دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
زيست شناسي سلولي

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

      نام درس :  زيست شناسي سلولي                                                                            نوع درس: *تئوري            عملي

  رشته و مقطع دانشجويان :    كارشناسي علوم آزمايشگاهي                                            محل اجرا: دانشكده پرستاري آمل

   پيش نياز:                                                                                        تعداد واحد: 1.5      

   گروه مدرسين:  دكتر مهري ميرحسيني                                                                     دانشكده و گروه آموزشي : دانشكده پرستاري آمل

   مدت و شكل دوره  :  تئوري يك ترم                                                                        نيمسال و سال تحصيلي : نيمسال دوم 95-94

شرح درس: در اين درس به تفصيل در مورد ساختمان سلول و اجزاء مختلف آن و نحوه عملكرد هر ارگانل در سنتز مواد شرح داده مي شود.

هدف كلي: دانشجويان با ساختمان سلول و اجزاء مختلف آن و نحوه عملكرد آن آشنا شوند.

 

اهداف ويژه:

 1. دانشجويان با انواع سلول هاي پروكاريوت و يوكاريوت و ويژگي هاي غشاهاي زيستي از جمله سلول آشنا شوند.
 2. دانشجويان با ساختار غشاء سلول آشنا شوند .
 3. دانشجويان با روش هاي مختلف نقل و انتقال مواد از عرض غشاء سلول آشنا شوند
 4. دانشجويان با ساختار دستگاه گلژي آشنا شوند.
 5. دانشجويان با ساختار ليزوزوم آشنا شوند.
 6. دانشجويان با ساختار پراكسي زوم آشنا شوند.
 7. ساختمان شبكه آندوپلاسمي
 8. دانشجويان با ساختار ريبوزوم  و انواع آن و ويژگي هاي آن ها آشنا شوند.
 9. دانشجويان با ساختار اسكلت سلولي و ريز لوله ها آشنا شوند.
 10. دانشجويان با ساختار هسته و غشاء آن  آشنا شوند.
 11. دانشجويان با ساختمان هستك، تقسيم سلولي و انواع آن و انواع آن شامل ميتوز و ميوز  آشنا شوند.
 12. دانشجويان با ساختار ميتوكندري و ويژگي هاي آن و با مكانيسم تنفس سلولي آشنا شوند.

 

فهرست محتوا:

تئوري:

 1. مطالعه و بررسي انواع سلول ها شامل پروكاريوت و يوكاريوت و ويژگي غشاهاي زيستي از جمله سلول
 2. مطالعه غشاء سلول
 3. بررسي  روش هاي مختلف نقل و انتقال مواد از عرض غشاء سلول
 4. ساختار دستگاه گلژي
 5. بررسي ساختار ليزوزوم و واكوئل
 6. بررسي  ساختار پراكسي زوم
 7. ساختمان شبكه آندوپلاسمي
 8. بررسي  ساختار ريبوزوم  و انواع آن و ويژگي هاي آن ها
 9. بررسي ساختار اسكلت سلولي و ريز لوله ها
 10. بررسي  ساختار هسته و غشاء آن  
 11. بررسي  ساختمان هستك، تقسيم سلولي و انواع آن شامل ميتوز و ميوز
 12. دانشجويان با ساختار ميتوكندري و ويژگي هاي آن و با مكانيسم تنفس سلولي آشنا شوند.

 

 

روش تدريس:

سخنراني، پرسش و پاسخ، كنفرانس كلاسي

مواد آموزش:وايت بورد، پاور پوينت

 

 

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

94.11.18

 

1 معرفي سلول و معرفي انواع سلول هاي پروكاريوت و يوكاريوت و ويژگي هاي آن ها

2. ويژگي هاي غشاء سلول و نقل و انتقال در غشاء

 

 

دكتر ميرحسيني

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت

 

 

 

جلسه دوم

94.11.25

 

ويژگي هاي غشاء سلول و نقل و انتقال در غشاء

 

 

دكتر ميرحسيني

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت

 

 

 

جلسه سوم

94.12.2

 

انواع ناقل ها و پمپ هاي ATP

 

دكتر ميرحسيني

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت

 

 

 

جلسه چهارم

94.12.9

ساختمان گلژي و اعمال آن

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

جلسه پنجم

94.12.16

1. ساختمان ليزوزوم و اعمال آن، آنزيم هاي آن

 

2. ساختمان واكوئل

 

 

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت،  كنفرانس

 

 

 

جلسه ششم

94.12.23

 

 

 

 

 

 

جلسه هفتم

95.1.15

ساختمان شبكه آندوپلاسمي

 

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

جلسه هشتم

95.1.22

ساختار ريبوزوم  و انواع آن و ويژگي هاي آن ها

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

جلسه نهم

95.1.29

ساختار اسكلت سلول و ريز لوله ها

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

جلسه دهم

95.2.5

ساختار هسته و غشاء آن  

 

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

جلسه ياز دهم

95.2.12

بررسي  ساختمان هستك، تقسيم سلولي و انواع آن شامل ميتوز و ميوز

 

 

 

 

"

سخنراني، پرسش و پاسخ عملي

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

جلسه دوااز دهم

95.2.19

1. ساختار ميتوكندري و ويژگي هاي آن

2. مكانيسم تنفس سلولي

 

 

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

 

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

1. حضور منظم در كلاس

2. آمادگي درس جلسه قبل

3. مشاركت فعال در كلاس

 

 

 

 

 

سخنراني، پرسش و پاسخ

وايت بورد، پاور پوينت، كنفرانس

 

 

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري: پاياني 75%، سوالات چهارگزينه­اي، كنفرانس كلاسي 25%

 

 

منابع:

 1. مباحثي از بيولوژي سلولي و ملكولي دكتر رسول صالحي
 2. جزوه اي كه توسط اينجانب تهيه شده است.

 

ملا حظات :

 

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

 

1395/02/14
Powered by DorsaPortal