دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
كيفيت اطلاعات و داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  سعيد برزگري                                            آخرين  مدرك تحصيلي :  كارشناس ارشد                                                  رشته تحصيلي: مدارك پزشكي                                  سابقه آموزشي :3 سال

گروه آموزشي: فناوري اطلاعات سلامت         سابقه تدريس درس مورد نظر :   3 سال                شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:  فناوري اطلاعات سلامت                         مقطع تحصيلي: كارشناسي                                             نيم سال تحصيلي:    اول                               دانشكده: پيراپزشكي آمل                    تعدا د فراگيران:  20                                                                                                                                                       

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس : كيفيت اطلاعات و داده ها                                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:  2                         ارزشيابي تكويني           دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

آشنايي با مفهوم كيفيت

 

 

 

 

 

 

 

جريان علمي كيفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پايش و ارزيابي كيفيت مراقبت

 

 

 

 

 

 

 

كاربردهاي پرونده پزشكي در مراكز بهداشتي درماني

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت اطلاعات و ويژگي هاي آن

 

 

 

 

 

 

كيفيت اطلاعات و ويژگي هاي آن

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت اطلاعات و ويژگي هاي آن

 

 

 

 

 

 

كيفيت اطلاعات و ويژگي هاي آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت اطلاعات و ويژگي هاي آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت اطلاعات و ويژگي هاي آن

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در مورد مطالبي كه خوانده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در مورد مطالبي كه خوانده شده است

 

 

 

 

 

 

ويژگيهاي كيفيت مديريت اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكانيزم هاي خارجي كنترل كيفيت

 

 

 

 

 

 

 

روش هاي بيومتريك وتاثير آنها بر كيفيت اطلاعات و مديريت كيفيت اطلاعات

 

تعريف كيفيت را بداند

كيفيت از ديدگاه جامعه، بيمار، پزشك، مدير اطلاعات سلامت و مديران را بداند

انجمن ملي كيفيت مراقبت بهداشتي را بداند

كيفيت از ديدگاه صاحبنظران كيفيت را بداند

 

 

 

روش هاي آماري براي پايش كيفيت  را بداند

كنترل آماري فرايند يا SPC را بداند

چرخه PDCA را بداند

14 اصل كليدي دمينگ براي حصول كيفيت را بداند

پنج اصل كرازبي براي مديريت كيفيت را بداند

كنترل كيفيت فراگير را بداند

 

 

 

 

تعريف مراقبت بهداشتي را بداند

پارامترهاي موثر بركارايي بازار مراقبت بهداشتي را بداند

كيفيت مراقبت را بداند

ويژگي هاي يك سازمان مراقبت بهداشتي براي داشتن كفايت  را بداند

 

 

 

براي بيمار را بداند

براي مسئولين مراقبت (پزشك معالج وساير تيم مراقبتي)  را بداند

براي بيمارستان را بداند

 از نظر قانوني را بداند

از نظر بهداشت عمومي را بداند

از نظر ارزشيابي خدمات بهداشتي و درماني را بداند

 

 

اهميت داده ها يا اطلاعات با كيفيت  را بداند

اهميت داده هاي باكيفيت از نظر NCVHS را بداند

تاثير اطلاعات با كيفيت بر روي كيفيت مراقبت را بداند

بداند كيفيت داده چيست و چه ويژگيهايي دارد؟

بداند كه كيفيت داده ها  در محيط مراقبت بهداشتي شامل چه ويژگي هايي است؟

 

كامل بودن Completeness را بداند

جامعيت Comprehensive را بداند

آشنايي با مجموعه داده ها

تعريف عنصر اطلاعاتي را بداند

پوشش Coverage را بداند

 

 

 

 

صائب بودن Accuracy را بداند

صائب بودن و تعيين درجه صائب بودن را بداند

پايگاه هاي داده و افزايش صائب بودن داده ها  را بداند

بموقع بودن يا بهنگامي Timeliness را بداند

 

 

 

تازگي Currency را بداند

تفاوت تازگي و بموقع بودن را بداند

مربوط بودن Relevancy را بداند

قابل استفاده بودن Usability  را بداند

مفيد بودن Usefulness  را بداند

مناسب بودن براي مقصود fit for purpose  را بداند

 

 

 

 

همساني Consistency را بداند

تعريف شدگي Definition را بداند

يگانگي Uniqueness را بداند

دقت Precision را بداند

بلورينگي يا granularity را بداند

وثوق يا قابل اعتماد بود داده ها Reliability را بداند

 

 

 

 

قابل قياس بودن Comparability را بداند

اعتبار Validity را بداند

قالب نمايشي داده Data representation format را بداند

خوانايي Legibility را بداند

بحث نهايي در مورد ويژگي هاي كيفيت داده و اطلاعات

 

 

ارائه مقاله به شكل ژورنال كلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله به شكل ژورنال كلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

قابليت دسترسي Accessibility را بداند

امنيت Security  را بداند

محرمانگي Confidentiality  را بداند

مكانيزم هاي كنترل كيفيت اطلاعات مراقبت بهداشتي را بداند

مسئوليت مدير اجرايي در قبال اطلاعات مراقبتي را بداند

مسئوليت كادر پزشكي در قبال اطلاعات مراقبتي را بداند

مسئوليت بخش HIMدر قبال اطلاعات مراقبتي را بداند

 

 

برنامه اعتبارسنجي سازمان هاي مراقبت بهداشتي در آمريكا را بداند

برنامه اعتبارسنجي سازمان هاي مراقبت بهداشتي در انگلستان را بداند

JCAHO يا كميسيون مشترك اعتبار سنجي موسسات مراقبت بهداشتي را بداند

 

 

 

 

آشنايي با ابزارهاي احراز هويت

طبقه بندي متدهاي بيومتريك را بداند

معماري سيستمهاي بيومتريك را بداند

شناسايي از طريق اثر انگشت را بداند

شناسايي از طريق چهره را بداند

شناسايي از روي هندسه دست را بداند

تركيبات بيومتريك را بداند

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

هدف كلي :..................................

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 


 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal