دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سمينار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  يك ترم                 شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  دوم 95-94                 دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران:  31 نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :   سمينار                     نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد: 1                         ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب موضوع، جستجو در منابع اينترنتي

دانشجو بايد بتواند:

- موضوع سمينار خود را با توجه به علاقه‏مندي و رشته‏اي كه قصد ادامه تحصيل در آن را دارد، انتخاب نمايد.

 

- سايت‏هاي معتبر علوم پزشكي را نام ببرد.

 

- نحوه جستجو در منابع اينترنتي، كتب آموزشي و مجلات معتبر  و به روز دنيا را بداند و انجام دهد.

 

 

حيطه نگرشي- رفتاري

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

كامپوتر با اتصال به اينترنت

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

انجام هر يك از موضوعات اموزش داده شده

 

ارائه مقالات مرتبط با موضوع از سايت‏ها و مجلات معتبر علمي دنيا

 

هدف كلي : انتخاب موضوع متناسب با علايق دانشجو و آموزش جستجو در منابع اينترنتي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

پروپوزال نويسي

دانشجو بايد بتواند:

 

- اجزاي پروپوزال را نام ببرد.

 

- نحوه نوشتن يك پروپوزال را شرح دهد.

 

- با استفاده از موضوع سمينار و منابع اطلاعات جستجو شده، يك پروپوزال كامل و صحيح را  تدوين نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

انجام هر يك از موضوعات اموزش داده شده

 

ارائه پروپوزال كامل و صحيح براي ارائه به كميته تحقيقات دانشجويي

 

 

 

هدف كلي: آموزش پروپوزال نويسي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله نويسي

دانشجو بايد بتواند:

- ترتيب و ساختار مقاله علمي را شرح دهد.

- چگونگي انتخاب عنوان مناسب براي مقاله را بداند.

- انواع فرمت‏هاي مقاله را بيان نمايد.

- روش نوشتن مقدمه مقاله را توضيح دهد.

- اجزاي بخش مواد و روش‏هاي مقاله را توضيح دهد.

- چگونگي تدوين بخش نتايج مقاله را توضيح دهد.

- اصول نوشتن بحث مقاله را توضيح دهد.

- يك مقاله مروري را به طور  صحيح و كامل بنويسيد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

انجام هر يك از موضوعات اموزش داده شده

 

ارائه مقاله مروري كامل و صحيح براي انتشار در مجلات علمي- ترويجي يا علمي پژوهشي

 

 

 

هدف كلي: آموزش ساختار و اجزاي مقالات علمي و مقاله نويسي

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه جمع‏آوري اطلاعات

دانشجو بايد بتواند:

- نحوه جمع‏آوري اطلاعات از مستندات بيمارستاني را بداند.

 

- اطلاعات موجود در اسناد و دفاتر آزمايشگاهي را استخراج نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Nice to learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

جمع‏آوري اطلاعات از مستندات آزمايشگاهي

 

 

 

هدف كلي: آموزش نحوه جمع‏آوري اطلاعات از مستندات بيمارستاني

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

آناليز داده‏ها‏

دانشجو بايد بتواند:

 

- انواع روش‏هاي آماري آناليز داده‏ها متناسب با نوع مطالعه را شرح دهد.

 

- اصول كار با نرم‏افزار SPSS را توضيح دهد.

 

- داده‏هاي جمع‏آوري شده را در نرم‏افزار SPSS وارد نمايد و با توجه به روش مطالعه آناليز نمايد.

 

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

آناليز داده‏ها در نرمافزار SPSS

 

 

 

هدف كلي: آموزش آناليز داده‏ها با كمك نرم‏افزار SPSS

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

رفرنس نويسي

دانشجو بايد بتواند:

- ضرورت رفرنس‏نويسي در متون علمي و مقالات را بيان نمايد.

 

- انواع متداول رفرنس‏نويس (ونكور و هاروارد) را توضيح دهد.

 

- اصول كار با نرم‏افزار Endnote  را شرح دهد.

 

- رفرنس مقاله خود را با كمك  نرم‏افزار Endnote  وارد نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

نوشتن رفرنس مقاله با كمك نرم‏افزار Endnote

 

 

هدف كلي: آموزش ضرورت رفرنس نويسي، انواع متداول رفرنس نويسي و كار با نرم‏افزار Endnote

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي نهايي مقالات، انتخاب ژورنال و سابميت مقاله

دانشجو بايد بتواند:

- ويژگي‏هاي يك مقاله خوب را شرح دهد.

 

- مقاله خود را با مقالات علمي چاپ شده در مجلات معتبر مقايسه نمايد و ايرادات آن را برطرف كند.

 

- مجله مناسب با عنوان مقاله خود را انتخاب نمايد.

 

- اصول سابميت مقاله در مجلات را بيان نمايد.

 

- مقاله خوب را در ژورنال مناسب سابميت نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

رفع ايرادات مقاله

 

انتخاب ژورنال و سابميت مقاله

 

 

 

هدف كلي : بررسي نهايي مقالات و رفع اشكال آنها، آموزش انتخاب ژورنال و سابميت مقاله

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول تهيه پاورپوينت علمي و ارائه

دانشجو بايد بتواند:

- نحوه كار با Word و Powerpoint را شرح دهد.

 

- فايل word مناسب و بدن اشكال از مقاله خود تهيه نمايد.

 

- پاورپوينت علمي مناسب از مقاله خود تهيه نمايد.

 

- اصول ارائه مطالب علمي را بيان نمايد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه مهارتي

حيطه مهارتي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

بحث گروهي

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

ارائه فايل نهايي پاورپوينت مقاله

 

 

هدف كلي : آموزش اصول تهيه پاورپوينت علمي و ارائه مقاله در سالن كنفرانس

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در سالن كنفرانس

دانشجو بايد بتواند:

 

- مقاله خود را با تسلط كامل ارائه دهد.

 

- به سوالات دانشجويان حاضر و هيات داوران جواب مناسب بدهد.

 

 

 

 

حيطه مهارتي

حيطه مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در حضور ساير دانشجويان و هيات داوران

 

 

هدف كلي : ارائه مقاله در سالن كنفرانس

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/01/30
Powered by DorsaPortal