن در سازمان را توضيح دهد

انواع برنامه ريزي در سازمان توضيح دهد

 اصول و مراحل برنامه ريزي را توضيح دهد

 اهميت و اصول برنامه ريزي راهبردي را شرح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با برنامه ريزي در مديريت

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه ششم

انگيزش در سازمان

 مفاهيم نياز و سائق و انگيزه را شرح دهد

تئوري هاي مختلف انگيزش را شرح دهد

انواع تئوري هاي محتوايي انگيزش را شرح دهد

انواع تئوري هاي فرايندي انگيزش را توضيح دهد

 سلسله مراتب نياز هاي مازلو را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با انگيزش در سازمان

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه هفتم

رهبري و كنترل در سازمان

 انواع تئوري هاي رهبري را توضيح دهد

 تفاوت رهبري و مديريت را توضيح دهد

 انواع سبك هاي رهبري را توضيح دهد

 نقش و اهميت كنترل در سازمان را توضيح دهد

 انواع روشهاي كنترل در سازمان را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با رهبري و كنترل در سازمان

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه هشتم

سازماندهي

سازماندهي و سازماندهي را تعريف نمايد

سازمان رسمي و غير رسمي تعريف نمايد

نمودار سازماني و ساختار سازماني را توضيح دهد

روشهاي تقسيم كار در سازمان را شرح دهد

مفاهيم اختيار و قدرت در سازمان را توضيح دهد

مفاهيم تمركز، عدم تمركز و تفويض اختيار را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با سازماندهي

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه نهم

تصميم گيري و هماهنگي

مفهوم تصميم گيري در سازمان و اهميت ان را توضيح دهد

مراحل فرايند تصميم گيري از نظر هربرت سايمون را نام ببرد

مراحل فرايند تصميم گيري از نظر استونر را نام ببرد

شيوه هاي تصميم گيري در سازمان را توضيح دهد

پيوند فرايند تصميم‌گيري و حل مسئله را توضيح دهد

روشهاي مختلف برخورد مديران با مشكلات سازماني را توضيح دهد

مفهوم هماهنگي در سازمان و اهميت ان را توضيح دهد

انواع روشهاي هماهنگي در سازمان را نام ببرد

راه هاي ايجاد هماهنگي در سازمان را توضيح دهد

 ارتباط بين هماهنگي و حيطه نظارت را شرح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با تصميم گيري و هماهنگي

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه دهم

آشنايي با مفاهيم مديريت اسلامي

مباني مديريت اسلامي را توضيح دهد

 نظريه اسلام درباره ي مديريت و رهبري را توضيح دهد شرايط و اوصاف مدير در نظام مديريت اسلامي را توضيح دهد

اصول مديريت اسلامي را توضيح دهد ( شرح صدر، آسان شدن كار، رسايي سخن، معاون و همكار شايسته، الهي بودن هدف، حفظ اسرار و محرمانگي، رعايت حقوق افراد، احترام به شخصيت و عقايد ديگرا، اخذ رضايت از افراد)

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با آشنايي با مفاهيم مديريت اسلامي

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه يازدهم

فرايند پرستاري و مقايسه آن با فرايند مديريت

فرايند پرستاري را تعريف نمايد

اصول و كاربرد فرايند پرستاري را توضيح دهد

مراحل فرايند پرستاري را نام ببرد

تفاوت فرايند پرستاري و فرايند مديريت را توضيح دهد

نقش فرآيند مديريت در اجراي فرآيند پرستاري را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با فرايند پرستاري و مقايسه آن با فرايند مديريت

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه دوازدهم

آشنايي با ساختار و مديريت بيمارستان

انواع بيمارستان را ازنظر مالكيت را توضيح دهد

تقسيم بندي بيمارستانها  را از نظر فعاليت توضيح دهد واحدهاي بيمارستان و كاركرد هر كدام را را توضيح دهد تشكيلات مديريت پرستاري را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با آشنايي با ساختار و مديريت بيمارستان

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه سيزدهم

حاكميت باليني

مفهوم حاكميت باليني و اهميت و كاربرد آن در بيمارستان را توضيح دهد

حيطه هاي مختلف حاكميت باليني را توضيح دهد

محورهاي حاكميت باليني را توضيح دهد

دستورالعمل و نظام استقرار حاكميت باليني را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با حاكميت باليني

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه جهاردهم

برنامه توسعه فردي، اعتبار بخشي

مفهوم برنامه توسعه فردي را توضيح دهد

نياز سنجي برنامه توسعه فردي را توضيح دهد

ارزيابي برنامه توسعه فردي را توضيح دهد

مفهوم اعتبار بخشي و اهميت آن در بيمارستان را توضيح دهد

مراحل و اجزاي برنامه اعتبار بخشي  رانام ببرد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با برنامه توسعه فردي، اعتبار بخشي

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه پانزدهم

نقش مديريت در ايمني بيمار و كاركنان

مفاهيم و اهميت ايمني در بيمارستان را توضيح دهد

نقش آموزش كاركنان در ارتقا ايمني در بيمارستان را توضيح دهد

نقش استاندارد هاي تجهيزاتي در ايمني بيمارستان را توضيح دهد

قوانين و الزامات قانوني در مورد ايمني در بيمارستان را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با نقش مديريت در ايمني بيمار و كاركنان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal