دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
آناتومي

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

نام  استاد:  دكتر مهري ميرحسيني                                                       آخرين  مدرك تحصيلي :  PhD                                                                رشته تحصيلي: علوم تشريح                              سابقه آموزشي : 7 سال

گروه آموزشي:  علوم تشريح                                                              سابقه تدريس درس مورد نظر : دارد.                            شركت در كارگاههاي آموزشي: ¢ دارد.    ¢ طرح درس     ¢ روش ارزشيابي دانشجو   ¢ طراحي سوالات امتحاني     ¢ روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي: علوم آزمايشگاهي                                                                 مقطع تحصيلي: كارشناسي                                                         نيم سال تحصيلي: اول 96-95                     دانشكده: پيراپزشكي                         تعداد فراگيران:27

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :آناتومي                    نوع درس: ¢ تئوري          ¢ عملي                               5 كارآموزي                تعداد واحد: 2                           ارزشيابي تكويني                     ¾ دارد                     5 ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                           معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با مقدمات و اصول آناتومي

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

1. مقدمات و اصول آناتومي

2. معرفي حفرات بدن 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1-1اصطلاحات رايج آناتومي را توضيح دهند.

1-2- صفحات و محورهاي اصلي بدن و جهت­هاي آناتوميك را بيان كنند و روي شكل نشان دهند.

 

2-1- حفرات بدن (حفرات جمجمه، سينه، شكم و لگن) را نام ببرند و محدوده آن را بيان كنند.

 

2-2- محتويات حفرات جمجمه، سينه، شكم و لگن را نام ببرند.

 

 

 

 1. شناختي (1)
 2. شناختي    (1)
 3. شناختي    (1)
 4. شناختي  (1)

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 


هدف كلي: آشنايي با دستگاه گردش خون (قلب و عروق) (1)

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

دوم

 

دستگاه گردش خون (قلب و عروق بزرگ)

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- سطوح و مجاورات قلب را بيان كنند و بر روي مولاژ نشان دهند.

2- با رسم شكل پريكارد را شرح دهند.

3- سطوح دروني قلب و دريچه ها را بر روي مولاژ نشان دهند.

4- دستگاه هدايتي قلب را توضيح دهند.

5- قادر به نشان دادن محل قرارگيري (آناتومي سطحي) قلب بر روي مولاژ و بدن خود باشند.

6- اسكت فيبري قلب را شرح دهند.

7- عروق كروناري را توضيح دهند و بر روي مولاژ نشان دهند.

8-عروق بزرگ قلب را نام ببرند و بر روي مولاژ نشان دهند.

 9- بتوانند در زمان احياء قلبي ناحيه صحيح براي ماساژ قلبي را پيدا كنند.

 

 

 1. شناختي، مهارتي  (2)
 2. شناختي (1)
 3. مهارتي (1)
 4. شناختي (1)
 5. مهارتي (1)
 6. شناختي (1)
 7. شناختي، مهارتي  (2)
 8. شناختي، مهارتي  (2)
 9. نگرشي (1)

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Nice to Learn

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

2. امتحان تشريحي

كوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه گردش خون (قلب و عروق) (2)

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

سوم

 

آشنايي با دستگاه گردش خون (عروق)

 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1. مسير گردش خون را توضيح دهند.

2- مسير، مجاورات و شاخه­هاي قوس آئورت و آئورت نزولي را نام ببرند و بر روي شكل و مولاژ نشان دهند.

3. خونرساني به سر، مغز و صورت را توضيح دهند و بر روي مولاژ نشان دهند.

.

4. خونرساني به اندام فوقاني را توضيح دهند و بر روي مولاژ نشان دهند.

 

 

 1. شناختي (1)
 2. شناختي، مهارتي  (2)
 3. شناختي، مهارتي  (2)
 4. شناختي، مهارتي  (2)

 

 

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

        

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه گردش خون (قلب و عروق) (3)

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با دستگاه گردش خون (عروق)

و  سيستم لنفاوي

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- شريان­هاي احشاء و جدار شكم را نام ببرند و ناحيه خونرساني آن­ها را بيان كنند و بر روي مولاژ نشان دهند.

 

2- نحوه شكل گيري و شاخه هاي دريافت كننده وريدهاي كاوا و پورت را شرح دهند.

 

3- عروق خوني انام­هاي تحتاني را نام ببرند و مسير و ناحيه خونرسان آن را مشخص كنند و بر روي مولاژ نشان دهند.

 

4. بتوانندجايگاه وريدهاي سطحي را براي خونگيري پيدا كنند

 

5. مشخصات عمومي سيستم لنفاوي و مجراي توراسيك را توضيح دهند.

6. بتوانند عقده هاي لنفاوي، تيموس و لوزه ها را شرح دهند.

