دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد: مژده سادات محمديان                آخرين  مدرك تحصيلي:   كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:   هماتولوژي و بانك خون                         سابقه آموزشي: دو سال و شش ماه

گروه آموزشي:   علوم آزمايشگاهي                 سابقه تدريس درس مورد نظر :  يك ترم              شركت در كارگاههاي آموزشي:  طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   علوم آزمايشگاهي                            مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته                      نيم سال تحصيلي:  اول 96-95                 دانشكده: پيراپزشكي آمل                         تعدا د فراگيران:  23 نفر                                                                                                                                                       

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :   اصول ايمني و حفاظت  در آزمايشگاه                   نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                 تعداد واحد: 1                   ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاريف حفاظت، ايمني و بهداشت/ سيستم ايمني

دانشجو بايد بتواند:

- تعاريف حفاظت، ايمني، بهداشت، ايمني زيستي، خطرات زيستي را توضيح دهد.

 

- ضرورت انجام و لزوم پياده‏سازي برنامه‏هاي ايمني و حفاظت در آزمايشگاه تشخيص طبي را بيان نمايد.

 

- سطوح برنامه‏هاي سيستم ايمني (مديريت ايمني، مسئول ايمني، كميته ايمني) را تشريح نمايد.

 

- مقررات حفاظتي، دستورالعمل‏هاي اجرايي و مسئوليت كارفرما در مقابل بيماران، پرسنل، جامعه و محيط زيست را شرح دهد.

 

 

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : آموزش مقدمه و مفاهيم حفاظت، ايمني و بهداشت/ آموزش لزوم پياده‏سازي سيستم ايمني و اجزاي آن.

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول طراحي فضاي آزمايشگاه، سطوح ايمني آزمايشگاه‏هاي زيستي  و انواع هودهاي بيولوژيك

دانشجو بايد بتواند:

- اصول طراحي مربوط به فضاي آزمايشگاه را شرح دهد.

 

- نكات مربوط به سيم‏كشي برق ازمايشگاه، لوله‏كشي آب و گاز و نحوه قرارگيري مناسب كابينت‏ها و تجهيزات آزمايشگاهي را بيان نمايد.

 

- رده‏بندي ميكروارگانيزم‏هاي پاتوژن و غيرپاتوژن و راه‏هاي سرايت و انتقال ميكرواركانيزم‏هاي در محيط آزمايشگاه را بيان نمايد.

 

_سطوح ايمني زيستي در آزمايشگاه‏ را توضيح دهد.

 

- هودهاي بيولوژيك مناسب براي كار در هر سطح از ايمني زيستي را نام ببرد.

 

- اصول كار هودهاي بيولوژيك را توضيح دهد.

 

- ميزان حفاظت هودهاي بيولوژيك از نمونه، پرسنل و محيط آزمايشگاه را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش اصول طراحي فضاي آزمايشگاه (مركز بهداشت ، بيمارستان ، آزمايشگاه مركزي)، سطوح ايمني آزمايشگاه‏هاي زيستي و انواع هودهاي بيولوژيك

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

آشنايي با انواع خطرات آزمايشگاهي و وسايل حفاظت فردي

دانشجو بايد بتواند:

- انواع خطرات ناشي از موادشيميايي را شرح دهد و علايم هشداردهنده موادشيميايي را توضيح دهد.

 

-  انواع خطرات ناشي از مواد سمي، سوزاننده، سرطان‎‏زا، قابل احتراق و اشتعال و راديواكتيو را بيان نمايد.

 

- انواع خطرات ناشي از كار با  مواد بيولوژيك (مايعات بدن، بافت‏ها و مدفوع) را شرح دهد.

 

- خطرات ناشي از نمونه‏گيري (سوزن) و اشياء تيز برنده را بيان نمايد.

 

- انواع وسايل حفاظت فردي (شامل كلاه ايمني، چكمه، گوشي، عينك، ماسك، دستكش و روپوش) نام ببرد و كاربردهاي آن را بيان نمايد.

 

- انواع دستكش‏ها، جنس و موارد كاربرد آنها را شرح دهد.

 

- نحوه كار با وسايل شستشوي اضطراري (دوش و چشم شوي) را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش انواع خطرات آزمايشگاهي، آموزش انواع وسايل حفاظت فردي در آزمايشگاه

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

نكات ايمني هنگام كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي

دانشجو بايد بتواند:

- اصول كار و نكات ايمني هنگام كار با پيپت و سمپلر را بيان نمايد.

 

- نكات ايمني هنگام كار با سانتريفيوژ را شرح دهد.

 

-  نكات ايمني كار با هموژنايز، شيكر، ورتكس و سونيكاتور را توضيح دهد.

 

- نكات ايمني هنگام كار با يخچال و فريزر و كپسول گاز را بيان نمايد.

 

- اصول كار و نكات ايمني هنگام كار با اتوكلاو را شرح دهد.

 

- اصول كار و نكات ايمني هنگام كار با ميكروتوم را توضيح دهد.

 

- اصول كار و نكات ايمني هنگام كار با نيتروژن مايع را بيان نمايد.

 

- نكات ايمني هنگام كار باصفحه گرم كننده (هات پليت) و ماكرو ويو را شرح دهد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش نكات ايمني هنگام كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي.

