دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
كارشناس برنامه ريزي آموزشي
كارشناس فناوري اطلاعات سلامت و كارشناس امور دانشجويي
 
 
 نام:مهين
نام خانوادگي:يداللهي
نمابر:
شماره تماس:  01144221919
شماره داخلي:229
 

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

1-     بررسي،ارزيابي و تعيين نيازها و الويت هاي آموزشي رشته هاي مختلف و جمع آوري و تكميل مدارك و سوابق مربوط به متقاضيان در دانگاه و تنظيم قراردادهاي لازم.

2-     مطالعه و بررسي مشكلات مربوط به امور اموزشي دانشكده از نظر كادر آموزشي يا اجراي برنامه ها،آئين نامه ها و مقررات آموزشي و تهيه و تنظيم مقدمات ارزشيابي برنامه ها و تهيه و تدوين برنامه هاي درسي و امتحاني و شركت در كميسيون هاي مربوط به آن.

3-     انجام مطالعات لازم جهت تععين روش هاي مناسب در برنامه ريزي آموزشي و راهنمايي و نظارت تحصيلي در خصوص امور مربوط به تغيير رشته دانشجويان.

4-     مطالعه و تحقيق در زمينه تعليم و تربيت دانشجويان به منظور اطلاع از آخرين پيشرفت هاي علمي و تحقيقاتي.

5-     تهيه اطلاعات و گزارشات لازم در زمينه آخرين پيشرفت هاي علمي در رشته مربوطه و برنامه هاي آموزشي و روش هاي تدريس.

6-      برنامه ريزي لازم به منظور  توسعه و بهبود فعاليت هاي نربوط به امور آموزشي دانشجويان و راهنمايي مشاوره تعليماتي با دانشجويان داراي مشكلات تحصيلي و يادگيري با همكاري مديران گروه و اساتيد مشاور.

7-     بررسي مقدماتي و اظهار نظر درباره طرح هاي آموزشي كه به وسيله موسسات آموزشي و پژوهشي و افراد ارائه مي شود جهت طرح در جلسه هاي كميته هاي تخصصي آموزشي به منظور توسعه و بهبود فعاليت ها.

8-     برنامه ريزي و شركت در جلسات و شوراي آموزشي به منظور بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصميم در زمينه هاي آموزشي و فرهنگي و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در جلسه.

9-     شركت در كميته آموزشي در رابطه با بازنگري سر فصل دروس،تهيه كتب و جزوات آموزشي تئوري و عملي.

10-   نظارت بر انتخاب واحد دانشجويان و رعايت دروس پيش نياز و تقدم و تاخر واحدها با همكاري مديران هر گروه.

11- نظارت و اجراي آئين نامه ها و ساير مقررات امتحاني و رسيدگي به مشكلات ناشي از اجراي انها و نظارت بر امور فني امتحانات.

12-  بررسي پيشرفت تحصيلي و برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي اساتيد و مربيان آموزشي در واحدهاي تئوري  عملي  كارآموزي.

مطالعه و جمع آوري و تنظيم اطلاعات آماري و ارسال آن به مركز مطالعات و تحقيقات به منظور توسعه و گسترش رشته هاي مختلف آموزشي و انجام توسعه آموزشي متناسب با شرايط فيزيكي و منطقه اي دانشگاه و دانشكده.
 
1396/10/03
Powered by DorsaPortal