دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
br ENGLISH
آمار تجهيزات

شماره كلاس

تعداد صتدلي

ويدئو پرژكتور

كامپيوتر

ويژيولايزر

پرده نمايش

وايت برد

ميز استاد

تريبون

اسپليت

كلاس 101

34

1

1

1

1

2

1

1

1

كلاس 102

34

1

1

1

1

2

1

1

1

كلاس103

34

1

1

0

1

1

1

1

1

كلاس 104

34

1

1

0

1

2

1

1

1

كلاس 105

34

1

1

0

1

3

1

1

1

كلاس 201

38

1

1

0

1

4

1

1

1

كلاس 202

70

1

1

1

1

5

1

1

1

كلاس 203

35

1

1

0

1

1

1

1

1

پراتيك

30

1

1

0

1

1

1

0

1

كلاس فناوري

35

1

15

1

1

1

0

1

جمع كل

378

10

24

3

10

22

10

8

10

1395/11/26
Powered by DorsaPortal