دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
پرونده الكترونيك سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  سعيد برزگري                                            آخرين  مدرك تحصيلي :  كارشناس ارشد                                                  رشته تحصيلي: مدارك پزشكي                                  سابقه آموزشي :3 سال

گروه آموزشي:  فناوري اطلاعات سلامت        سابقه تدريس درس مورد نظر :    3 سال        شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:  فناوري اطلاعات سلامت                         مقطع تحصيلي: كارشناسي                                             نيم سال تحصيلي:  اول                                 دانشكده: پيراپزشكي آمل                    تعدا د فراگيران:  20                                                                                                                                                       

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس : پرونده الكترونيك سلامت                                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:  2                         ارزشيابي تكويني           دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

مقدمه اي بر پرونده الكترونيك سلامت، تعاريف و مزايا و معايب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه 8 مقاله انگليسي در رابطه با مزايا و معايب و كاركردهاي مختلف EHR

 

ارائه 8 مقاله انگليسي در رابطه با مزايا و معايب و كاركردهاي مختلف EHR

 

 

مراحل راه اندازي  HER

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير EHR بر فرايند مراقبت بهداشتي درماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملكردهاي سيستم CDS و  ارائه مقاله در اين رابطه

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي واژه نامه پرونده الكترونيك سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي واژه نامه پرونده الكترونيك سلامت

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي محتوا و ساختار اطلاعات EHR (معرفي ASTM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي تبادل پيام هاي مراقبت بهداشتي (معرفي HL7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خريداري سيستم اطلاعاتي مراكز بهداشتي - درماني

 

 

 

 

 

 

 

 

PHR

 

 

 

 

 

 

 

 

پرونده الكترونيك سلامت و پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در رابطه با استانداردهاي  EHR

 

 

ارائه مقاله در رابطه با زيرساخت و منابع مورد نياز پرونده الكترونيك سلامت

 

 

ارائه مقاله در رابطه با پذيرش سيستم هاي الكترونيكي توسط كاركنان درماني و تشخيصي

تغيير نقش پرونده بيمار را بداند

اهداف اصلي ايجاد  EHR را بداند

تعاريف  EHR از نظر سازمان هاي معتبر بين المللي و ملي گوناگون را بداند

پنج سطح توالي به سوي  EHR را بداند

نقش هاي  EHR را بداند

ويژگي و مشخصه  EHR را بداند

عملكرد  EHR را بداند

محدوديت هاي  EHR را بداند

 

 

 

ارائه نتايج و يافته هاي مطالعات معتبر بين المللي اخير با تاكيد بر روش شناسي تحقيق در زمينه پرونده الكترونيك سلامت جهت آشنايي دانشجويان با مطالعات و فيلدهاي كاري و پژوهشي در زمينه EHR

 

 

ارائه نتايج و يافته هاي مطالعات معتبر بين المللي اخير با تاكيد بر روش شناسي تحقيق در زمينه پرونده الكترونيك سلامت جهت آشنايي دانشجويان با مطالعات و فيلدهاي كاري و پژوهشي در زمينه  EHR

 

 

 نحوه ايجاد آمادگي و از بين بردن مقاومت هاي موجود براي راه اندازي EHR را بداند

 مشخص كردن برنامه و هدف براساس چشم انداز و اهداف نهايي

 انتخاب متناسب با نيازهاي خود را بداند

 نصب، طراحي و آزمايش سيستم را بداند

 درگير كردن و آموزش موثر كاربران را بداند

 مشخص كردن مزاياي بكارگيري سيستم و ارتقا سيستم

 

 

تعاريف مراقبت، كيفيت، كيفيت مراقبت را بداند

كيفيت مراقبت فرآيندي، خروجي را بداند

بهبود كيفيت مراقبت و راهكارهايي كه پرونده الكترونيك سلامت ارائه مي دهد.

