دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
ارزيابي دروني 1390

بسمه تعالي

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

طرح ارزيابي دروني

    دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل 

 

 

 

مجري: سوسن ساعت ساز

تاريخ: 1390

 

اعضاء گروه:سوسن ساعت ساز،رزيتا رضايي، معصومه محبوبي

                         

 

 

 

تهيه و تنظيم: دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي آمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

Contents

مقدمه

تاريخچه و تحولات دانشكده پرستاري و مامايي آمل

روند ارزيابي دروني

اعضاي گروه ارزيابي دروني

رسالت

اهداف گروه

الف: هدف آموزشي

ب: هدف پژوهشي

ج: هدف بهداشتي و درماني

فراگيران

شرح وظايف دانشجويان در دوره هاي باليني

شرح وظايف دانشجو در دوره هاي آموزش تئوري

سرفصل دروس تئوري و عملي كارشناسي پرستاري

1- پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1):

2- پرستاري بيماري داخلي و جراحي (2):

3- پرستاري بيماري داخلي و جراحي (3):

4- پرستاري بيماري داخلي و جراحي (4):

5- كارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي 1:

6- كارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي 2:

7كارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي 3:

8- كارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي 4:

9- پرستاري ويژه:

10- پرستاري در بحران ، فوريت ها و حوادث غير مترقبه:

11- كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي 1:

12- كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي 2:

13كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي 3:

14- كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي 4:

دروس كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه

1- آمار و روش تحقيق پيشرفته:

2- مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه:

3- مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه:

4- پايش هاي پرستاري پيشرفته:

5- مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء:

6- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 1:

7- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 2:

8- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 3:

9- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 4:

10- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 5:

11- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 6:

12- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 7:

13- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 8:

14- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 9:

تعيين حوزه هاي ارزشيابي و ملاك هاي هر يك از آنها

1- حوزه رسالت و اهداف آموزشي

2- حوزه مديريت و سازماندهي

3-حوزه برنامه آموزشي

4- حوزه هيئت علمي

5- حوزه دانشجويان

6- حوزه منابع آموزشي

7- حوزه پژوهش

8- حوزه سنجش و ارزشيابي

9- حوزه دانش آموختگان

تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از ملاكها

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

حوزه مديريت و سازماندهي

حوزه برنامه آموزشي

حوزه هيئت علمي

حوزه دانشجويان

حوزه منابع آموزشي

حوزه پژوهش

حوزه سنجش و ارزيابي

حوزه دانش آموختگان

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

الف- رسالت

ب-  اهداف آموزشي

حوزه مديريت و سازماندهي

الف- مدير گروه

ب- فرآيند مديريت و اداره گروه آموزشي

حوزه برنامه آموزشي

الف- برنامه آموزشي

ب –ارائه مطالب آموزشي ( پرسشنامه ميزان اجراي طرح درس )

ج – محتواي آموزشي

حوزه هيئت علمي

الف- تركيب و توزيع اعضاء هيئت علمي

ب ـ توانمنديها

ب ـ 1- فعاليت هاي آموزشي

ب ـ 2 – فعاليت هاي پژوهشي

حوزه دانشجويان

الف- نمره ورودي

ب- موفقيت در امتحان كارشناسي ارشد

ج- فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان

د- اشتغال در خارج دانشگاه

حوزه  منابع آموزشي

الف- فضاهاي آموزشي (از نظر وجود و كيفيت)

ب- تجهيزات آموزشي

حوزه سنجش و ارزشيابي

الف- سنجش امتحانات

ب- برنامه هاي ارزشيابي

ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت ويژه

نظر دانشجويان در مورد دروس تئوري

نظر دانشجويان در مورد دروس كار آموزي

نظر دانشجويان در مورد دروس عملي

حوزه پژوهش

آثار و فعاليت هاي انفرادي اعضاء هيئت علمي

مقالات ارسالي به همايش هاي داخلي و خارجي

چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي

سمينارهاي برگزار شده توسط گروه

حوزه دانش آموختگان

تهيه گزارش مقدماتي

بررسي كلي

نقاط قوت گروه

نقاط ضعف گروه

چشم انداز گروه

فرصت هاي گروه

راهبردها و استراتژي هاي گروه

ذينفع ها

پيشنهادها

پيگيري نتايج

 

 


مقدمه

-        تاريخچه و تحولات دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س)آمل

اين دانشكده  در سال1371 با نام دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بابل  و با پذيرش اوليه 25 دانشجو در مقطع كارشناسي پرستاري تأسيس شد.  از بدو تأسيس تا كنون حدوداً تعداد400دانشجودر 11 دوره  روزانه و 9 دوره شبانه در مقطع كارشناسي از اين مركز فارغ التحصيل شدند.

  در سال 1375 دانشكده پرستاري و مامائي آمل با پذيرش 38 دانشجو در دو نيمسال19 نفر روزانه  ورودي مهر و 19 نفر شبانه ورودي بهمن به فعاليت خود ادامه داد  تا سال 1386 كه پذيرش دانشجوي شبانه متوقف گرديد.

از شهريور 1390 پيرو فرمان وزير محترم بهداشت اين دانشكده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  قرارگرفت.وپس از آن 73 دانشجوي كارشناسي پرستاري در دو نيمسال مهر و بهمن پذيرش گرديد

اعضاي هيئت علمي از سال 1371 به ترتيب جذب گرديده و در حال حاضر دانشكده داراي 7 عضو هيئت علمي مي باشد كه از اعضاي هيئت علمي 2 نفر دانشجوي PhD، 1 نفر دانشجوي بورسيه PhD  و 4 نفر كارشناس ارشد پرستاري (عضو هيئت علمي رسمي تمام وقت) مي باشند. متاسفانه  اين دانشكده به دليل كم بودن اعضائ هيئت علمي موفق به تشكيل گروههاي مختلف آموزشي نشده است.

 

1- اعضاي هيئت علمي:

نام و نام خانوادگي

نوع استخدام

تحصيلات

مدت فعاليت

سمت

زهرا بهشتي

رسمي

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

22

مربي

سرور ملوك زاده

"

كارشناس ارشد پرستاري اطفال

15

"

سوسن ساعت ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسيرحوزه رسالت و اهداف آموزشي:

اين حوزه در تعيين اهداف مطلوب و بازنگري رسالت و اهداف آموزشي مطلوب ارزيابي شده استدر اين گروه كليه دروس نظري، عملي و باليني  در كلاس درس و در پراتيك و بيمارستان با ارائه طرح درس در اولين روز كاري طراحي و اجرا مي شود.

 

 


حوزه مديريت و سازماندهي

 

 

عوامل :الف ـ‌‌ مديرگروه

الف - 1 - سن مديرگروه چقدر است؟      

  xمطلوب : 50-35

£ نيمه مطلوب : 60-50و35-30سال

£ نامطلوب : >30<60

 

الف- 2- درجه علمي مديرگروه چيست؟

x مطلوب : P.H.Dيادكتراي تخصصي

£ نيمه مطلوب : فوق ليسانس           

 

الف- 3- مرتبه علمي مديرگروه چيست؟

x مطلوب : بالاترين مرتبه علمي درگروه

£ نيمه مطلوب : مرتبه علمي پايين تر                       

 

الف - 4 – مديرگروه چند سال سابقه آموزشي دارد؟

x مطلوب : بيش از 5سال

£ نيمه مطلوب : 5-3سال

£ نامطلوب : كمتراز 3سال

 

الف- 5  - مديرگروه چند سال سابقه مديريتي دارد؟

x مطلوب : بيش از 5سال

£ نيمه مطلوب : 5-3سال

£ نامطلوب : كمتراز 3سال

 

الف- 6 ـ مديرگروه تاكنون چند دوره مديريتي گذرانده است؟

xمطلوب : حداقل يك دوره مديريتي گذرانده باشد

£ نيمه مطلوب : نگذرانده باشد.

 

الف -7 ـ اطلاع از قوانين اختيارات وآئين نامه ها ي آموزشي ( پرسشنامه آئين نامه هاي آموزشي )

x مطلوب : بيشتراز 70درصد نمره را كسب كند

£ نيمه مطلوب : 70- 40درصد نمره را كسب كند.

£ نامطلوب : كمتراز 40درصد را كسب كند.

 

 

 

 

 

ب- فرآيند مديريت و اداره گروه آموزشي:

 

مديرمحترم گروه  لطفاً چك ليست زير را تكميل فرماييد.

 

استقلال در حيطه برنامه هاي آموزشي

با هماهنگي گروه

بدون هماهنگي گروه

تعيين زمان انتخاب واحد

×

 

تعيين نوع واحد

×

 

تعيين زمان ارائه درس

×

 

تعيين مكان ارائه واحد

×

 

تعيين تاريخ امتحانات

×

 

نقل و انتقالات دانشجويان و پذيرش دانشجوي ميهمان

×

 

تعيين تعداد دانشجويان معرفي شده به گروههاي باليني

×

 

تعيين تعداد دوره هاي دانشجويان معرفي شده به گروههاي باليني(پذيرش دانشجو)

×

 

نحوه مرخصي اعضائ گروه

×

 

 

 

ب- 1 ـ نحوه گزينش واستخدام هيئت علمي

xمطلوب : بانظر موافق گروه در تمام موارد                                                                                                  

£ نيمه مطلوب: دانشكده موافق، گروه ناموافق

£ نامطلوب:‌ دانشگاه‌موافق،  دانشكده‌وگروه ناموافق‌ ياگروه موافق ومراجع بعدي‌مخالف

£ نسبتاً مطلوب: با نظر موافق دراكثر موارد 

 

ب- 2 ـ تنظيم آئين نامه هاي آموزشي

x مطلوب : تنظيم درگروه وتصويب درشوراي آموزشي دانشكده

£ نيمه مطلوب: تنظيم وتصويب درشوراي آموزشي دانشكده

£نامطلوب : تنظيم وتصويب خارج از دانشكده

 

ب- 3ـ  ميزان بودجه تخصيص داده شده

£ مطلوب : مصوب درگروه

£نيمه مطلوب : مصوب دردانشكده

x  نامطلوب : مصوب دردانشگاه

 

ب- 4 ـ نحوه تخصيص بودجه : ( اختصاص به مصارف گوناگون اموالي  ، مصرفي ، كتاب ......)

¨مطلوب : گروه تصميم مي گيرد

 xنيمه مطلوب : دانشكده تصميم مي گيرد

£   نامطلوب : دانشگاه تصميم مي گيرد


ب-5ـ  ميزان همكاري اعضاء هيئت علمي بايكديگر ( ارتباط دروني )

تبادل نظر اعضاء وگروه بعنوان تيم آموزشي درزمينه هاي مختلف

 

چك ليست ضميمه شامل مواردي نظير :   

  1ـ شركت درجلسات گروه :8/0 A=              8 = تعداد افراد شركت كننده درتمامي جلسات گذشته A=

                                                             10        تعداد كل جلسات سال گذشته

x مطلوب  كل 70%A>  

£نيمه مطلوب: 70%-50%

£نامطلوب : 50%<

 

2ـ شركت درتهيه طرح درس واحد هاي مشترك

£مطلوب: درتمام جلسات شركت مي كنند

xنيمه مطلوب: دربعضي شركت مي كنند       

£نامطلوب : اصلاً شركت نمي كنند

 

3ـ شركت درجلسات  ارزيابي دروني : 6/0A= 

£مطلوب : 70%>

xنيمه مطلوب : 70%-50

£نامطلوب: 50%<

 

4ـ مشاركت درتقسيم واحد درگروه شما چگونه صورت مي گيرد.

xمطلوب:در جلسات مطرح مي شود و با مشاركت اعضاء تقسيم مي شود.

£نيمه مطلوب: در جلسات مطرح مي شود ولي تصميم نهايي را مديرگروه مي گيرد.

£ نامطلوب: مدير گروه شخصاً تصميم مي گيرد.          

           

5ـ تعيين موضوعات درسي كه بيش از 1مدرس دارند درگروه شما چگونه صورت مي گيرد.                                                     

x مطلوب: در جلسات مطرح مي شود وبا مشاركت اعضاء تقسيم مي شود.

£نيمه مطلوب: درجلسات مطرح مي شودولي تصميم نهايي را مديرگروه مي گيرد.

£نامطلوب :مديرگروه شخصاً تصميم مي گيرد.           

 

تعيين وضعيت ب- 8 -  ميزان همكاري اعضاء هيئت علمي بايكديگر ( ارتباط دروني )

x مطلوب : از پنج مورد فوق چهار مورد و بيشتر در وضعيت مطلوب باشد.

£ نيمه مطلوب: دو و سه مورد از پنج مورد فوق در وضعيت مطلوب باشد .

£نامطلوب: يك مورد از پنج مورد فوق در وضعيت مطلوب باشد..

 


ب-9  ـ ميزان همكاري گروه بادانشكده يادانشگاه

چنانچه عضوي از گروه شما درهريك از رده هاي گفته شده مي باشد درجدول ذكر نمائيد.

1ـ همكاري درسمت هاي اجرائي ، مديران رده هاي بالا، مياني وپايين

رده هاي بالا : رياست دانشگاه ومعاونين

رده هاي مياني : روساي دانشكده ها، معاونين

1- سمت اجرائي، مديريتي

2- معاونين دانشگاه

3- روساي دانشكده ها، معاونين دانشكده ها

4- عضويت در شوراي مصوب دانشكده ها

5- كميته هاي مصوب دانشگاه

 

 

- چنانچه براي يك فرد چند سمت وجود دارد به تفكيك ذكر نمائيد.

نام

سمت

دكتر معصومه باقري نسامي

عضو كميته تحصيلات تكميلي دانشكده- عضو شوراي پژوهشي دانشكده- عضو كميته ارزيابي آزمون ها- دبير علمي همايش كشوري ارتقاي سلامت- مسئول دبيرخانه همايش ارتقاي سلامت (عضو كميته اجرايي)- دبير علمي سمينار تازه هاي ديابت

هدايت جعفري

عضو كميته تأليف و ترجمه كتب و نشريات دانشگاه- عضو كميته تحصيلات تكميلي دانشكده- عضو گروه فرهنگي دانشكده و دانشگاه   

روانبخش اسماعيلي

مدير عامل صندوق اعضاء هيئت علمي- عضو كميته تحصيلات تكميلي دانشكده

دكتر محمدعلي حيدري گرجي

عضو تحصيلات تكميلي دانشكده- مدير گروه داخلي- جراحي و كارشناسي ارشد (تحصيلات تكميلي)- عضو شوراي پژوهشي دانشكده- عضو شوراي آموزشي دانشكده- دبير اجرايي همايش كشوري ارتقاي سلامت- عضو كميته ارزيابي آزمون ها

احترام السادات ايلالي

عضو كميته تحصيلات تكميلي دانشكده

 


 

 

 

تفسيرحوزه مديريت و سازماندهي:

انتخاب مدير گروه هر دو سال صورت مي گيرد و راي با اكثريت مي باشد. پيگيري مدير گروه در زمينه هاي آموزش، پژوهشي، درماني در گروه مطلوب است. ميزان استقلال گروه براي برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها جديد در گروه مناسب مي باشد و بايد ذكر شود كه فعاليت هاي برون گروهي مدير گروه با واحدهاي ديگر و تماس با مسئولان دانشگاهي براي توسعه بهتر گروه مطلوب ارزيابي شده است.

 

ارزيابي اعضاء هيئت علمي از فعاليتهاي مدير گروه

مدير گروه هر دو سال با راي اكثريت افراد گروه كه از اعضاي هيئت علمي مي باشند انتخاب مي شود. مدير گروه از بين اعضاء رسمي گروه انتخاب مي شود. طبق بررسي ها و ارزيابي ها مدير گروه در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي به طور كامل فعال مي باشد .

مدير گروه در برگزاري سمينار يا كنفرانس و هماهنگي اعضاء گروه از نظر آموزشي و پژوهشي، درماني و برنامه هاي ارتقاء كيفي و كمي به صورت مطلوب ارزيابي شده است. مدير گروه داراي احساس مسئوليت بالايي است و به صورت فعال براي رفع مشكلات با مقامها و سازمانهاي بالاتر ارتباط برقرار مي كند و از اين جهت در محدوده مطلوب مي باشد. ميزان مشاركت اعضاء در برنامه ريزي آموزش مطلوب مي باشد.

 

 

 

حوزه برنامه آموزشي

 

الف- برنامه آموزشي

الف – 1- وجود برنامه هفتگي ( ماهانه ) براي اعضاي هيئت علمي شامل ساعات پاسخگويي به دانشجو

xمطلوب  : بيش از 70% افراد دارند .

*نيمه مطلوب : 40-70% افراد دارند.

*نامطلوب  : كمتر از 40% افراد دارند.

 

الف- 2- فرآيند نظارتي بر اجراي برنامه هفتگي اعضاي هيئت علمي

xمطلوب   : وجود دارد

*نامطلوب : وجود ندارد

 

الف- 3- وجود طرح درس

xمطلوب: حداقل براي 50 درصد واحد هاي ارائه شده توسط گروه طرح درس اصلاح شده توسط كميته برنامه ريزي درسي وجوددارد.

*نيمه مطلوب: حداقل براي 30تا 50 درصد واحد هاي ارائه شده توسط گروه طرح درس اصلاح شده توسط كميته برنامه ريزي درسي وجود دارد.

*نامطلوب: براي كمتر از 30  درصد واحد هاي ارائه شده توسط گروه طرح درس اصلاح شده توسط كميته برنامه ريزي درسي وجود دارد.

 

الف- 4- فرايند تدوين طرح درس

¨ مطلوب : نگارش توسط عضو هيات علمي ¬ تصويب درگروه¬  دركميته برنامه ريزي درسي

  x نامطلوب: نگارش توسط عضو هيات علمي ¬ تصويب دركميته برنامه ريزي درسي

 

الف-5- ميزان اجراي طرح درس

پرسشنامه كميته برنامه ريزي درسي توسط دانشجويان براي تمامي واحد هاي تخصصي گروه پرمي شود.

xمطلوب  : ميانگين نمرات اعضاء گروه حداقل 70درصد كل نمره باشد.

*نيمه مطلوب : ميانگين نمرات اعضاء بين 40تا 70درصد كل نمره باشد.

*نامطلوب  : ميانگين نمرات اعضاء گروه كمتر از 40 درصد كل نمره باشد.

 

الف- 6- وجود برنامه هاي آموزشي براي اساتيد ودانشجويان از نظر آشنائي با علوم متداول نظير كامپيوتر ، اينترنت، نرم افزارهاي آماري ، زبان انگليسي و.......در دانشگاه و دانشكده .

xمطلوب  : وجود دارد 

*نامطلوب  : وجود ندارد

 

ب –ارائه مطالب آموزشي ( پرسشنامه ميزان اجراي طرح درس )

ب-1- شيوه ارائه

x مطلوب : سخنراني همراه با كاربرد رسانه آموزشي ( تخته ، اورهد ،اسلايد ، فيلم )

* نيمه مطلوب : سخنراني تنها

 

 

تعيين وضعيت تدريس

xمطلوب  : < 70% جلسات باروش مطلوب ارائه شده

*نيمه مطلوب : 70- 40% جلسات باروش مطلوب ارائه شده

*نامطلوب   :  40% جلسات باروش مطلوب ارائه شده

 

تعيين وضعيت گروه از نظر شيوه ارائه مطالب آموزشي

xمطلوب: بيش از 70% اعضاء دروضعيت مطلوب قراردارند.

*نيمه مطلوب : بين 70ـ 40% اعضاء دروضعيت مطلوب قراردارند

*نامطلوب : > 40% اعضاء دروضعيت مطلوب قراردارند

 

ج – محتواي آموزشي

ج- 1- وجود سرفصل هاي مناسب براي واحدهاي ارائه شده درگروه

x مطلوب : وحود دارد

£نا مطلوب : وجود ندارد

 

ج –2- تطابق برنامه نگارش شده با سرفصل هاي موجود

چند درصد برنامه نگارش شده با سر فصل هاي موجود مطابقت دارد.

xمطلوب   : بيش از 90درصد تطابق دارد.

*نيمه مطلوب :  70 تا 90 درصد  تطابق دارد.

*نامطلوب  : كمتر از  70درصد تطابق دارد.

 

             


 

 

 

تفسيرحوزه برنامه آموزشي:

ميان اهداف دروس تئوري و باليني (در بخش)  با محتواي برنامه هاي آموزش تعادل وجود دارد. هم چنين اعضاء گروه در برنامه ريزي آموزش به طور مطلوب مشاركت دارند. برنامه آموزش به طور مطلوب برگزار مي شود و ميزان استفاده دانشحو از برنامه ها به صورت مطلوب ارزيابي شده است.

نحوه همكاري بيمارستان با مربي و دانشجويان حدود 82درصد مطلوب بوده است و 18درصد بقيه نيمه مطلوب در نظر گرفته شده است. در مورد دروس باليني بايد ذكر شود كه تعداد و تنوع بيماران حاضر در بخش براي فعاليت هاي باليني مطلوب مي باشد. ميزان وسايل و امكانات حاضر در بخش از نظر بيشتر دانشجويان نيمه مطلوب بوده است. .

 


حوزه هيئت علمي

 

الف- تركيب وتوزيع اعضاء هيئت علمي

الف- 1 – تعداد

 £مطلوب : بيش از 70% نياز گروه از نظر تعداد برطرف شده است .

x نيمه مطلوب : بين 70- 40% نياز گروه از نظر تعداد برطرف شده است .

£ نامطلوب: كمتر از40%  نياز گروه از نظر تعداد برطرف شده است .

£ نامطلوب: اعضاء گروه بيش از نياز مي باشند.

 

الف ـ 2 - سن

x مطلوب : 60ـ 30سال

£ نيمه مطلوب : كمتر از 30سال وبيش از 60سال

 

الف ـ 3 - جنس  (بسته به نوع رشته نشانگرها توسط اعضاء‌گروه تعيين مي شود.)

xمطلوب     با توجه به نسبت جنسي دانشجويان، جنس اعضاي هيئت علمي مطلوب است.

£نيمه مطلوب

£ نامطلوب

 

الف ـ 4 - مدرك تحصيلي

نشانگر:وجود PHD براي گروههاي آموزشي

£ مطلوب : بيش از 70% نظر گروه تامين شده است.

xنيمه مطلوب: بين 70- 40% نظر گروه تامين شده است.

¨ نامطلوب : كمتر از40%  نظر گروه تامين شده است .                    

 

الف ـ5 -  مرتبه علمي درگروه هاي آموزشي

نشانگر ( دانشجوي Ph.D.) وضعيت بر اساس نظر گروه تعيين مي شود.     

£ مطلوب : بيش از 70% نظر گروه تامين شده است.

xنيمه مطلوب : بين 70- 40% نظر گروه تامين شده است.

¨نامطلوب : كمتر از40%  نظر گروه تامين شده است..

 

الف ـ 6  - سابقه كار

 xمطلوب : بيش از 70% اعضاي هئيت علمي 5سال وبيشتر سايقه داشته باشد.

£ نيمه مطلوب : بين 70- 40% اعضاي هئيت علمي 5سال وبيشتر سايقه داشته باشد.

£ نامطلوب : كمتراز 40% اعضاي هئيت علمي 5سال وبيشتر سايقه داشته باشد.

 

الف ـ 7 - وضعيت استخدامي از نظر ثبات

نشانگر : رسمي بودن

x مطلوب : بيش از 70%اعضاي گروه رسمي باشند.

£ نيمه مطلوب : بين 70%ـ 40% اعضاي گروه رسمي باشند.

£ نامطلوب : كمتر از  40% اعضاي گروه رسمي باشند.

ب ـ توانمنديها

 ب - 1  ـ    فعاليت هاي آموزشي 

   ب – 1-1-  گذراندن كارگاه هاي آموزشي درزمينه تدريس

 xمطلوب  : تمام اعضاء هيئت علمي حداقل يك كارگاه گذرانده باشند.

£ نيمه مطلوب : 70% وبيشتر از 70% اعضاء هيئت علمي حداقل يك كارگاه گذرانده باشند

£ نامطلوب  : كمتر از 70% اعضاء هيئت علمي حداقل يك كارگاه گذرانده باشند

 

ب- 1- 2  ـ   متوسط واحد آموزشي اعضاي گروه هاي اموزشي

x مطلوب : حد اقل 8واحد درترم

£ نيمه مطلوب : 8ـ 5واحد درترم

£ نامطلوب : كمتر از 5واحد

 

ب-1-3  ـ  متوسط ساعات آموزشي گروه هاي اموزشي

نشانگر : كلاس ، وكاراموزي در واحدهاي بيمارستاني و درمانگاهي

x مطلوب: حد اقل 12ساعت درهفته

£ نيمه مطلوب: 12ـ 8 ساعت درهفته

£ نامطلوب: كمتراز 8ساعت درهفته

 

ب- 1-4   ـ  مشاوره پايان نامه 

x مطلوب: به طور متوسط يك عدد درسال

£ نيمه مطلوب:  به طور متوسط 1-0.5عدد درسال 

£ نامطلوب: به طور متوسط كمتر از 0.5 عدد درسال    

 

ب-  1- 5  ـ  راهنمايي تحقيقات دانشجويي

£ مطلوب: به طور متوسط 3عدد درسال

x نيمه مطلوب : به طور متوسط 3-5/1عدد درسال 

£ نامطلوب: به طور متوسط كمتر از 5/1عدد درسال 

 

 ب- 1-6  ـ   ارائه سخنراني درژورنال كلاب داخل دانشكده ودرون گروهي

x مطلوب: بطور متوسط حداقل  1عدد درسال

£ نيمه مطلوب  : بطور متوسط حداقل 1ـ 0.5عدد درسال

£ نامطلوب: به طور متوسط كمتر از 0.5پايان نامه درسال

 

ب ـ  2 -  فعاليتهاي پژوهشي

ب-2-1- گذراندن كارگاه هاي پژوهشي ( روش تحقيق ؤمقاله نويسي و............)

x مطلوب: تمام اعضاء هئيت علمي حداقل يك كار گاه گذرانده باشند.

£ نيمه مطلوب: 70% وبيشتر از 70%  اعضاء هئيت علمي حداقل يك كار گاه گذرانده باشند.

£ نامطلوب: كمتر از 70% اعضاء هئيت علمي حداقل يك كار گاه گذرانده باشند.

 

 

 ب ـ 2-2- طرح تحقيقاتي 

x مطلوب: هرسه سال حد اقل 70% اعضاي هئيت علمي گروه يك طرح پژوهشي انجام داده باشند.

 £نيمه مطلوب : هرسه سال بين 70ـ 40% اعضاي هئيت علمي گروه يك طرح پژوهشي انجام داده باشند.

£ نامطلوب: هرسه سال كمتر از 40%  اعضاي هئيت علمي گروه يك طرح پژوهشي انجام داده باشند.

 

ب – 2- 3-   مقاله چاب شده درمجلات معتبر ( داخلي وبين المللي )

x مطلوب : هر سه سال حد اقل 70% اعضاي هئيت علمي گروه يك مقاله داشته باشند .

£ نيمه مطلوب  : هر سه سال حداقل بين 70ـ 40% اعضاي هئيت علمي گروه يك مقاله داشته باشند .                  

£ نامطلوب: هر سه سال كمتر از 40% اعضاي هئيت علمي گروه يك مقاله داشته باشند .

 

ب – 2- 4- ترجمه وتاليف كتاب ( چاپ شده و در حال چاپ )

 £ مطلوب : حداقل 50% اعضاء گروه داشته باشند.

£ نيمه مطلوب  : بين 50% - 20% اعضاء گروه داشته باشند.

x نامطلوب : كمتراز 20% اعضاء گروه داشته باشند.

 

ب –2- 5- شركت دركنگره ها وسمينار ها

x مطلوب : بطور متوسط حد اقل دوياسه كنگره درسال

£ نيمه مطلوب: بطور متوسط 1كنگره درسال

£ نامطلوب : كمتر از 1كنگره درسال

 

ب ـ 2- 6- ارائه مقاله درسمينارها وكنگره ها وسخنراني دربازآموزي

x مطلوب: حداقل دوياسه كنگره در سال                                           

£ نيمه مطلوب : يك كنگره درسال                            

£ نامطلوب: كمتر ازيك كنگره در هر دو سال          

 

فرم توانمنديها توسط تمام اعضاء هيئت علمي تكميل مي شود و از  نتايج آنها در تعيين وضعيت گروه در قسمت ب – 1 و ب – 2  ( فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي ) استفاده مي شود.


 

 

تفسيرحوزه هيئت علمي:

ميزان حضور اعضاء در كلاس درس و آموزش هاي باليني مطلوب ارزيابي شده است. رضايت اعضاء هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدمات نسبتاً مطلوب مي باشد و وجود وسايل ضروري در بخش نسبتاً مطلوب است.

 

ارزيابي اعضاء هيئت علمي از فرآيند هاي آموزشي، پژوهشي

نظر اعضاءهيئت علمي درباره برنامه هاي آموزشي تئوري و عملي گروه داخلي و جراحي مطلوب مي باشد.

براي هر عضو هيئت علمي، شركت در كارگاههاي و فعاليتهاي پژوهشي مطلوب مي باشد. رضايت اعضاء هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدمات نسبتاً مطلوب مي باشد.

 

از نظر اعضاي هيئت علمي

-       سرفصل هاي دروس تئوري براي دانشجويان مناسب است.

-       بين سرفصل هاي دروس تئوري با نيازهاي جامعه انطباق وجود دارد.

-       مدت زمان دوره آموزش كارآموزي در بخش نسبتاً مناسب مي باشد.

-       همكاري كاركنان بخش هاي باليني و عرصه با گروه مناسب مي باشد.

 

 

 

 

-  ميزان شركت اعضاء هيئت علمي در كارگاههاي آموزشي به صورت مطلوب گزارش شده است.

- ميزان شركت اعضاء هيئت علمي در كارگاههاي پژوهشي به صورت مطلوب گزارش شده است.

- ميزان شركت اعضاء هيئت علمي در سمينار و كنگره به صورت مطلوب گزارش شده است.

- ميزان مقالات و سخنراني ها به صورت مطلوب مي باشد. ميزان راهنمايي تحقيقات براي دانشجويان در حد نيمه مطلوب است. تعداد طرح تحقيقاتي ارائه شده در محدوده مطلوب است. و تعداد مقالات چاپ شده در محدوده مطلوب است. نظر افراد و گروه در مورد وجود استرس و نگراني شغلي در محدوده متوسط ارزيابي شد و از نظر ميزان برخورد با مشكلات در حد مطلوب   مي باشند. از نظر رضايت شغلي در محدوده مطلوب و از نظر نگرش خود در مورد شركت در كار گروهي در محدوده مطلوب قرار دارند.

 

 


حوزه دانشجويان

 

الف -  نمره ورودي

الف ـ1 نمره معدل كل ديپلم : ( دانشجويان ترم اول )ومعدل ترم قبل براي دانشجويان ترمهاي بالاتر ميانگين معدل دانشجويان معرفي شده گروه چقدر است ؟

£مطلوب : 17 >                                    

xنيمه مطلوب :  17ـ 15

£نامطلوب: 15 <                                                           

 

الف-2-درصد نمرات خام آزمون

£مطلوب: ميانگين نمرات خام درس زيست و زبان بيشتر از60 درصد باشد

نيمه مطلوب: ميانگين نمرات درس زيست و زبان بين 40 تا 60 درصد باشد

xنامطلوب : ميانگين نمرات درسي زيست و زبان كمتر از 40 درصد باشد

 

ب- ميزان موفقيت درامتحان كارشناسي ارشد

xمطلوب: حداقل بيش از دو نفر قبولي داشته باشيم  

£نيمه مطلوب: حداقل بيش از يك نفر قبولي داشته باشيم   

£نامطلوب: اصلا قبولي نداشته باشيم 

 

ج -  فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان

 ( فرم توسط كميته تحقيقات دانشجويي پر شود)

 

نوع فعاليت دركميته تحقيقات دانشجوئي

 

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

سال ورودي

ترجمه كتاب

تاليف كتاب

نگارش مقاله

پروژه هاي تحقيقاتي

نشريه كنكاش

همكاري با پروژه اعضاي هيئت علمي

زانيار محمدي

پرستاري

86

 

 

×

×

 

×

سعيد فيضي

پرستاري

86

 

 

×

×

 

×

محمد سعيدي

پرستاري

86

 

 

 

×

 

 

فردين محمدي

پرستاري

86

 

 

×

×

 

 

نوشين زريني

پرستاري

86

 

 

×

×

 

 

ايمان مالكي

پرستاري

86

 

 

×

×

 

 

مائده باقري

پرستاري

86

 

 

×

×

 

 

سميرا عزتي

مامايي ن پ

89

 

 

×

×

 

 

زهرا تفضلي

مامايي ن پ

89

 

 

 

×

 

 

 

 

 

مطلوب: شركت و ارائه گواهي درسمينار هاي دانشجويي با همكاري كميته تحقيقات دانشجو، تاليف كتاب، ترجمه كتاب، نگارش مقاله ، پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويي، نشريه كنكاش

نامطلوب: شركت درموارد بالا نداشته باشد.

 

£مطلوب : اگر70%دانشجويان در رده مطلوب قرارگيرند

£نيمه مطلوب: بين 50%- 70% دانشجويان در رده مطلوب قرارگيرند

x نامطلوب : كمتراز 50% دانشجويان دررده مطلوب قرارگيرند

 

د –  اشتغال درخارج دانشگاه

د–1- وضعيت اشتغال دانشجو

xمطلوب : كمتر از 10%اشتغال دارند

£نيمه مطلوب   : بين 10%- 30% اشتغال دادند

£نامطلوب : بيش از 30% استغال دارند

 

د- 2- ارتباط اشتغال با رشته تحصيلي

xمطلوب: بيش از 90% اشتغال دررابطه با رشته تحصيلي است

£نيمه مطلوب: بين 70% 90% اشتغال دررابطه با رشته تحصيلي است

£نامطلوب : كمتر از 70% اشتغال دررابطه با رشته تحصيلي است

 

 


 

 

 

تفسيرحوزه دانشجويان:

تعداد دانشجويان در هر دوره كارآموزي مطلوب بوده است. شركت دانشجويان در كارهاي پژوهشي نيمه مطلوب بوده است. تنوع بيماران دربخش و درمانگاه از نظر دانشجويان مطلوب ارزيابي شده است. اجراي طرح درس از ديدگاه دانشجويان در اغلب موارد در حد مطلوب بوده است. در خصوص اجراي برنامه آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان نيز در اغلب موارد در حد مطلوب بوده است.

 

 

 


حوزه  منابع آموزشي

الف- فضاهاي آموزشي ( از نظر وجود و كيفيت )

الف- 1- كتابخانه گروه

الف-1-1- قفسه كتاب

x  مطلوب :   وجود دارد

*  نا مطلوب :   وجود ندارد

 

الف-1-2- كتابهاي تخصصي و مرجع و مجلات تخصصي

الف- 1-2-1-  كفايت كتابهاي تخصصي گروه

تعداد كتابهاي تخصصي  مورد نياز گروه و موجود درگروه سئوال مي شود.

x  مطلوب :  < % 70  كتابهاي تخصصي مورد نياز درگروه وجوددارد.

