دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سال 1395

بسمه تعالي

گزارش عملكرد EDO دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل در سال 95

طرح دوره، طرح درس و آزمون ها

ارسال راهنما و فرم هاي طرح دوره و طرح درس و شناسنامه سوالات به اساتيد

مشاوره با اعضاي هيئت علمي در خصوص نحوه تكميل فرم هاي مربوطه

تعداد طرح دوره ارائه شده  در 951(17) در 952(16)  

تعداد طرح درس ارائه شده در 951 (352) در 952(347)  

جمع آوري مستندات )طرح دوره و درس و سوالاتو تهيه بايگاني

بررسي و  ارزيابي ساختاري طرح درس و طرح دوره و شناسنامه سوال (367 سوال)  توسط EDO

ارائه بازخورد طرح دوره و طرح درس و شناسنامه سوالات  ارزيابي شده به اساتيد

تشكيل كميته تحليل سوالات و استانداردسازي آزمون ها     

 

جشنواره شهيد مطهري

ارائه مشاوره به اعضاي هيئت علمي در مورد نحوه آماده سازي و اجراي فرآيندهاي آموزشي

ارائه راهنماي نگارش فرآيند

ارائه فرم ارزيابي فرآيند

تشكيل جلسه كميته EDO جهت بررسي فرآيند آموزشي خانم دكتر نظري تحت عنوان"آموزش همتايان برنامه ريزي شده ، جايگزيني براي پركردن خلاء مربي در دوره كارورزي بخش مراقبت ويژه دانشجويان پرستاري"  

بازخورد جلسه تصميم گيري و تصويب فرايند  به صاحب فرآيند

اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي در خصوص زمان جشنواره شهيد مطهري و ارائه فرآيندها و مقالات از طريق مكاتبات

تشكيل جلسه فرآيندهاي نوآورانه و ارسال گزارش به EDC

همكاري با ساير دانشكده هاي تابعه در ارسال اطلاعات بسته ارتقاء نظام آموزشي

.

استعداد درخشان و المپياد دانشجويي

ارتباط با آموزش دانشكده جهت شناسايي دانشجويان ذينفع

اطلاع رساني به دانشجويان در سايت دانشكده و تابلوي اعلانات جهت معرفي خود

مشاوره در خصوص شرايط استفاده از تسهيلات و امكانات ويژه

مشاوره در خصوص دستوالعمل ها و آيين نامه ها

 استفاده از امتياز استعداد درخشان  به مقطع  تحصيلات تكميلي توسط يك دانشجوي پرستاري و يك دانشجوي علوم آزمايشگاهي

 

 

ارزيابي دروني

انجام ارزيابي دروني توسط EDO  

گزارش يك نسخه ارزيابي دروني به EDC  دانشگاه

ارائه گزارش عملكرد edo  در سال 93 ،94 و95 و چكيده برنامه عملياتي در حوزه توسعه كيفيت آموزش در سال 96

 به روز رساني وب سايت

ارزشيابي اساتيد

اطلاع رساني به دانشجويان در خصوص زمان ارزشيابي

راهنمايي دانشجويان در مورد نحوه ارزشيابي

تهيه گزارش نهايي ارزشيابي اساتيد و بازخورد به اعضاي هيئت علمي و اساتيد مدعو  

پژوهش در آموزش

جلب مشاركت دانشجويان در انجام پژوهش ها از طريق كميته تحقيقات دانشجويي

جلسه مشاوره به اعضاي هيئت علمي در زمينه پژوهش در آموزش

اطلاع رساني در مورد همايش هاي آموزش پزشكي و نحوه شركت در آن

معرفي مجلات آموزش پزشكي در سايت EDO دانشكده

مكاتبه با اعضاي هيئت علمي جهت ارائه طرح ها و مقالات آموزشي خود به EDO

توانمندسازي اساتيد

مكاتبه EDO با اعضاي هيئت علمي دانشكده جهت شناسايي نيازهاي آموزشي آنها

استخراج اطلاعات و بازخورد به EDC دانشگاه

مكاتبه با EDC  جهت شركت اعضاي هيئت علمي در كارگاه روش ها و فنون تدريس

مكاتبه با اعضاي هيئت علمي جهت شناسايي افراد علاقه مند به تدريس

اطلاع رساني به كليه اعضاي هيئت علمي جهت راه اندازي سامانه ساعد جهت رسيدگي به پرونده ترفيع سالانه و ارتقاي اعضاء به درجات دانشياري و استادي

برگزاري كارگاه آشنايي با سامانه ارزيابي عملكرد دانشگاه ( ساعد) در دانشكده

برنامه ريزي آموزشي

برگزاري جلسات مستمر جهت بازنگري و تدوين لاگ بوك مبتني بر كوريكولوم

تدوين لاگ بوك  توسط اعضاي هيئت علمي   و اجراي آن در بالين

 

1397/03/28
Powered by DorsaPortal