دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1-كنترل كيفي كلاس هاي عملي گروه علوم پايه ( بافت شناسي ، فيزيولوژي ، انگل شناسي ) از لحاظ پرسنلي ، تجهيزات ، لوازم و معرف ها و تنظيم برنامه هاي درسي

2- رسيدگي به نحوه آموزشي صحيح دانشجويان.

3- رسيدگي و كنترل در اجراي صحيح مقررات كلاس هاي عملي.

4- تدريس دروس نظري و عملي گروه علوم پايه ( بافت شناسي ، فيزيولوژي ، انگل شناسي ) طبق برنامه تنظيمي از طرف مدير گروه به دانشجويان پرستاري و مامايي.

5- همكاري با ساير اعضاي هيئت علمي گروه علوم پايه در امر آموزش و ساير گروه هاي آموزشي

6- تهيه مواد بيولوژيك مورد نياز از جمله خون و سرم از حيوانات مختلف به منظور تهيه محيط كشت جهت كلاس هاي عملي انگل شناسي و ميكروبيولوژي.

7- تهيه و تنظيم مقالات علمي و بررسي مقالات و گزارشات تهيه شده قابل نشر.

8- شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي

9- تهيه و تنظيم مطالب آموزشي و نظارت بر انجام آموزش .

10- راهنماييهاي لازم در مورد نگهداري و تزريقات لازم به حيوانات آزمايشگاهي مورد نياز در كلاس هاي عملي بافت شناسي و فيزيولوژي.

11- شركت در جلسات و كميسيون ها و كنفرانس ها و سمينارهاي علمي

12- تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه آن به مسئول يا مسئولان مربوطه.

13- همكاري با اعضاي محترم گروه بافت شناسي در جهت نگهداري حيوانات در حيوان خانه .

14- همكاري با ساير گروه هاي آموزشي در تحقيقات.

1396/09/16
Powered by DorsaPortal