دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

   نام درس :  اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه                              نوع درس: تئوري            عملي○

  رشته و مقطع دانشجويان:  علوم آزمايشگاهي. كارشناسي پيوسته        محل اجرا: پيراپزشكي آمل

   پيش نياز: ويروس‏شناسي پزشكي - ايمني‏شناسي 2                               تعداد واحد: 1 واحد     

   گروه مدرسين: مژده سادات محمديان                                               دانشكده و گروه آموزشي:پيراپزشكي آمل. علوم آزمايشگاهي

   مدت و شكل دوره:   يك نيمسال تحصيلي                                                 نيمسال و سال تحصيلي:  اول 96-95                      

شرح درس:       درس اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه درسي است كه در آن به تعريف حافظت و ايمني، لزوم تعيين مسئول ايمني، سازمان‏دهي ايمني و حفاظت، بررسي‏هاي بهداشتي پرسنل آزمايشگاه، آموزش پرسنل آزمايشگاه، طريقه نگهداري مواد آزمايشگاهي، دفع پسماندهاي آزمايشگاهي، طريقه استريل كردن و ضد عفوني مواد و وسايل آزمايشگاه، حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان و عوامل شيميايي و بيولوژيك، چگونگي مواجهه با شرايط بحراني و كمك‏هاي اوليه پرداخته مي‏شود.

 

هدف كلي:     آموزش لزوم اجرا و اصول كلي ايمني و حفاظت در آزمايشگاه، روشهاي انجام آنها و نظارت بر انجام آن به نحوي كه طي تمام فرآيندهاي پذيرش، نمونه گيري، انجام آزمايش و دفع پسماندهاي آزمايشگاهي خطري متوجه پرسنل آزمايشگاه، بيماران، جامعه و محيط زيست نگردد.

اهداف ويژه: مروري بر اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه‏هاي تشخيص طبي:

 1. آشنايي با تعاريف ايمني و حفاظت و بهداشت
 2. شناخت ضرورت انجام و لزوم پياده‏سازي برنامه‏هاي ايمني و حفاظت  در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي
 3. آشنايي با سطوح برنامه‏هاي سيستم ايمني (مديريت ايمني، مسئول ايمني، كميته ايمني) و  مقررات حفاظتي، دستورالعمل‏هاي اجرايي و مسئوليت كارفرما در مقابل بيماران، پرسنل، جامعه و محيط زيست
 4. آشنايي با  سطوح ايمني آزمايشگاه‏هاي زيستي  و انواع هودهاي بيولوژيك
 5. آشنايي با  اصول طراحي ايمن فضاي آزمايشگاه
 6. آشنايي با انواع خطرات آزمايشگاهي و وسايل حفاظت فردي و اقدامات فوريتي در شرايط بحران
 7. آشنايي با  مقررات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه و نكات ايمني هنگام كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
 8. آشنايي با  اصول استريليزاسيون و ضد عفوني كردن
 9. آشنايي با  انواع پسماندها و مديريت پسماند

دانشجويان پس از  طي دوره دوره بايد بتوانند:

1.       تعاريف ايمني و حفاظت و بهداشت را بيان نمايد.

2.       ضرورت انجام و لزوم پياده‏سازي برنامه‏هاي ايمني و حفاظت  در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي را شرح دهد.

3.       سطوح ايمني آزمايشگاه‏هاي زيستي  و انواع هودهاي بيولوژيك را شرح دهد.

4.       اصول طراحي ايمن فضاي آزمايشگاه را بداند.

5.       خطرات آزمايشگاهي و نحوه كار با وسايل حفاظت فردي را بيان نمايد.

6.       اقدامات فوريتي در شرايط بحران را شرح دهد.

7.       مقررات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه و نكات ايمني هنگام كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي را بيان نمايد.

8.       اصول استريليزاسيون و ضد عفوني كردن را شرح دهد.

9.       اصول مديريت پسماند را بيان نمايد.

فهرست محتوا

تئوري: √√

عملي:

روش تدريس:

ارائه سخنراني، پرسش و پاسخ با دانشجويان، ارائه اسلايدهاي آموزشي.

مواد آموزش:  وايت برد، ماژيك ، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

21/6/95

مقدمه و تعاريف / سيستم ايمني

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دوم

28/6/95

اصول طراحي فضاي آزمايشگاه، سطوح ايمني آزمايشگاه‏هاي زيستي و انواع هودهاي بيولوژيك

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه سوم

4/7/95

آشنايي با انواع خطرات آزمايشگاهي و وسايل حفاظت فردي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ،

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه چهارم

11/7/95

نكات ايمني هنگام كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ،

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه پنجم

18/7/95

آشنايي با مقررات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه‏

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ،

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه ششم

25/7/95

اصول استريليزاسيون و ضد عفوني كردن

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هفتم

2/8/95

اقدامات فوريتي در شرايط بحران

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هشتم

9/8/95

مديريت پسماند

 

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه نهم

 

امتحان

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال دركلاس، شركت در بحث كلاسي،  پرسش و پاسخ در هر جلسه،  يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس.

 

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري: پرسش و پاسخ در هر جلسه، طرح سوال در  پايان هر جلسه، امتحان تستي پايان ترم

ارزيابي عملي

منابع:

 1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th edition, 2011.
 2. WHO Laboratory biosafety manual. Third edition. World Health Organization.Geneva.2004.
 3. اصول حفاظت و ايمني در آزمايشگاه‏ها، بيمارستان‏ها و مراكز پزشكي. دكتر ابولحسن ضياء ظريفي
 4. اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه‏ باليني. مسعود صادقي. 1388

 

ملاحظات :

درس يك واحدي، به صورت هشت جلسه دو ساعته برگذار شد.

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

 

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

1395/09/23
Powered by DorsaPortal