نقش و جايگاه CPOE يا ثبت كامپيوتري  را بداند

دستورات پزشك در بهبود كيفيت مراقبت و ارتباط اين سيستم با پرونده الكترونيك سلامت را بداند

هزينه هاي ناشي از EHR را بداند

زمان و كيفيت درمان و نقش EHR در كاهش زمان ارائه خدمات را بداند

همزماني پرونده ها را بداند

 

آشنايي با10 فرايند عمده مراقبت باليني و نقش پرونده الكترونيك سلامت در ارتقاي اين اعمال را بداند

تاكيد بيشتر بر روي عمل تصميم گيري باليني و آشنايي دانشجو با سيستم هاي حمايت از تصميم باليني را بداند

تجويز دارو و سيستم هاي حمايت از تصميم را بداند

انواع هشدارهايي كه توسط سيستم هاي حمايت از تصميم باليني ايجاد ميشود را بداند

 

 

اصطلاح شناسي را بداند

آنتالوژي را بداند

شبكه معنايي را بداند

ويژگي هاي مشترك آنتالوژي، واژه نامه كنترل شده، رده بندي و فرهنگ معنايي را بداند

مجموعه اصلي استانداردهاي واژه شناسي را بداند

سيستم نامگذاري پزشكي و دامپزشكي نظام يافته SNOMED را بداند

ساختار SNOMED را بداند

 

 

اصطلاحات كنترل شده RT را بداند

نقاط ضعف سيستم SNOMED را بداند

SNOMED-CT را بداند

كدها و اسامي منطقي شناسه هاي مشاهدات منطقي LOINC را بداند

سيستم زبان پزشكي يكسان UMLS را بداند

فرهنگ فرا جامع را بداند

 

 

دلايل نياز به استاندارد محتوا و ساختار اطلاعات پرونده الكترونيك سلامت را بداند

سازمانهايي كه در اين زمينه استاندارد ارائه كرده اند را بداند

آشنايي با جامعه آزمون و اسناد امريكا ASTM

زير رده هاي ASTM  را بداند

كميته E31 و زير كميته هاي E31 را بداند

استاندارد E1384 را بداند

استاندارد پرونده مراقبتي مستمر CCR را بداند

ويژگيهاي منحصر به فرد استاندارد   CCR را بداند

 

نحوه ارتباطات بين سيستم هاي مختلف و تبادل اطلاعات در پرونده الكترونيك سلامت را بداند

قابليت كار متقابل دو برنامه كاربردي يا دو سيستم كامپيوتري متفاوت را بداند

HL7 را بداند

مزاياي اين استاندارد را بداند

نسخه سوم سلامت سطح هفتم را بداند

مهمترين عناصر موجود در استاندارد HL7  را بداند

بخش هاي مختلف پيام HL7 را بداند

RIM (Reference Information Model)

استاندارد دايكام و دلايل ايجاد آن را بداند

مشخصات و مزيت هاي دايكام را بداند

 

 

آشنايي با سوالاتي كه در فرايند انتخاب سيستم اطلاعات جديد پرسيده ميشود

عوامل موثر در خريداري سيستم را بداند

مشخص كردن اهداف سيستم را بداند

مشخص كردن و اولويت بندي نيازهاي سيستم

فرم هاي RFP و RFI و انتخاب سيستم بهتر

بستن قرارداد با ASP  را بداند

بستن قرارداد با توسعه دهنده سيستم يا سازنده داخلي را بداند

روشهاي مذاكرات قرارداد را بداند

 

تعريف پرونده الكترونيك شخصي را بداند

اشكال مختلف PHR را بداند

روش هاي ايجاد PHR را بداند

امنيت و محرمانگي اطلاعات در PHR را بداند

سنديت قانوني PHR و مقايسه با EHR  را بداند

پذيرش سيستم PHR در كشورهاي مختلف را بداند

 

 

مستندسازي باليني و  EHR را بداند

انواع مستندسازي ها و روش ها و اشكال اتوماتيك سازي آنها را بداند

تاثير EHR بر سير كاري و كيفيت خروجي در حرفه پرستاري را بداند

مقايسه پذيرش EHR مابين پرستاران و پزشكان را بداند

 

 

 

3 مقاله در رابطه با هر كدام از استانداردهاي ساختار و محتوا، ترمينولوژي و ارتباطات ارائه مي گردد.

 

 

 

2 مقاله در رابطه با زيرساخت فني و مالي و انساني مورد نياز EHR ارائه مي گردد.

 

 

 

2 مقاله در مورد پذيرش EHR ارائه مي گردد.

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice to Learn

 

 

 

 

Nice to Learn

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice to Learn

 

 

 

Nice to Learn

 

 

 

 

Nice to Learn

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

ارائه مقاله

 

 

 

 

ارائه مقاله

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

ارائه مقاله

 

 

 

ارائه مقاله

 

 

 

 

ارائه مقاله

 

هدف كلي :..................................

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 


 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal