دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سيستم هاي رايج طبقه بندي بيماريها و اقدامات 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  سعيد برزگري                                            آخرين  مدرك تحصيلي :  كارشناس ارشد                                                  رشته تحصيلي: مدارك پزشكي                                  سابقه آموزشي :3 سال

گروه آموزشي: فناوري اطلاعات سلامت         سابقه تدريس درس مورد نظر :3 سال                    شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:  فناوري اطلاعات سلامت                         مقطع تحصيلي: كارشناسي                                             نيم سال تحصيلي: اول                                  دانشكده: پيراپزشكي آمل                    تعدا د فراگيران: 21 نفر

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس : سيستم هاي رايج طبقه بندي بيماريها و اقدامات 1            نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                     تعداد واحد:  2               ارزشيابي تكويني           دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

آشنايي با سيستم هاي طبقه بندي

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با سيستم هاي طبقه بندي

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با سيستم ICD

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با سيستم ICD

 

 

 

 

 

آشنايي با ساختار ICD 10

 

 

 

 

 

 

قراردادهاي استفاده شده در ليست جداول(جلد اول)

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار مجلدهاي ICD-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات ايندكس الفبائي يا جلد سوم

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري با ICD-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانين عمومي كددهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري عملي

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري سوختگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري عملي

 

 

 

 

 

كدگذاري زايمان يا Delivery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري عملي

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري نئوپلاسم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري عملي

 

 

 

 

 

 

 

قوانين و دستورالعمل هاي كدگذاري سرطان ها در ICD.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدگذاري عملي

دانشجو در پايان كلاس بايستي مطالب زير را بداند:

اصول سيستم ها و ابزار طبقه بندي را بداند

دلايل نياز به سيستم طبقه بندي را بداند

تاريخچه اي مختصر از سيستم هاي طبقه بندي را بداند

بداند براي انجام كدگذاري  به چه چيزي نياز داريم

 

 

دانشجو در پايان كلاس بايستي مطالب زير را بداند:

انتخاب ابزار كدگذاري براساس چه مواردي مي باشد

اصول سيستم ها و ابزار طبقه بندي را بداند

مفاهيم و كاربرد آنها در كدگذاري را بداند

بداند از چه علايمي براي كدگذاري استفاده كنيم

رايجترين كدهاي مورد استفاده براي طبقه بندي درعلوم پزشكي را بداند

 

 

دانشجو در پايان كلاس بايستي مطالب زير را بداند:

تاريخچه و اهداف ICD را بداند

ساختار كلي ICD-10 را بداند

مجلدهاي ICD-10 را بداند

ليست شماره اي و ويژگي ها يا مشخصات بخش اول فهرست طبقات سه نمادي را بداند

 

 

 

ويژگي ها يا مشخصات بخش دوم  فهرست جدول بندي شده موارد مشمول و طبقات فرعي چهار نمادي را بداند

ويژگي ها يا مشخصات بخش سوم مورفولوژي سرطان ها را بداند

رفتار سرطان و كد مربوطه در ICD-10 را بداند

ويژگي ها يا مشخصات بخش چهارم فهرست  را بداند هاي جدول بندي شده خاص

 

فصل ها را بداند

بلوك ها را بداند

رده هاي سه كاركتري را بداند

زير رده هاي چهار كاركتري را بداند

تقسيمات فرعي اضافي در سطح نماد پنجم را بداند

 

 

قراردادهايي نظير پرانتز () Parentheses

سيستم ستاره و خنجر

و كروشه يا Square Brackets

 و دو نقطه : Colon

و  آكولاد } Brace

و اختصار NOS

NEC  يا  Not Elsewhere Classified

و كلمه And در عناوين

و علامت (-.) dash     را بداند

 

كدهاي U استفاده نشده را بداند

اصطلاحات مشمول Inclusion terms را بداند

اصطلاحات استثنا Exclusion terms را بداند

تعاريف مربوط به فرهنگ لغات را بداند

سيستم كدگذاري دوجانبه ستاره و خنجر را بداند

ساير كدهاي دوگانه مجاز را بداند

گروههاي با خصوصيات مشترك را بداند

 

