دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
بيماريهاي زنان و زايمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  سوسن ساعت ساز                       آخرين  مدرك تحصيلي :    كارشناسي ارشد              رشته تحصيلي:      آموزش مامايي                                             سابقه آموزشي :20 سال

گروه آموزشي:    بهداشت مادر و كودك           سابقه تدريس درس مورد نظر : 2  ترم         شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو  طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:   فوريت هاي پزشكي                                                مقطع تحصيلي  كارشناسي                                                       نيم سال تحصيلي:   اول 96-  95        دانشكده:  پيراپزشكي آمل                                         تعدا د فراگيران:   18                                                                                                                                                       

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :  بيماريهاي زنان و زايمان                  نوع درس: تئوري           عملي     كارآموزي                            تعداد واحد:  1                         ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-آناتومي دستگاه تناسلي 

-لگن استخواني

 

 

-فيزيولوژي قاعدگي

 

 

-لقاح ومراحل رشد وتكامل پيش از تولد

 

-جفت

-بند ناف

-مايع آمينوتيك

دانشجو بايد بتواند:

-آناتومي دستگاه تناسلي وپستان را توضيح دهد.

-آناتومي لگن انواع لگن و اندازه گيري ابعاد لگن را توضيح دهد.

-قاعدگي را تعريف نموده و و قايع رخ داده در يك چرخه قاعدگي در رحم و تخمدان را توضيح دهد

 

چگونگي لقاح و تكثير سلول   و مراحل رشدي قبل تولد و لانه گزيني را توضيح دهد .

-چگونگي تشكيل جفت ساختمان و اعمال آنرا شرح دهد

-چگونگي تشكيل بند ناف ساختمان و اعمال آنرا شرح

دهد

-مايع آمينوتيك و مواد تشكيل دهنده و اعمال آنرا شرح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

Must learn

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي   

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :. آشنايي دانشجويان با آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي و قاعدگي ، لقاح ،مراحل رشدي پيش از تولد ،جفت ،بند ناف،مايع آمنيوتيك

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-تغييرات جسمي بارداري

 

- مشكلات شايع دوران بارداري و نحوه برخورد با آنها

دانشجو بايد بتواند:

- تغييرات جسمي را در ارگانهاي مختلف بدن در زمان بارداري توضيح دهد.

 

- دانشجو بايد بتواند:

مشكلات شايع دوران بارداري ونحوه برخورد با آنها را توضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

 

 

Must learn

 

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. آشنا كردن دانشجويان با تغييرات  فيزيو لوژيك دوران بارداري ومشكلات شايع زمان بارداري و نحوه برخورد با آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- زايمان طبيعي  

- اصطلاحات مربوط به زايمان

- آناتومي سر جنين

- روش هاي تشخيص وضعيت جنين در لگن

 

-نيروهاي مخل در امر زايمان

- مراحل زايمان طبيعي –حركات اساسي زايمان

 

دانشجو بايد بتواند

–اصطلاعات مربوط به زايمان( قرار،  نمايش و ...) را توضيح دهد.

- استخوانهاي جمجمه جنين درزها و ...اقطار سر جنين راتوضيح دهد

-روش هاي تشخيص وضعيت جنين (مانورهاي لئوپولد، معاينه واژينال ،سمع شكم و ... )را نام برده توضيح دهد.

 

دانشجو بايد بتواند:

- نيروهاي مخل در امر زايمان مان ( انقباضات رحم و شكم) و خصوصيات آنها را شرح دهد.

- علائم شروع زايمان ( شو خوني – زايمان كاذب و حقيقي و...) را توضيح

- مراحل مختلف زايمان ( اول دوم سوم ) را توضيح

- حركات اساسي زايمان (آنگاژمان ،نزول و ......) را شرح دهد.

 

 

 شناختي

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و فيلم

مولاژ زايماني

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :. آشنا نمودن دانشجو با زايمان طبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-اداره زايمان طبيعي

 

 

-مراقبتهاي حين و بعد از زايمان

 

-عوارض زايمان طبيعي و نحوه برخورد با آنها

 

دانشجو بايد بتواند 

چگونگي اداره يك  زايمان طبيعي را شرح دهد

نحوه مراقبت هاي حين و بلافاصله بعد زايمان را توضيح دهد

نحوه انجام زايمان طبيعي و مراقبت هاي مربوط به آنرا با مولاژ نمايش دهد

 

دانشجو بايد بتواند 

عوارض زايمان طبيعي را شرح دهد  و نحوه برخورد با آنها را توضيح دهد.

 

شناختي

شناختي

مهارتي

 

شناختي

شناختي

 

 Must learn

 Must learn

Must learn

 Must learn

 Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و  و فيلم ونمايش عملي با مولاژ زايماني

 

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : آموزش چگونگي اداره زايمان طبيعي و مراقبت هاي حين و بلافاصله بعد زايمان عوارض زايمان و نحوه برخورد با آنها به دانشجويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- زايمان سخت             

- زايمان سريع

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-زايمان سخت را تعريف نموده

-علل زايمان سخت را توضيح دهد

-علائم و نشانه هاي زايمان سخت را شرح دهد

-عوارض،  اقدامات درماني  و مراقبت هاي آنها را  توضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

نحوه انجام زايمان سخت  و مراقبت هاي مربوط به آنرا با مولاژ نمايش دهد

- زايمان سريع را تعريف  نمايد

-علل ، عوارض و  اقدامات درماني  آن را توضيح دهد

 -مراقبت هاي  آن را توضيح دهد

شناختي

شناختي

شناختي

مهارتي

شناختي

شناختي

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و  و فيلم ونمايش عملي با مولاژ زايماني

 

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آشنا نمودن دانشجو با زايمان سخت و سريع  .

 

 


 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  مراقبت هاي فوري نوزاد پس از زايمان 

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

  مراقبت هاي فوري پس از زايمان  ( ساكشن گرم كردن و اپگار و كاربرد آن  واحياء...) از نوزاد را شرح دهد

دانشجو بايد بتواند:

مراقبت هاي فوري پس از زايمان  ( ساكشن گرم كردن و اپگار و كاربرد آن  واحياء...) از نوزاد را بطور عملي بر مولاژ نمايش دهد

شناختي

 

مهارتي

 

 

 Must learn

 

 Must learn

 

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و  و فيلم ونمايش عملي با مولاژ زايماني

 

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آموزش مشخصات نوزاد طبيعي و مراقبت هاي فوري بلافاصله و پس از زايمان به دانشجويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- سقط

 

 

- حاملگي خارج رحم

 

 

 

- اختلالات  فشارخوني در حاملگي

 

-ديابت بارداري

 

                                                

 

-دكولمان

 

جفت سر راهي

 

-تروما در بارداري

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- سقط را تعريف  نمايد

انواع  سقط خود بخود را نام ببرد

- علائم و نشانه هاي سقط خودبخود را توضيح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

علائم و نشانه ها ي حاملگي خارج رحم را توضيح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

-انواع اختلالات فشار خون در بارداري را تعريف نمايد

- مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران اختلالات فشار خوني را توضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

- انواع  ديابت در حاملگي را شرح دهد

تأثير حاملگي بر آنها و تأثير آنها بر بارداري و جنين را

تو ضيح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

دكولمان را تعريف نمايد

علايم و نشانه هاي آنرا بيان نمايد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

جفت سر راهي را تعريف نمايد

علايم و نشانه هاي آنرا بيان نمايد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

علل و انواع تروما در بارداري را شرح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. شناساندن اورژانس هاي بارداري  و اقدامات درماني مربوطه به دانشجويان  

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خونريزيهاي غيرطبيعي

بيماريهاي التهابي لگن

درد شكم و لگن

 

  كيست تخمدان

 

فيبروم

 

عفونت ها

 

سرطان هاي شايع زنان

دانشجو بايد بتواند:

عوامل ايجاد خونريزي در زنان را نام ببرد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

علائم و نشانه هاي بيماريهاي التهابي لگن را شرح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

عوامل ايجاد درد لگن و شكم در زنان را نام ببرد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

علايم و نشانه هاي كيست تخمدان را شرح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

علايم و نشانه هاي فيبروم را شرح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

عفونت هاي شايع زنان را نام ببرد

علايم و نشانه هاي آنها را توضيح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

انواع سرطان هاي شايع زنان را نام ببرد

علايم و نشانه هاي آنها را توضيح دهد

مراقبت هاي اورژانسي ازبيماران  راتوضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي.دانشجويان با بيماري هاي شايع زنان و بدخيمي ها ي شايع زنان  ...............................

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي  (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان  به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي-  روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

 

1395/09/23
Powered by DorsaPortal