* نيمه  مطلوب : %70-%40  كتابهاي تخصصي مورد نياز درگروه وجوددارد.

* نا مطلوب : %40 < كتابهاي تخصصي مورد نياز درگروه وجوددارد.

 

الف- 1-2-2- كفايت كتابهاي مرجع گروه

تعداد كتابهاي مرجع مورد نياز گروه و موجود درگروه سئوال مي شود.

x  مطلوب :  < % 70  كتابهاي مرجع  مورد نياز درگروه وجوددارد.

* نيمه  مطلوب : %70-%40  كتابهاي مرجع مورد نياز درگروه وجوددارد.

* نا مطلوب : %40 < كتابهاي مرجع مورد نياز درگروه وجوددارد.

 

الف-1-2-3- به روز بودن  كتابهاي مورد نياز

تعداد كتابهايي كه آخرين چاپ آنها وجود دارد و تعداد كل كتابها سئوال مي شود.

x  مطلوب :   آخرين چاپ  < % 70  كتابها وجود دارد.

* نيمه  مطلوب : آخرين چاپ  %70-%40  كتابها وجود دارد.

*نا مطلوب : آخرين چاپ  %40 < كتابها وجود دارد.

 

الف-1-2-4-  دسترسي گروه به مجلات تخصصي

تعداد مجلات تخصصي مورد نياز گروه و دردسترس يا دانشكده  سئوال شود.

x  مطلوب :  < % 70  مجلات تخصصي  مورد نياز در دانشكده وجود دارد.

* نيمه  مطلوب : %70-%40  مجلات تخصصي  مورد نياز در دانشكده وجود دارد.

* نا مطلوب : %40 < مجلات تخصصي  مورد نياز در دانشكده وجود دارد.

 

الف-1-2-5-   به روز بودن مجلات تخصصي 

x  مطلوب :  < % 70  مجلات تخصصي  به روز مي باشد .

* نيمه  مطلوب : %70-%40  مجلات تخصصي  به روز مي باشد .

* نا مطلوب : %40 < مجلات تخصصي  به روز مي باشد .

 

الف- 1-3-  اتاق مطالعه دانشجويان  

x  مطلوب :   وجود دارد

*  نا مطلوب :   وجود ندارد

 تعيين وضعيت ملاك  الف – 1 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

الف-2- كلاس درس اختصاصي كارشناسي ارشد  

x  مطلوب :   وجود كلاس درس اختصاصي 

*  نا مطلوب :   عدم وجود كلاس درس اختصاصي عليرغم  نياز گروه

 

الف- 2-2- كلاس هاي درس دانشكده 

تناسب كلاس هاي درس اختصاص يافته به گروه با نياز  گروه سئوال مي شود.

x  مطلوب :   تناسب دارد 

*  نا مطلوب :  تناسب  ندارد

 

الف-3- آزمايشگاه آموزشي

الف-3-1- وجود آزمايشگاه آموزشي اختصاصي

وجود وضرورت وجود آزمايشگاه آموزشي اختصاصي سئوال شود.

x  مطلوب :   وجود دارد

*  نا مطلوب :   عدم وجود آزمايشگاه عليرغم نياز گروه 

 

الف-3-2- كفايت تجهيزات مورد نياز آزمايشگاه آموزشي

تجهيزات مورد نياز و موجود سوال مي شود .

x  مطلوب :  < % 70  تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نيمه  مطلوب : %70-%40  تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب : %40 < تجهيزات مورد نياز وجود دارد

 

الف-3-3- به روز بودن تجهيزات موجود 

x  مطلوب :  < % 70  تجهيزات موجود به روز مي باشد

* نيمه  مطلوب : %70-%40  تجهيزات موجود به روز مي باشد

* نا مطلوب : %40 < تجهيزات موجود به روز مي باشد

 

الف-3-4- وجود كارشناس كارآزموده در آزمايشگاه آموزشي

x  مطلوب :   وجود دارد

*  نا مطلوب :   وجود ندارد. 

 

تعيين وضعيت ملاك  الف- 3 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

 

الف-4- درمانگاه

الف-5-1- كفايت تعداد درمانگاههاي مورد نياز

تعداد درمانگاههاي مورد نياز گروه و درمانگاه هاي  موجود  سئوال  مي شود.

x  مطلوب :  < % 70  درمانگاه هاي  مورد نياز درگروه وجود دارد.

* نيمه  مطلوب : %70-%40  درمانگاه هاي مورد نياز درگروه وجود دارد.

* نا مطلوب : %40 < درمانگاه هاي مورد نياز درگروه وجود دارد.

 

الف-5-2- كفايت تخت هاي معاينه مورد نياز

تخت هاي معاينه مورد نياز و موجود در درمانگاه ها سئوال مي شود.

x  مطلوب :  < % 70  تخت هاي  مورد نياز  وجوددارد.

* نيمه  مطلوب : %70-%40  تخت هاي  مورد نياز  وجوددارد.

* نا مطلوب : %40 < تخت هاي  مورد نياز  وجوددارد.

 

الف-5-3- كفايت تجهيزات مورد نياز در درمانگاه 

تجهيزات موجود و مورد نياز  سوال مي شود.

x  مطلوب :  < % 70  تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نيمه  مطلوب : %70-%40  تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب : %40 < تجهيزات مورد نياز وجود دارد

 

الف-5-4- به روز بودن تجهيزات  مورد نياز

درصد تجهيزات به روز سوال مي شود.

x  مطلوب :  < % 70  تجهيزات مورد نياز به روز مي باشد 

* نيمه  مطلوب : %70-%40  تجهيزات مورد نياز به روز مي باشد 

* نا مطلوب : %40 < تجهيزات مورد نياز به روز مي باشد 

 

الف- 5-5- وجود كلاس  درس مخصوص در درمانگاه

*  مطلوب :   وجود دارد

x  نا مطلوب :   وجود ندارد

 

الف- 5-6- دسترسي به امكانات پاراكلينيكي 

x  مطلوب :   وجود دارد

*  نا مطلوب :   وجود ندارد

 

الف- 5-7-  حضور دستيار تخصصي  ( مربوطه به گروههايي كه آموزش دستيار دارند)

x  مطلوب :   حضور  دارد

*  نا مطلوب :   حضور ندارد

وضعيت كلي درمانگاه

x  مطلوب :  < % 70  سئوالات مربوطه در وضعيت مطلوب قرار دارد.

* نيمه  مطلوب : %70-%40 سئوالات مربوطه در وضعيت مطلوب قرار دارد.

* نا مطلوب : %40 < سئوالات مربوطه در وضعيت مطلوب قرار دارد.

تعيين وضعيت ملاك  الف – 5 :

xمطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

الف- 6- بخش

الف-6-1-  كفايت تختهاي آموزشي

تعداد تخت آموزشي موجود و مورد نياز گروه سوال مي شود

x مطلوب:   < % 70 تختهاي مورد نياز وجود دارد

* نيمه مطلوب:   %70-40 تختهاي مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> تختهاي مورد نياز وجود دارد

 

الف- 6-2- كفايت تجهيزات آموزشي

تجهيزات موجود و مورد نياز گروه سوال مي شود

x مطلوب:   < % 70 تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مورد نياز وجود دارد

 

الف- 6-3- به روز بودن تجهيزات موجود 

x مطلوب:   < % 70 تجهيزات به روز مي باشد

* نيمه مطلوب:   %70-40 تجهيزات به روز مي باشد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات به روز مي باشد

 

الف- 6-4- وجود قفسه كتاب  

x  مطلوب :   وجود دارد

*  نا مطلوب :  وجود ندارد

 

الف- 6-5- وجود كلاس درس اختصاصي

x  مطلوب :   وجود  دارد

*  نا مطلوب :  وجود ندارد

 

الف- 6-6- وجود تابلوي اطلاع رساني   

x  مطلوب: وجود دارد

*  نا مطلوب: وجود ندارد

 

الف- 6-7- حضور دستيار تخصصي   

x  مطلوب : حضور  دارد

 £ نامطلوب: حضور ندارد

 

 

تعيين وضعيت ملاك  الف – 6 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

الف- 7 - اتاق عمل

الف-7-1- كفايت اتاق عمل هاي موجود

اتاق عمل هاي مورد نياز و موجود سوال مي شود.

xمطلوب:   < % 70 اتاق عمل مورد نياز وجود دارد

* نيمه مطلوب:   %70-40 اتاق عمل مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> اتاق عمل مورد نياز وجود دارد

 

الف-7-2- كفايت تجهيزات در اتاق عمل

تجهيزات مورد نياز و موجود  سوال مي شود.

xمطلوب:   < % 70 تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نيمه مطلوب:   %70-40 تجهيزات مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مورد نياز وجود دارد

 

الف-7-3- به روز بودن تجهيزات  اتاق عمل

xمطلوب:   < % 70 تجهيزات اتاق عمل به روز مي باشد

* نيمه مطلوب:   %70-40 تجهيزات اتاق عمل به روز مي باشد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات اتاق عمل به روز مي باشد

 

الف- 7-4- كلاس درس اختصاصي دراتاق عمل

* مطلوب:  وجود دارد

x نا مطلوب:  وجود ندارد 

 

تعيين وضعيت ملاك  الف – 7 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

الف-8- واحد مراقبتهاي ويژه – ICU

الف-8-1- وجود ICU

x مطلوب:  وجود دارد

* نا مطلوب:  وجود ندارد 

 

 

 

 

الف-8-2- كفايت تجهيزات ICU

تجهيزات مورد نياز وجود در ICU  سوال مي شود.