 

 

 

ساختار فهرست الفبائي را بداند

توصيفگرها را بداند

See condition , See also condition

اپونيم ها Eponyms را بداند

علائم خاص ايندكس الفبائي را بداند

ارجاع See را بداند

ارجاع See Also را بداند

ارجاع Code To … را بداند

 

مراحل كدگذاري با ICD-10 را بداند

تجزيه و تحليل داده هاي باليني توسط پزشك را بداند

تجزيه و تحليل تك وضعيتي را بداند

تجزيه و تحليل چند وضعيتي را بداند

ويژگيها و جزئيات شرح تشخيص بيماريها و وضعيت هاي مختلف را بداند

انتخاب نحوه كدگذاري در بيمارستان را بداند

 

 

 

R/O يا Rule out

Ruled out را بداند

كددهي علل تماس با خدمات بهداشتي به عللي غير از بيماري را بداند

وضعيتهاي متعدد را بداند

دستورالعمل كدگذاري حالت هاي حاد و مزمن را بداند

كدگذاري عوارض بيماريها و اقدامات درماني و تشخيصي را بداند

كدگذاري رده هاي تركيبي Combination Codes را بداند

قوانين انتخاب مجدد وضعيت اصلي را بداند

 

ارائه مثال براي مطالبي كه بدين قسمت آموزش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

تفاوت مابين Burn و CORROSION را بداند

درجات مختلف سوختگي ها را بداند

مراحل كدگذاري سوختگي ها را بداند

كد موضع سوخته با در نظر گرفتن درجه آن را بداند

كد درصد سوختگي را بداند

كد علت سوختگي را بداند

كد اقدام جهت درمان سوختگي را بداند

سوختگي مكان هاي متعدد را بداند

 

ارائه مثال براي مطالبي كه بدين قسمت آموزش داده شده است.

 

 

 

 

كدگذاري زايمان و نوع آن را بداند

كدگذاري اقدام زايمان را بداند

كدگذاري نتيجه زايمان را بداند

كدگذاري محل انجام زايمان را بداند

كدگذاري موارد غيرطبيعي مشاهده شده در نوزاد را بداند

كدگذاري مربوط به عوارض و مشكلات زايمان براي مادر را بداند

كدگذاري سزارين را بداند

كدگذاري علت انجام سزارين را بداند

كدگذاري اقدام جراحي سزارين را بداند

كدگذاري نتيجه سزارين را بداند

كدگذاري محل انجام سزارين را بداند

 

ارائه مثال براي مطالبي كه بدين قسمت آموزش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

طبقه بندي نئوپلاسم ها براساس رفتار را بداند

سرطان هاي بدخيم از نظر موضع را بداند

نئوپلاسم هاي خوش خيم Bening را بداند

سرطان هاي بدخيم در موضع اوليه In situ را بداند

طبقه بندي سرطان ها براساس مورفولوژي (ريخت شناسي) را بداند

كدهاي مورفولوژي را بداند

انواع كدهاي رفتاري در ICD.10 را بداند

مراحل كدگذاري سرطان ها را بداند

 

 

ارائه مثال براي مطالبي كه بدين قسمت آموزش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

كدگذاري موضع اوليه نامشخص را بداند

كاربرد علامت لوزي يا ◊ در جدول نئوپلاسم ها را بداند

كاربرد علامت # در جدول نئوپلاسم ها را بداند

Connective Tissue

مواضع متاستاتيك مشترك را بداند

كدگذاري سرطان هاي مواضع هم پوشان را بداند

 

 

 

 

 

ارائه مثال براي مطالبي كه بدين قسمت آموزش داده شده است.

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملي

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- كار عملي، بحث گروهي -سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- كار عملي، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

- كار عملي، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- كار عملي، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

هدف كلي :..................................

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)


 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal