دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
آمار تجهيزات
 

چك ليست آزمايشگاه دانشكده هاي پرستاري ، مامايي و پيراپزشكي آمل

الف ) امكانات موجود

-دارا بودن فضاي فيزيكي به مساحت 120 متر مربع شامل دو آزمايشگاه بيوشيمي و ميكروب شناسي

- دستگاه ها شامل :

-اسپكتروفتومتر 2 دستگاه

- بن ماري 2 دستگاه

- اتوو37 درجه 3 دستگاه

- روتاتور 1 دستگاه

- ترازوي ديجيتال 1 دستگاه

- سانتريفوژ فعال 1 دستگاه

-هود بيوشيمي 2 دستگاه

- فور 1 دستگاه

- سانتريفوژ ميكروهماتوكريت 3 دستگاه

- شيكر 2 دستگاه

- يخچال 3 دستگاه

- آب مقطر گيري 1 دستگاه

- لوازم شيشه اي مصرفي ( پي پت ارلن بشر استوانه مدرج - ... )

- ميكروسكوپ فعال 12 دستگاه

- تلويزيون 1 دستگاه

- ميكروسكوپ دوربين دار 1 دستگاه

- هود ميكروب شناسي 2 دستگاه

 - اتوكلاو 1 دستگاه

- صندلي آزمايشگاهي 40 دستگاه

- ويدئوپروژكتور 2 دستگاه

-دستگاه الايزا  1 دستگاه

-فور 37 درجه شيكر دار  1 دستگاه

- لوازم مصرفي آزمايشگاه ميكروب ( محيط هاي كشت پليت رنگ ها - ... )

لام هاي آماده بافت انگل خون

بابك علايي

مسئول آزمايشگاه  دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي

 
1395/11/27
Powered by DorsaPortal