دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
بررسي وضعيت سلامت

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم اوليه طرح درس: بررسي وضعيت سلامت

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  دكتر بهرام طهماسبي                                               آخرين  مدرك تحصيلي : پي اچ دي                                       رشته تحصيلي:    مديريت خدمات بهداشتي درماني           سابقه آموزشي : 3 سال

گروه آموزشي:       پرستاري                      سابقه تدريس درس مورد نظر :    4  سال   و 6 ماه         شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:    پرستاري                             مقطع تحصيلي        كارشناسي                              نيم سال تحصيلي:       نيمسال اول96-95               دانشكده:           پرستاري    آمل          تعدا د فراگيران:      35 نفر                                                                                                                                                 

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :             بررسي وضعيت سلامت             نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                            تعداد واحد:   1                        ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

 

 

 

 

                           


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه اول

آشنايي با مفاهيم سلامتي، بهداشت، و انحراف از سلامتي و ارزيابي وضعيت سلامت

 

 

مفهوم و كاربرد بهداشت را توضيح دهد

مفهوم و كاربرد سلامتي را توضيح دهد

فرق فرد سالم و نا سالم را توضيح دهد

دلايل انجام ارزيابي وضعيت سلامت را توضيح دهد

انواع ارزيابي سلامت را نام ببرد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با مفاهيم سلامتي، بهداشت، و انحراف از سلامتي و ارزيابي وضعيت سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه دوم

آشنايي با تكنيك ها و وسايل مورد نياز براي معاينه و نحوه ثبت يافته ها

 

وسايل مورد نياز براي معاينه را نام ببرد

وسايل مورد نياز براي سنجش علايم حياتي  را نام ببرد

 

كاربرد و وجه تمايز ابزارهاي معاينه  را توضيح دهد چگونگي ثبت يافته ها  را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با تكنيك ها و وسايل مورد نياز براي معاينه و نحوه ثبت يافته ها

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه سوم

آشنايي با تكنيك SOAPIE و OPQRST

 

 

 

صول شرح حال گيري را  توضيح دهد

فرق بين گفته هاي بيمار و يافته هاي پرستار را  توضيح دهد

اجزاي شرح حال را  توضيح دهد

اجزاي شكايت اصلي بيمار را توضيح دهد

نحوه ثبت شرح حال بيمار را توضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با  تكنيك SOAPIE و OPQRST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه چهارم

آشنايي با وظايف و نحوه معاينه سيستم تنفسي و راه هوايي

آناتومي، فيزيولوژي و وظايف سيستم تنفسي را  توضيح دهد

ابزارهاي لازم براي معاينه دستگاه تنفسي را  نام ببرد

وضعيت هاي مختلف بيمار براي معاينه تنفسي را نام ببرد

مهمترين يافته هاي طبيعي و غير طبيعي را  توضيح دهد

قسمت هاي مختلف راه هوايي و اهميت آنها را  توضيح دهد

نحوه ارزيابي سلامت راه هوايي را بيان كند

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با وظايف و نحوه معاينه سيستم تنفسي و راه هوايي

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه پنجم

آشنايي با وظايف و نحوه معاينه شكم و سيستم گوارشي

آناتومي، فيزيولوژي و وظايف سيستم گوارش را شرح دهد

ابزارهاي لازم براي معاينه دستگاه گوارش را نام ببرد

وضعيت هاي مختلف بيمار براي معاينه گوارش را نام ببرد

تكنيك هاي مختلف معاينه دستگاه گوارش را توضيح دهد

ارزيابي صداهاي دستگاه گوارشي  را توضيح دهد

 

معاينه اجزاي مختلف دستگاه گوارش  را توضيح دهد

مهمترين يافته هاي طبيعي و غير طبيعي  را توضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با وظايف و نحوه معاينه شكم و سيستم گوارشي

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه ششم

آشنايي با وظايف و نحوه معاينه سيستم عصبي

آناتومي، فيزيولوژي و وظايف سيستم عصبي را شرح دهد

ابزارهاي لازم براي معاينه دستگاه عصبي رانام ببرد

وضعيت هاي مختلف بيمار براي معاينه عصبي را نام ببرد

مهمترين يافته هاي طبيعي و غير طبيعي را تو ضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با وظايف و نحوه معاينه سيستم عصبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه هفتم

آشنايي با وظايف و نحوه معاينه دستگاه اسكلتي و عضلاني

آناتومي، فيزيولوژي و وظايف دستگاه اسكلتي و عضلاني را شرح دهد

ابزارهاي لازم براي معاينه دستگاه اسكلتي و عضلاني رانام ببرد

وضعيت هاي مختلف بيمار براي معاينه اسكلتي و عضلاني رانام ببرد

مهمترين يافته هاي طبيعي و غير طبيعي را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با وظايف و نحوه معاينه دستگاه اسكلتي و عضلاني

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه هشتم

آشنايي با وظايف و نحوه معاينه سيستم بافت همبند - پوست

آناتومي، فيزيولوژي و وظايف بافت همبند- پوست را توضيح دهد

ابزارهاي لازم براي معاينه همبند- پوست را نام ببرد

وضعيت هاي مختلف بيمار براي معاينه همبند- پوست را نام ببرد

مهمترين يافته هاي طبيعي و غير طبيعي را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با وظايف و نحوه معاينه سيستم بافت همبند - پوست

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

جلسه نهم

آشنايي غربالگري و خود ارزيابي

مفهوم غربالگري و اهداف آنرا توضيح دهد

اصول و مراحل غربالگري را نام ببرد

مفهوم خود ارزيابي و اهداف خود ارزيابي را شرح دهد

مهمترين دستگاه هاي بدن در خود ارزيابي راتوضيح دهد

برخي از نتايج غربالگري و خود ارزيابي را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

پرسش و پاسخ

نمايش اسلايد

 

 

 

امتحان پايان ترم، فعاليت كلاسي، حضور موثر در كلاس

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.آشنايي دانشجويان با غربالگري و خود ارزيابي


 

1395/11/18
Powered by DorsaPortal