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با مقررات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه‏

دانشجو بايد بتواند:

- نحوه صحيح كار با سرنگ و سوزن و نحوه مقابله با نيدل استيك شدن پرسنل را شرح دهد.

 

- نكات ايمني مربوط به جابه‏جا نمودن نمونه‏ها وظروف نگهداري نمونه را بيان نمايد.

 

- نكات ايمني در اجتناب از بلع يا آلوده شدن پوست و چشم و همچنين  جلوگيري از تلقيح مواد آلوده به بدن را بيان نمايد.

 

- اصول كار با مواد ميكروبيولوژيك را شرح دهد.

 

- مقررات ايمني كار با مايعات بدن، بافت‏ها و مدفوع را نام ببرد.

 

- مقررات ايمني كار  با نمونه‏هاي حاوي پريون و DNA نوتركيب  ( شامل كار با سيستم هاي بياني جهت توليد پروتئين نوتركيب، كار با وكتورهاي ويروسي جهت انتقال ژن و كار با جانوران ترانسژن) را شرح دهد.

 

-  مقررات ايمني كار با مواد راديواكتيو را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي: آموزش آشنايي با مقررات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه‏‏هاي تشخيص طبي و تحقيقاتي

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول استريليزاسيون و ضد عفوني كردن

دانشجو بايد بتواند:

- اصطلاحات و مفاهيم استريليزاسيون، ضدعفوني، آنتي‏ميكروبيال، آنتي‏سپتيك و... را شرح دهد.

 

- انواع روش‏هاي استريليزاسيون و ضدعفوني كردن (حرارت، مواد شيميايي، پرتودهي) را بيان نمايد.

 

- اصول و شرايط استريليزاسيون و ضدعفوني كردن با حرارت حرارت مرطوب (اتوكلاو) و حرارت خشك (فور) و همچنين سوزاندن و جوشاندن را توضيح دهد.

 

- اصول ضدعفوني با پرتودهي و انواع پرتوها (UV, γ) را توضيح دهد.

 

- انواع مواد شيميايي مورد استفاده در ضدعفوني كردن (كلرين‏ها، فرمالدهيد، گلوتارآلدئيد، الكل‏ها، يد و يدوفورها) را نام ببرد و اصول كار با هر يك را توضيح دهد.

 

- دستورالعمل‏هاي ضدعفوني كردن محيط و وسايل آزمايشگاهي، هودهاي بيولوژيك، وسايل حفاظت فردي و دست‏ها را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

هدف كلي: آموزش اصول استريليزاسيون و ضد عفوني كردن و انواع مواد مورد استفاده در استريليزاسيون

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات فوريتي در شرايط بحران

دانشجو بايد بتواند:

- برنامه حوادث احتمالي و روش‌هاي اضطراري را توضيح دهد.

 

- اقدامات فوريتي براي نيدل استيك، زخم‏هاي باز، بريده شدن پوست و خراش‏هاي سطحي و بلع مواد آلوده به پاتوژن را بيان نمايد.

 

- اقدامات فوريتي در شرايط آزاد شدن آيروسل‏ها از مايعات آلوده و در شرايط شكسته شدن ظروف و پخش شدن نمونه هاي آلوده را شرح دهد.

 

- اقدامات فوريتي هنگام شكسته شدن لوله‏هاي حاوي نمونه‏هاي آلوده هنگام سانتريفوژ را شرح دهد.

 

- اقدامات فوريتي هنگام آتش‌سوزي، حوادث الكتريكي و بلاياي طبيعي را بيان نمايد.

 

- شرح شماره تلفن‏هاي سرويس‌هاي اضطراري و تجهيزات اضطراري مورد نياز در آزمايشگاه را نام ببرد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

 

هدف كلي : آموزش اقدامات فوريتي در شرايط بحراني مختلف

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت پسماند

 

دانشجو بايد بتواند:

- انواع پسماندها (عادي يا خانگي، عفوني، تيز و برنده، شيميايي، پاتولوژي، پرتوزا و تركيبي) را شرح دهد.

 

- شرايط تفكيك زباله‏هاي عفوني و غيرعفوني، برچسب‏گذاري و جمع‏آوري در آزمايشگاه را شرح دهد.

 

- روش‏ها و مراحل بي‏خطرسازي و شرايط صحيح دفع هريك از انواع پسماندها (عادي يا خانگي، عفوني، تيز و برنده، شيميايي، پاتولوژي، پرتوزا و تركيبي) را بيان نمايد.

 

- روش‏هاي صحيح بارگيري و حمل و نقل پسماندهاي آزمايشگاهي را توضيح دهد.

 

- روش هاي دفع نهايي (سوزاندن، دفن كردن و دفع در فاضلاب) را شرح دهد.

 

- اصول حمل و نقل و ارسال بسته‏هاي حاوي نمونه‏هاي پاتولوژيك را بيان نمايد.

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

حيطه شناختي

حيطه شناختي

حيطه شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

 

Must learn

سخنراني

پرسش و پاسخ

 

ماژيك و وايت برد

پاورپوينت و ويديوپرژكتور

 

 

 

شركت فعال در بحث كلاسي

 

پاسخ به سوالات مطرح شده در كلاس

 

امتحان تستي پايان ترم

 

 

هدف كلي : آموزش مديريت پسماند در آزمايشگاه و روش‏هاي بي‏خطر سازي و دفع نهايي پسماندها

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

1395/09/22
Powered by DorsaPortal