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات مورد نياز در ICU  وجود دارد.

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات مورد نياز در ICU وجود دارد.

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مورد نياز در ICU وجود دارد.

 

الف-8-3 – به روز بودن تجهيزات ICU

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات ICU به روز مي باشد

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات ICU به روز مي باشد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات ICU به روز مي باشد

 

تعيين وضعيت ملاك  الف – 8 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

الف- 9- مركز مهارت هاي باليني

الف- 9-1- وجود مركز مهارتهاي باليني

x مطلوب: وجود دارد

* نا مطلوب:  وجود ندارد 

 

الف-9-2- كفايت تجهيزات مركز مهارت هاي باليني

تجهيزات مورد نياز وجود در مركز مهارتهاي باليني سوال مي شود.

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات مورد نياز در مركز مهارت هاي باليني وجود دارد.

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات مورد نياز در مركز مهارت هاي باليني وجود دارد.

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مورد نياز در مركز مهارت هاي باليني وجود دارد.

 

الف- 9-3- به روز بودن تجهيزات مركز مهارت هاي باليني

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات مركز مهارتهاي باليني به روز مي باشد

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات مركز مهارتهاي باليني به روز مي باشد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مركز مهارتهاي باليني به روز مي باشد

 

الف-9-4- وجود كارشناس كارآزموده  در مركز مهارت هاي باليني

x مطلوب: وجود دارد

* نا مطلوب:  وجود ندارد 

 

تعيين وضعيت ملاك  الف – 9 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

الف-10- اتاق پراتيك

الف-10-1- وجود اتاق پراتيك

x مطلوب:  وجود دارد

* نا مطلوب:  وجود ندارد 

 

الف-10-2- كفايت تجهيزات مورد نياز

xمطلوب:   < % 70 تجهيزات مورد نياز در اتاق پراتيك وجود دارد

* نيمه مطلوب:   %70-40 تجهيزات مورد نياز در اتاق پراتيك وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مورد نياز در اتاق پراتيك وجود دارد

 

الف- 10-3- به روز بودن تجهيزات موجود

درصد تجهيزات به روز  سوال مي شود

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات موجود  به روز مي باشد

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات موجود  به روز مي باشد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات موجود  به روز مي باشد

 

تعيين وضعيت ملاك  الف – 10 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

الف-11- فيلدهاي آموزشي ( مخصوص دانشكده پرستاري – مامايي )

الف-11-1- كفايت فيلدهاي آموزشي

تعداد فيلدهاي آموزشي مورد نياز و موجود سوال مي شود.

xمطلوب:  < % 70 فيلدهاي مورد نياز وجود دارد

* نيمه مطلوب:  %70-40 فيلدهاي مورد نياز وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> فيلدهاي مورد نياز وجود دارد.

 

الف-11-2- كفايت تجهيزات موجود در فيلد هاي آموزشي

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات مورد نياز در فيلدهاي آموزشي وجود دارد

* نيمه مطلوب:   %70-40 تجهيزات مورد نياز در فيلدهاي آموزشي وجود دارد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات مورد نياز در فيلدهاي آموزشي وجود دارد

 

الف- 11-3- به روز بودن تجهيزات موجود

xمطلوب:  < % 70 تجهيزات موجود  به روز مي باشد

* نيمه مطلوب:  %70-40 تجهيزات موجود  به روز مي باشد

* نا مطلوب:   %40> تجهيزات موجود  به روز مي باشد

 

 

 

تعيين وضعيت ملاك  الف – 11 :

x مطلوب : بيش از 70 % شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

* نيمه مطلوب : بين 70-40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

*  نا مطلوب  : كمتر از 40% شاخص هاي ذكر شده در بالا در وضعيت مطلوب مي باشند .

 

ب تجهيزات آموزشي

ب- 1- دستگاه تكثير

تعداد دستگاه تكثير مورد نياز گروه و موجود در گروه سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 دستگاه تكثير مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 دستگاه  تكثير مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب:  %40> دستگاه تكثير مورد نياز درگروه وجود دارد

 

ب-2- دستگاه اورهد

تعداد دستگاه اورهد  مورد نياز گروه و موجود در گروه سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 دستگاه اورهد  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 دستگاه اورهد  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب: %40> دستگاه اورهد مورد نياز درگروه وجود دارد

 

ب-3- دستگاه اسلايد

تعداد دستگاه اسلايد  مورد نياز گروه و موجود در گروه سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 دستگاه اسلايد  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 دستگاه اسلايد  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب:  %40> دستگاه اسلايد مورد نياز درگروه وجود دارد

 

ب-4- دستگاه ويدئوپروژكتور

تعداد دستگاه ويدئوپروژكتور مورد نياز گروه و موجود در گروه سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 دستگاه ويدئوپروژكتور  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 دستگاه ويدئوپروژكتور  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب:  %40> دستگاه ويدئوپروژكتور مورد نياز درگروه وجود دارد

 

ب-5- رايانه

ب-5-1- رايانه براي استفاده اساتيد

تعداد رايانه مورد نياز گروه و موجود درگروه جهت استفاده اساتيد سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 رايانه هاي  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 رايانه هاي  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب:  %40> رايانه هاي مورد نياز درگروه وجود دارد

 

 

 

 

ب-5-2- رايانه براي استفاده دانشجويان

تعداد رايانه مورد نياز گروه و موجود درگروه جهت استفاده دانشجويان سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 رايانه هاي  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 رايانه هاي  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب:  %40> رايانه هاي  مورد نياز درگروه وجود دارد

 

ب- 6- دستگاه چاپگر

تعداد دستگاه چاپگر مورد نياز گروه و موجود درگروه سوال مي شود

xمطلوب: < % 70 دستگاه چاپگر  مورد نياز درگروه وجود دارد

* نيمه مطلوب: %70-40 دستگاه چاپگر مورد نياز درگروه وجود دارد

* نا مطلوب:  %40> دستگاه چاپگر مورد نياز درگروه وجود دارد

 

ب-7- دسترسي به اينترنت

x مطلوب:  وجود دارد

* نا مطلوب:  وجود ندارد 

 

ب- 8- تابلوي اطلاع رساني

x مطلوب:  وجود دارد

* نا مطلوب:  وجود ندارد 

 


 

 

 

تفسيرحوزه منابع آموزشي:

براي اين گروه، از مراكز آموزشي- درماني متنوع استفاده مي شود، از جمله (بيمارستان امام / رازي / بوعلي، مركز قلب و ...) كه از نظر امكانات، فضا، تخت، كتابخانه، تنوع بيماران در محدوده مطلوب قرار دارند.


حوزه سنجش و ارزشيابي

 

 

الفسنجش امتحانات

الف- 1-وجود سياست و برنامه ريزي مشخص براي امتحانات

 xمطلوب   وجود دارد

£ نا مطلوب   وجود ندارد

 

الف- 2- نحوه ارزشيابي

 xمطلوب   پرسش هاي كلاسي پايان ترم +مشاركت فعال ميان ترم

£ نيمه مطلوب   ميان ترم پايان ترم

£ نا مطلوب   فقط پايان ترم 

 

الف-3- تنوع روش هاي سنجش

الف-1-3-  سنجش حيطه هاي شناختي

1-      امتحانات كتبي    

xمطلوب:   استفاده از حداقل 2 نوع آزمون 

£نا مطلوب فقط يك روش 

 

2- امتحانات شفاهي

الف2-3- سنجش حيطه رواني حركتي

x مطلوب: برگزاري امتحان عملي شامل بربالين بيماريا Skill Lab

£نا مطلوبفقط امتحان شفاهي

 

الف -4- ميزان ردّي  وقبولي وتجديد دوره

x مطلوبمطابقت با نظر مدرس

£نا مطلوب عدم تطابق با نظر مدرس 

 

الف-5- ارزيابي آزمون ها

1-      آزمون هاي چند گزينه اي

x مطلوب انجام مي شود.

£ مطلوب انجام نمي شود.

 

2- آزمون هاي تشريحي

xمطلوب انجام مي شود.

£ مطلوب انجام نمي شود.

 

3- آزمون هاي عملي

xمطلوب انجام مي شود.

£ مطلوب انجام نمي شود.

 

تعيين وضعيت الف-5 (1-2-3)

xمطلوب انجام مي شود.

£ مطلوب انجام نمي شود

              

4- پوشش ارزيابي

x مطلوب: هر ترم براي تمام درس انجام مي شود

£ نا مطلوب: هر ترم براي برخي درس انجام مي شود

 

الف-6-  تجزيه وتحليل و باز خورد ارزيابي آزمون ها به اعضاء هيئت علمي            

x مطلوب:وجود دارد

£نا مطلوب:وجود ندارد

 

ب -برنامه هاي ارزشيابي:

ب -1-  ارزشيابي مدير گروه

1- وجود ارزشيابي

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

2-  تنوع ارزشيابي

الفوجود تنوع  

 xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

ب-وضعيت تنوع

1- از ديدگاه معاون آموزشي دانشگاه

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

2-  از ديدگاه رياست دانشكده

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

3-  از ديدگاه معاون آموزشي دانشكده

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

4-  از ديدگاه همكاران

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

 

 تعيين وضعيت ب)2-1 تنوع ارزشيابي

x مطلوب 75% موارد فوق در وضعيت مطلوب مي باشد

£ نيمه مطلوب 75-50% موارد فوق در وضعيت مطلوب مي باشد

£ نامطلوب49% موارد فوق در وضعيت مطلوب مي باشد

 

3-  تناوب                                                            

xمطلوب:  هرسال يكبار                             

£نيمه مطلوب :هر 2 سال يكبار

 

4- ميزان اعتماد به سنجش

xمطلوب استفاده از متخصصين ارزشيابي در تدوين پرسشنامه

 £نا مطلوب:  عدم استفاده از متخصصين ارزشيابي در تدوين پرسشنامه

 

5- باز خورد

 xمطلوبدارد  

£ نامطلوبندارد.

 

ب-2- ارزشيابي هيئت علمي

1- وجود

x مطلوبدارد  

 £نامطلوبندارد.

 

2- تنوع

 xمطلوبدارد  

£ نامطلوبندارد.

 

3- وضعيت تنوع

1- از ديدگاه معاون آموزشي دانشگاه               

 xمطلوبدارد  

 £نامطلوبندارد.

 

2-  از ديدگاه مديرگروه                   

 xمطلوبدارد   

 £نامطلوبندارد.

 

3-  از ديدگاه معاون آموزشي دانشگاه

 xمطلوبدارد  

 £نامطلوبندارد.

 

 

 

4-  از ديدگاه همكاران                                             

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

5-  از ديدگاه دانشجويان                  

xمطلوبدارد  

£نامطلوبندارد.

 

تعيين وضعيت ب) 2-2- نوع ارزشيابي

xمطلوب 80% < موارد فوق در وضعيت مطلوب مي باشد

£نيمه مطلوب 80-40%  موارد فوق در وضعيت مطلوب مي باشد

£نامطلوب 40% :< موارد فوق در وضعيت مطلوب مي باشد

 

4- تناوب

xمطلوب:  هرسال يكبار

£نيمه مطلوب:  كمتر از يكبار درسال

 

5-   باز خورد

xمطلوب:  وجود دارد

£نا مطلوب وجود ندارد

 


 

 

 

تفسيرحوزه سنجش و ارزشيابي:

ارزيابي دانشجويان نسبت به امتحانات پايان ترم و روش هاي مربوطه مثبت بوده است. و معتقد بودند كه امتحان در پايان دروس باليني نيز كمك كننده خواهد بود. در پايان هر ترم و هر دو دوره از كارآموزي ارزشيابي از مربي و اعضاي هيئت علمي صورت مي گيرد كه در مركز توسعه آموزش دانشگاه نتايج به صورت كتبي به اطلاع اعضاء گروه مي رسد.

 


ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت ويژه

 

ارزشيابي برنامه:

برنامه به صورت نظام مند و مستمربا همكاري دفتر توسعه آموزش دانشكده و مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه موردارزشيابي قرار مي گيرد.

 

مكانيسم هاي ارزشيابي به قرار ذيل مي باشد:

 

1-      تكويني ( (formative:

در طول دوره هر سال تحصيلي دو بار از كليه افراد ذينفع فراگيران، اساتيد، مربيان باليني در موارد ذيل انجام مي پذيرد:

-          رضايت از محتواي آموزشي

-          رضايت از روش هاي مورد استفاده آموزشي

-          رضايت از روش هاي آزمون

-          رضايت ازامكانات رفاهي و اداري

 

2-      پاياني (summative):

الف- در پايان دوره آموزش از افراد ذينفع در موارد ذيل انجام مي گيرد:

-          رضايت از محتوا، روش ها و نحوه آزمون

-          مناسب بودن دانش، نگرش و عملكرد (K-AP) براي كار آينده

-          ساير موارد دوره

ب- مقايسه اهداف كسب شده توسط فراگيران، با اهداف مورد نظر

ج- بررسي مشكلات و چالش هاي گزارش شده توسط ذينفعان

-          بررسي دستاورد (outcome)  برنامه

 

دستاورد برنامه كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه هر دو سال يك بار از طريق ذيل انجام مي گردد.

 

1-      بررسي عملكرد دانش آموختگان در محيط كاري از نظر تأثير در كاهش مرگ و مير و بروزبيماري (mortality و morbidity) در بخشهاي ويزه مربوطه

2-      ميزان دوره هاي آموزشي برقرار شده توسط دانش آموختگان براي ساير همكاران

3-      ميزان پژوهش هاي انجام شده و مقالات چاپ شده توسط دانش آموختگان

4-      تحولات و ابداعات مديريتي انجام يافته در بخش هاي ويژه توسط دانش آموختگان

5-      ميزان رضايت مندي بيماران و همكاران (senior و junior) از دانش آموختگان در محيط كار

6-      ميزان موفقيت دانش آموختگان در مورد ساير موارد مطروحه در Task Analysis

7-      ميزان جذب فارغ التحصيلان در عرصه هاي باليني

8-      ميزان رضايت مندي بيماران از نحوه عملكرد دانش آموختگان

 

 

نظر دانشجويان در مورد دروس تئوري:

 

حضور استاد در كلاس در ساعت مقرر در 94% موارد مطلوب، استفاده كامل از وقت كلاس در 93% موارد مطلوب، توجه و نظارت دانشجو در كلاس توسط استاد در 93% موارد مطلوب، برخورد محترمانه استاد با دانشجو در 92% موارد مطلوب، توجه و يادگيري دانشجو نسبت به مطالب ذكر شده در 86% موارد مطلوب، استفاده از روش مناسب و متنوع براي انتقال مفاهيم در 88% موارد مطلوب، ارزيابي دانشجو در طول ترم توسط استاد در 82% موارد مطلوب،  ارائه مطالب درسي به طور كاربردي همراه با مثال در 87% موارد مطلوب، تسلط استاد بر مفاهيم علمي و مطالب درسي در 90% موارد مطلوب، توانايي و انتقال مفاهيم درسي از استاد به دانشجو در 85% موارد مطلوب، توانايي ايجاد انگيزه در دانشجويان در 84% موارد مطلوب، توانايي مشاركت دانشجو در بحث هاي كلاس و فعال سازي توسط استاد در 86% موارد مطلوب، داشتن برنامه ريزي درسي و تدريس بر مبناي آن (طرح درس) در 91% موارد مطلوب، ارائه مطالب جديد و معرفي منابع معتبر توسط استاد در 86% موارد مطلوب، پاسخ گويي اساتيد به دانشجو در ساعات خارج كلاس در 89% موارد مطلوب و ساير موارد توسط دانشجويان نيمه مطلوب ارزيابي شده است.

 


نظر دانشجويان در مورد دروس كار آموزي:

 

91% افراد حضور به موقع استاد در محل كار آموزي را مطلوب، 91% افراد توجه به حضور مرتب دانشجو را مطلوب، 91% افراد ارتباط مناسب استاد با دانشجويان را مطلوب، 91% افراد بيان وظايف دانشجو در ابتداي آموزش توسط مربي را مطلوب، 91% افراد ارائه توضيحات لازم در خصوص بخش توسط مربي را مطلوب، 87% افراد كمك به دانشجويان در شناخت مسئوليت حرفه اي را مطلوب، 86% افراد نشان دادن نحوه انجام مهارتهاي عملي به دانشجو را مطلوب، 91% افراد تسلط كافي مربي براي مهارتهاي باليني را مطلوب، 91% افراد برقراري ارتباط مناسب ميان دروس تئوري و عملي توسط استاد را مطلوب، 91% افراد پاسخ به سوالات دانشجويان توسط مربي را مطلوب، 96% افراد شركت دادن دانشجو در مهارت هاي عملي را مطلوب، 91% افراد نظارت مرتب استاد بر يادگيري مهارتهاي عملي را مطلوب، 86% تذكر و اصلاحات استاد در حين مهارت عملي را مطلوب، 91% افراد ايجاد محيط مناسب توسط مربي ارائه اطلاعات جديد بوسيله  فراگيران را مطلوب، 91% افراد تشويق و ترغيب دانشجو بوسيله مربي براي يادگيري بهتر را مطلوب، 91% افراد ارتباط مناسب پرسنل با دانشجويان را مطلوب، 91% افراد توجه به ارتباط مناسب و صحيح دانشجويان با بيمار توسط مربي را مطلوب، 95% افراد ارزشيابي و يادگيري مهارتهاي عملي از سوي دانشجويان  را مطلوب، ارزيابي نموده اند و بقيه موارد نيمه مطلوب ارزيابي گرديد0

 

 


نظر دانشجويان در مورد دروس عملي:

 

مطلوب بودن حضور بموقع اساتيد در محل آموزش عملي در 85% موارد، توجه به حضور مرتب و بموقع فراگيران در محل آموزش عملي در 86% موارد، ارتباط مناسب با فراگيران در 83% موارد، توجيه فراگيران در ابتداي آموزش عملي در 87% موارد، ارائه توضيحات تئوري لازم براي مهارت هاي عملي در 86% موارد، تسلط در انجام و نشان دادن مهارت هاي عملي در 86% موارد، نظارت مرتب بر يادگيري مهارت هاي عملي فراگيران در 83% موارد، تذكر و طرح اصلاحات لازم حين انجام كار در 86% موارد، پاسخ مناسب به سؤالات فراگيران در 86% موارد، معرفي منابع و مآخذ مطالعاتي مناسب براي مهارت هاي عملي به فراكيران در 84% موارد، ارزشيابي آموزش عملي فراگيران در 88% موارد و در مورد ارائه گزارش از  سوي فراگيران در پايان مباحث آموزش عملي در 86% موارد توسط دانشجويان ارزيابي گرديد.

 


حوزه پژوهش

 

1-  مشاوره پايان نامه 

x مطلوب : به طور متوسط يك عدد درسال

£ نيمه مطلوب  :  به طور متوسط 1-0.5عدد درسال 

£ نامطلوب : به طور متوسط كمتر از 0.5 عدد درسال         

 

2-  راهنمايي تحقيقات دانشجويي

£ مطلوب  : به طور متوسط 3عدد درسال

x نيمه مطلوب : به طور متوسط 3-5/1عدد درسال 

£ نامطلوب : به طور متوسط كمتر از 5/1عدد درسال

 

3- گذراندن كارگاه هاي پژوهشي ( روش تحقيق و مقاله نويسي و............)

x مطلوب : تمام اعضاء هئيت علمي حداقل يك كار گاه گذرانده باشند.

£ نيمه مطلوب  : 70% وبيشتر از 70%  اعضاء هئيت علمي حداقل يك كار گاه گذرانده باشند.

£ نامطلوب: كمتر از 70% اعضاء هئيت علمي حداقل يك كار گاه گذرانده باشند.

 

4- طرح تحقيقاتي 

x مطلوب : هرسه سال حد اقل 70% اعضاي هئيت علمي گروه يك طرح پژوهشي انجام داده باشند.

£نيمه مطلوب : هرسه سال بين 70ـ 40% اعضاي هئيت علمي گروه يك طرح پژوهشي انجام داده باشند.

£ نامطلوب: هرسه سال كمتر از 40%  اعضاي هئيت علمي گروه يك طرح پژوهشي انجام داده باشند.

 

5-   مقاله چاپ شده درمجلات معتبر ( داخلي وبين المللي )

x مطلوب : هر سه سال حد اقل 70% اعضاي هئيت علمي گروه يك مقاله داشته باشند .

£ نيمه مطلوب  : هر سه سال حداقل بين 70ـ 40% اعضاي هئيت علمي گروه يك مقاله داشته باشند .            

£ نامطلوب : هر سه سال كمتر از 40% اعضاي هئيت علمي گروه يك مقاله داشته باشند .

 

6- ترجمه وتاليف كتاب ( چاپ شده ودرحال چاپ )

£ مطلوب: حداقل 50% اعضاء گروه داشته باشند.

 £نيمه مطلوب  : بين 50% - 20% اعضاء گروه داشته باشند.

x نامطلوب: كمتراز 20% اعضاء گروه داشته باشند.

 

7- شركت دركنگره ها وسمينار ها

x مطلوب : بطور متوسط حد اقل دو يا سه كنگره درسال

£ نيمه مطلوب     : بطور متوسط 1كنگره درسال

£ نامطلوب : كمتر از 1كنگره درسال

 

 

8- ارائه مقاله درسمينارها وكنگره ها وسخنراني دربازآموزي

x مطلوب : حداقل دوياسه كنگره در سال                                                  

£ نيمه مطلوب : يك كنگره درسال                                               

£ نامطلوب : كمتر ازيك كنگره در هر دو سال          

 

فرم توانمنديها توسط تمام اعضاء هيئت علمي تكميل مي شود و از  نتايج آنها در تعيين وضعيت گروه (فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي) استفاده مي شود.

 


 

 

تفسير حوزه پژوهش:

- ميزان شركت در فعاليت هاي پژوهشي در حد مطلوب مي باشد.

- ميزان شركت اعضاء هيئت علمي در كارگاههاي پژوهشي به صورت مطلوب گزارش شده است.

- ميزان شركت اعضاء هيئت علمي در سمينار و كنگره به صورت مطلوب گزارش شده است.

- ميزان مقالات و سخنراني ها به صورت متوسط در محدوده مطلوب قرار دارد. ميزان راهنمايي تحقيقات در حد مطلوب است .  طرح تحقيقاتي ارائه شده در محدوده مطلوب است. و تعداد مقالات چاپ شده در محدوده مطلوب است.

در سال 90 ارائه مقاله در همايشهاي داخلي 23 مورد، چاپ مقاله خارجي 1 مورد

 

 

 


آثار و فعاليتهاي انفرادي اعضاء هيئت علمي

 

مقالات ارسالي به همايش هاي داخلي و خارجي:

 

«بررسي شيوع هم ابتلايي HBV و HCV در بيماران با HCV مثبت استان مازندران 1389»

-       دكتر فرهنگ بابامحمودي، دكتر محمد علي حيدري گرجي، دكتر محمد مهدي ناصحي- دومين همايش سراسري ارتقاي سلامت، آبان 1390

 

«بررسي دانش و نگرش بيماران بستري در بخش هاي آموزشي بيمارستان هاي دانشگاه مازندران نسبت به عفونت بيمارستان در سال 1390»

-       دكتر فرهنگ بابامحمودي، دكتر محمد علي حيدري گرجي- دومين همايش سراسري ارتقاي سلامت، آبان 1390

 

«بررسي شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر ساري 1390»

-       دكتر محمدعلي حيدري گرجي، ايمان مالكي، سعيد ياري، سعيد فيضي- دومين همايش سراسري ارتقاي سلامت، آبان 1390

 

«مقايسه نگرش پزشكان، پرستاران و بستگان درجه اول بيمار نسبت به حظور اعضاي خانواده در طي عمليات احيا قلبي- تنفسي»

احترام السادات ايلالي، طاهره يعقوبي، فائزه نوروزي نژاد، فروغ ناصري، سيد كاظم باقرنژاد، رضاعلي محمدپور، زهره ترقي- دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالش ها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران آبان 1390

 

«تبيين عوامل تأثيرگذار بر فرآيند سالمندي: يك پژوهش كيفي»

 معصومه باقري نسامي، فروغ رفيعي، سيده فاطمه اسكويي- دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالشها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري 11-12 آبان ماه 1390

 

«بررسي رابطه منبع كنترل و رضايت از كارآموزي داخلي جراحي در بين دانشجويان پرستاري»

-       محمد رضا اندرواژ، معصومه باقري نسامي، نرگس اميري، انسيه موسوي- دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالشها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري 11-12 آبان ماه 1390

 

«بررسي رابطه سلامت عمومي پرستاران و برخي عوامل دموگرافيك مرتبط با آن»

-       صديقه مدانلو، معصومه باقري نسامي، ربابه خليلي، فرشته عراقيان، موسي اسماعيلي، فاطمه قنبري شوركايي- دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالشها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري 11-12 آبان ماه 1390

 

«بررسي رابطه هوش معنوي با سلامت عمومي پرستاران»

-       صديقه مدانلو، معصومه باقري نسامي، ربابه خليلي، فرشته عراقيان، موسي اسماعيلي، فاطمه قنبري شوركايي- دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالشها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري 11-12 آبان ماه 1390

 

«بررسي رابطه مهارت­هاي مقابله­اي پرستاران با برخي از عوامل دموگرافيك در بخش­هاي ويژه»

-       رقيه سواسري، راضيه مختارپور، معصومه باقري نسامي، نفيسه قانعي- دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاي سلامت و چالشها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري 11-12 آبان ماه 1390

 

«بررسي نگرش دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد علل خود درماني با دارو»