 

 

1. شناختي، مهارتي

(2)

2. شناختي

  (1)

 

3. شناختي، مهارتي

(2)

 

4. نگرشي

(1)

5. شناختي

  (1)

6. شناختي

  (1)

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Nice to Learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

2. امتحان تشريحي

كوتاه

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه تنفس

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

پنجم

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با

سيستم تنفس

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- ويژگي هاي تشريحي حفره بيني را توضيح دهند.

 

2- سينوس هاي پارانازال را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

3- ويژگي هاي تشريحي حنجره و ناي را بيان كنند و روي مولاژ نشان دهند.

 

4- ويژگي هاي تشريحي ريه ها و سگمنتاسيون آنها را بيان كنند و روي مولاژ نشان دهند.

 

5- ويژگي­هاي تشريحي پرده­ جنب را توضيح دهند.

 

6- قادر به توضيح آناتومي سطحي ريه ها و پرده جنب باشند.

 

 

1. شناختي (1)

2. شناختي مهارتي

(2)

3. شناختي مهارتي

(2)

4. شناختي       (1)

5. شناختي (1)

6. شناختي (1)

 

 

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

2. امتحان تشريحي

كوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با جمجمه

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

ششم

 

 

 

آشنايي با

جمجمه

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

 

1. قطعات استخوان جمجمه را نام ببرند.

 

2.حفرات كرانيال را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

 

3.محل سينوس هاي پارا نازال را در استخوان نشان دهند.

 

1. شناختي (1)

2. شناختي مهارتي

(2)

3. شناختي مهارتي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با اسكلت تنه و اندام فوقاني

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

هفتم

 

 

 

آشنايي با

اسكلت تنه و اندام فوقاني

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

 

 

1. عناصر اسكلت شامل دنده­ها، مهره­ها و جناغ را شرح دهند و بخش هاي مختلف اين استخوان ها را نام ببرند.

 

2. استخوان هاي اندام فوقاني را نام ببرند و بخش هاي مختلف آن را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

 

1. شناختي مهارتي

(2)

2. شناختي مهارتي

(2)

 

Must learn

Must learn

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با اسكلت لگن و اندام تحتاني

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

هشتم

 

 

آشنايي با

اسكلت لگن و اندام تحتاني

 

 

 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

 

1. بخش هاي مختلف استخوان لگن را نام ببرند.

 

 

2. استخوان هاي اندام تحتاني را نام ببرند و بخش هاي مختلف آن را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

 

1. شناختي مهارتي

(2)

2. شناختي مهارتي

(2)

 

Must learn

Must learn

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با عضلات بدن

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

نهم

 

 

آشنايي با

عضلات بدن

 

 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

 

1. ويژگي هاي تشريحي عضلات صورت و گردن و عمل آنها رابيان كنند و بر روي مولاژ نشان دهند.

 

2. ويژگي هاي تشريحي عضلات تنفسي (بين دنده اي ها)، ديافراگم، سوراخ هاي ديافراگمي و عناصر آناتوميك كه از آنها عبور مي كنند را توضيح دهند.

 

3. ويژگي هاي تشريحي عضلات جدار قدامي-طرفي شكم و كانال اينگوينال را  توضيح  دهند.

4. عضلات اندام ها را نام برده و مبدا ، مقصد و عصب و عمل آن ها را به طور كلي بيان كنند.

 

 

 

1. شناختي مهارتي

(2)

2. شناختي مهارتي

(2)

3. شناختي مهارتي

(2)

4. شناختي مهارتي

(2)

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

1. امتحان ميان ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه گوارش

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

دهم

 

 

آشنايي با

آناتومي دهان، حلق، مري، معده و صفاق 

 

 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1. بخش هاي مختلف دهان را توضيح دهند.

2. ويژگي هاي تشريحي زبان را بر روي مولاژ نشان دهند.

3. ويژگي هاي تشريحي دندان ها را بيان كنند.

4. ويژگي هاي تشريحي حلق و مري را توضيح دهند.

5. نحوه شكل گيري صفاق را شرح دهند و بتوانند شكل هاي متفاوت آن يعني رباط، امنتوم و مزانتر را توضيح دهند.

6. ويژگي هاي تشريحي معده را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

1. شناختي مهارتي

(2)

2. شناختي مهارتي

(2)

3. شناختي مهارتي

(2)

4. شناختي مهارتي

(2)

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه گوارش و غدد ضميمه آن

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

يازدهم

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با

آناتومي روده باريك، روده بزرگ، راست روده، كانال مقعدي و  آشنايي با  غدد ضميمه اي  دستگاه گوارش  

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1. ويژگي هاي تشريحي روده باريك و روده بزرگ و راست روده و نيز كانال مقعدي را توضيح دهند و جايگاه اسفنگترهاي مقعدي را شرح دهند.

2. ويژگي هاي تشريحي و جايگاه غدد بزاقي اصلي  را  توضيح  دهند.

3- ويژگي هاي  كبد كه شامل سطوح، لوب ها، مجاورت ها، ناف كبدي و عناصر آن و ساختار H را  توضيح  دهند. و جايگاه آن را بر روي مولاژ نشان  دهند.

4- ويژگي هاي تشريحي  پانكراس و مجاري آن را بيان كنند.

5. ويژگي هاي تشريحي كيسه صفرا را توضيح دهند و جايگاه آن را بر روي مولاژ نشان  دهند.

 

 

 1. شناختي (1)
 2. شناختي  (1)
 3. شناختي مهارتي    (1)
 4. شناختي    (1)
 5. شناختي مهارتي  (1)

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه ادراري

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با دستگاه ادراري

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- ويژگي هاي تشريحي كليه ها، حالب، مثانه و مجاورات شان را توضيح دهند.

2- قادر باشند عناصر ذكر شده و نيز مجاورات آن ها را ذكر كنند و تفاوت موقعيت مثانه را در جنس مذكر و مونث ذكر كنند.

3- موقعيت پيشابراه را در هر دو جنس بر روي مولاژ نشان دهند.

 

 

 1. شناختي (1)
 2. شناختي  (1)
 3. شناختي مهارتي  (1)

 

 

 

 

Must learn

 

Must learn

 

Must learn

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با دستگاه تناسلي مذكر و مونث

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

سيزدهم

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با

دستگاه تناسلي مذكر و مونث

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- ويژگي هاي تشريحي تخمدان، رحم و لوله رحم  را شرح دهند.

2- عناصر و رباط هاي رحمي و مجراي واژينا را بر روي مولاژ نشان دهند.

3- ويژگي هاي تشريحي كليتوريس، لب هاي كوچك و بزرگ و وستيبول واژن را توضيح دهند.

4- ويژگي هاي تشريحي غده پستان را توضيح دهند.

5- ويژگي هاي تشريحي بيضه، لايه هاي مختلف تشكيل دهنده كيسه بيضه و طناب اسپرماتيك را توضيح دهند.

6- ويژگي هاي تشريحي اپي ديديم، مجراي دافران، انزال، سمينال وزيكول، پروستات، كوپر و پنيس را بر روي مولاژ نشان دهند.

7- ويژگي هاي تشريحي ديافراگم اروژنيتال را در هر دو جنس بر روي مولاژ  نشان دهند.

 

 

 1. شناختي  (1)
 2. مهارتي  (1)
 3. شناختي  (1)
 4. شناختي    (1)
 5. شناختي    (1)
 6. مهارتي  (1)

 

 1. مهارتي (1)

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با آناتومي: سيستم عصبي مركزي (1)

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

چهاردهم

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با

ويژگي هاي تشريحي نخاع، مخچه، ساقه مغز و مغز

 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- ويژگي هاي تشريحي نخاع، مخچه، ساقه مغز  و مغز را توضيح دهند.

2- ويژگي هاي تشريحي نخاع مخچه، ساقه مغز و مغز را بر روي مولاژ نشان دهند.

3- ويژگي هاي تشريحي مننژ را بر روي مولاژ نشان دهند.

4- نكات باليني مرتبط را توضيح دهند.

 

 

 1. شناختي (1)
 2. مهارتي  (1)
 3. مهارتي  (1)
 4. شناختي (1)

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با آناتومي: سيستم عصبي مركزي (2)

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

پانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با

مننژ و اعصاب مغزي و نخاعي و شبكه هاي اعصاب محيطي  

 

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- مننژ و اعصاب مغزي و نخاعي و شبكه هاي اعصاب محيطي  را توضيح دهند.

 

2- ويژگي هاي تشريحي مننژ را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

3- نكات باليني مرتبط را توضيح دهند.

 

 

 1. شناختي (1)
 2. مهارتي  (1)
 3. شناختي (1)

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با سيستم بينايي و شنوايي و غدد درون ريز

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

شانزدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

سيستم بينايي و شنوايي و  غدد درون ريز

از دانشجويان انتظار مي رود كه:

1- محدوده آناتوميك گوش خارجي، مياني و داخلي را توضيح دهند.

2- قادر به توضيح برخي از عناصر مهم آناتوميك در گوش مياني  باشند.

3-عضلات كره چشم را بر روي مولاز نشان دهند.

4- قادر به توضيح اعصاب و عروق چشم باشند.

5- ويژگي هاي تشريحي غده هيپوفيز، غده پينه آل، غدد تيروئيد و پاراتيروئيد و آدرنال را بر روي مولاژ نشان دهند.

 

 

 1. شناختي (1)
 2. شناختي (1)
 3. مهارتي  (1)
 4. شناختي (1)
 5. مهارتي (1)

 

 

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

 

ارائه مطالب با كمك پاورپوينت، رسم شكل، مولاژ

 

 

 

 

1. پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

(- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

هفدهم

 

 

 

 

 

امتحان پايان ترم

 

1395/09/23
Powered by DorsaPortal