دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
فرايند دريافت دفترچه بيمه

 

فرآيند: دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني

دريافت فرم تعهد محضري از امور دانشجويي وتكميل آن در دفترخانه

ارائه فرم تكميل شده تعهد محضري به امور دانشجويي

دريافت فرم بيمه ازاموردانشجويي

ارائه فرم تكميل شده همراه بايك قطعه عكس ويك سري رونوشت كامل شناسنامه ورونوشت كارت ملي

ارسال فرم ها به معاونت امور دانشجويي توسط كارشناس

 

 تذكر:دانشجويان متقاضي نبايد تحت پوشش هرگونه بيمه باشند (روستايي و......)

 

 


1395/02/13
Powered by DorsaPortal