دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
مديريت اطلاعات سلامت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  سعيد برزگري                                            آخرين  مدرك تحصيلي :  كارشناس ارشد                                                  رشته تحصيلي: مدارك پزشكي                                  سابقه آموزشي :3 سال

گروه آموزشي: فناوري اطلاعات سلامت       سابقه تدريس درس مورد نظر :   3 سال           شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:  فناوري اطلاعات سلامت                         مقطع تحصيلي: كارشناسي                                             نيم سال تحصيلي:    اول                               دانشكده: پيراپزشكي آمل                    تعدا د فراگيران:  20                                                                                                                                                       

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس : مديريت اطلاعات سلامت 1                                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:  2                         ارزشيابي تكويني           دارد               ندارد

                                                                                                                          

 

                                                        

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

آشنايي با سيستم هاي سازملني و اطلاعاتي

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با داده، اطلاعات، دانش، خرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با عملكرد سيستمهاي مديريت اطلاعات بهداشتي درماني

 

 

 

 

 

 

كاربردهاي پرونده پزشكي در مراكز بهداشتي درماني

 

 

 

 

 

 

نقش اطلاعات بهداشتي درماني در RM, UR , QA

 

 

 

 

 

آشنايي با مديريت و سازماندهي محتواي پرونده هاي پزشكي

 

 

 

 

 

آشنايي با فرمهاي پرونده پزشكي (1)

 

 

 

 

 

آشنايي با فرمهاي پرونده پزشكي (2)

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با سند و مراحل مستندسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع روشهاي آناليز(تحليل) مستندسازي پرونده هاي پزشكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع روشهاي آناليز(تحليل) مستندسازي پرونده هاي پزشكي

 

 

 

 

 

 

 

كميته مديكال ركورد (مدارك پزشكي)

 

 

 

 

 

 

 

 

ذخيره سازي (فايلينگ)

 

 

 

 

 

 

 

 

سازماندهي دهي داده ها/ سازماندهي درون پرونده اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله

 

تعريف سيستم را بداند

تئوري سيستم ها را بداند

مدل عمومي سيستم ها GSM را بداند

بازخور يا feedback را بداند

پردازشگر اطلاعات را بداند

كنترل، استاندارد، تصميم و محيط را بداند

 

 

اهميت اطلاعات و تاثير اطلاعات بر فرد، دولت و جامعه را بداند

چرخه مديريت و پردازش اطلاعات را بداند

تكامل داده تا خرد را بداند

سطوح مختلف سيستم هاي خودكار يا محاسباتي و ارتباط آن با پيوستار داده تا خرد را بداند

تعريف داده هاي سلامت و

انواع داده سلامت را بداند

 

 

 

جمع آوري،           

ذخيره،

پردازش و

توزيع  را بداند

ارزش و اهميت مدارك پزشكي را بداند

تفاوت مدارك بهداشتي و مدارك پزشكي را بداند

اهداف مدارك پزشكي از نظر AHIMA را بداند

 

براي بيمار را بداند

براي مسئولين مراقبت (پزشك معالج وساير تيم مراقبتي)  را بداند

براي بيمارستان را بداند

 از نظر قانوني را بداند

از نظر بهداشت عمومي را بداند

از نظر ارزشيابي خدمات بهداشتي و درماني را بداند

 

آشنايي با مديريت منابع ، بررسي بهره وري و  تضمين كيفيت و تاثير اطلاعات بهداشتي در ارتقاي آنها

استاندارد سازي بيمارستانها را بداند

جايگزيني اعتباردهي با استاندارديزاسيون را بداند

سازمانهاي اعتبار بخشي نظير  JCAHO و  CCHSA را بداند

 

پرونده سازي (تشكيل پرونده) را بداند

انواع پرونده سازي را بداند

طراحي و كنترل  فرمها را بداند

فرمهاي ساختمند را بداند

 

 

 

1- عمومي General Forms

الف- فرمهاي اصلي (ثابت) را بداند

ب- فرمهاي مخصوص (مشروط به وضعيت بيمار) را بداند

 

 

 

2- فرمهاي اختصاصي  Special Forms  را بداند

3- فرمهاي اورژانس General Forms  را بداند

 

 

 

 

 

ويژگي مستندات:

كامل بودن (Completeness) را بداند

صائب بودن (Accuracy) را بداند

كافي بودن(Adequacy) را بداند

قوانين مستندسازي را بداند

اشتباهات مستندسازي را بداند

اصول مستندسازي پرونده پزشكي   را بداند

 

 

 

 

آناليز كمي:

1- تحليل گذشته نگر(retrospective analysis) يا  تحليل پسا ترخيصي (postdischarge analysis) را بداند

2- تحليل همزمان (concurrent analysis) را بداند

رفع نقايص تحليل كمي را بداند

اهمال كار را بداند

برخورد حرفه اي را بداند

ارائه مقاله در رابطه با موضوع كلاس را بداند

 

 

 

 

 

آناليز(تحليل) كيفي:

1. با كفايت بودن را بداند

2.  صائب بودن را بداند

مراحل تحليل كيفي را بداند

نتايج حاصل از اجراي تحليل كيفي را بداند

نقايص غير قابل رفع وتصحيح را بداند

 

 

 

 

وظايف و  اعضا و مسئوليتهاي كميته مدارك پزشكي را بداند

بررسي  اعتبار پرونده پزشكي در كميته مدارك پزشكي را بداند

مسئوليت صادركنندگان مدارك پزشكي را بداند

تعيين سياستهاي داخلي وخارجي افشاي اطلاعات را بداند

تعيين  شرايط استفاده از مدارك پزشكي را بداند

 

 

 

انواع روشهاي ذخيره سازي اطلاعات را بداند:

1- الفبايي

2- شماره اي:

الف- terminal digit

ب- middle digit

رديابي پرونده ها را بداند

 

 

 

 

1- سازماندهي مبتني بر منابع مستندسازي /SOMR  را بداند

ترتيب اوراق پرونده پزشكي در روش SOMR را بداند

معايب ومزايا اين روش را بداند

2-  سازماندهي داده ها مبتني برمسايل بيمار/POMR را بداند

معايب ومزايا اين روش را بداند

3- سازماندهي اطلاعات بطور پيوسته/IMR را بداند

معايب ومزايا اين روش را بداند

 

 

 

ارائه مقالاتي در رابطه با مطالبي كه تاكنون آشنا شده اند.

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختي

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-سخنراني ،اسلايد، بحث گروهي

و پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

در هر جلسه

 آزمون كتبي( چهار گزينهاي وتشريحي)

 – ارائه مقالات -كنفرانس ازكتب

درسي

 -  حضور

فيزيكي

 

هدف كلي :..................................

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 


 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal