دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1-      حفظ و حراست تمام يا قسمتي ازساختمان ، ابنيه تاريخي ، منازل ، محوله ، اسكله و نظايرآن طبق دستورات صادره .

2-   كنترل ورود و خروج افراد، وسايط نقليه وحمل ونقل اموال، اثاثيه، تجهيزات اشياء وسايركالاها طبق دستورات صادره واحتمالا ثبت آنها دردفاترمربوطه .

3-   پيش بيني لازم به منظورجلوگيري ازبروز آتش سوزي ، خرابي ،دزدي ،تجاوز وسايرحوادث وخرابي هاي غيرمترقبه درساختمان ، يااموال ويا ساير كالاها وتجهيزات تحت كنترل .

4-   اطلاع فوري اتفاقات  وحوادث ناگهاني نظير آتش سوزي ،دزدي ، خرابي به ماموران انتظامي ومسئولان امروانجام اقدامات احتياطي اوليه .

5-     گزارش چگونگي انجام وظيفه وشرح كليه پيشامدها درمدت نگهباني .

6-      كنترل و راهنمايي نگهبانان تحت نظر.

7-     سركشي مكرر ونوبه اي درطول ساعات شبانه روز درمحدوده خدمت .

8-     به كارگيري سيستم هاي حفاظتي وامنيتي والكترونيكي و ...

9-     انجام ساير امور مربوطه در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستورمقام مافوق.

1397/03/13
Powered by DorsaPortal