دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
ارزيابي دروني 1395

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

طرح ارزيابي دروني

   دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

مدير EDO: سوسن ساعت ساز

ارزيابي دروني دانشكده پرستاري آمل در سال 1395

تاريخ اجرا  : اسفند 95

اعضاء گروه ارزيابي : دكتر اسماعيل اكبري، سوسن ساعت ساز، رزيتا رضايي، ، معصومه محبوبي

 

 

تهيه و تنظيم: خانم دكتر فروزان صادقي   و  دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي آمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

-        تاريخچه و تحولات دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س)آمل

اين دانشكده  در سال1371 با نام دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  و با پذيرش اوليه 25 دانشجو در مقطع كارشناسي پرستاري تأسيس شد. در تاريخ 1/1/1372به  دانشگاه علوم پزشكي بابل ملحق شد و مجدداً درتاريخ 1/6/1390به  دانشگاه علوم پزشكي مازندران انتقال يافت . از بدو تأسيس تا كنون 506 دانشجو در 26 دوره روزانه كه از اين تعداد 446 نفر فارغ التحصيل شد ند و 274 دانشجو در 13 دوره شبانه كه همگي فارغ التحصيل شد ند.  

  در سال 1375 دانشكده پرستاري و مامائي آمل با پذيرش 38 دانشجو در دو نيمسال19 نفر روزانه  ورودي مهر و 19 نفر شبانه ورودي بهمن به فعاليت خود ادامه داد  تا سال 1386 كه پذيرش دانشجوي شبانه متوقف گرديد.

از شهريور 1390 پيرو فرمان وزير محترم بهداشت اين دانشكده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  قرارگرفت.وپس از آن در دو نيمسال مهر و بهمن دانشجو مي پذيرد. اين دانشكده تاكنون 728 نفر دانشجو در  دوره روزانه كه 464 نفر فارغ التحصيل شده اند و 289 نفر دانشجوي شبانه كه 279 نفر انان فارغ التحصيل شده اند پذيرفته است. 

اعضاي هيئت علمي از سال 1371 به ترتيب جذب گرديده و در حال حاضر دانشكده پرستاري   داراي 10عضو هيئت علمي مي باشد 5 نفر هيئت علمي رسمي 1 نفر دانشجويPhD  پيماني ، و 1 نفر بورسيه تحصيلي استاديار  و 1 نفر استاديار  هيئت علمي رسمي و 1 نفر استاديار  هيئت علمي تعهد خدمت و 1  نفر مربي كارشناس ارشد پرستاري (عضو هيئت علمي طرح تعهد خدمت تمام وقت)  ودو  نفر مربي باليني كارشناسي ارشد طرح تامين نيروي انساني    مي باشند. در رشته پرستاري كارشناسي 841 دانشجو دوره روزانه و 294 دانشجو دوره شبانه  پذيرش (جمعا 1135 دانشجو ) پذيرش  و 527  دانشجو دوره روزانه و 282 دانشجو دوره شبانه ( جمعا 809 دانشجو)  فارغ التحصيل شدند.

 دانشكده پيراپزشكي در تاريخ 1/7/1390 با پذيرش 30 دانشجو در رشتهي فوريت پزشكي در مقطع كارداني شروع به كار نمود. در مهر ماه 91 در 2   رشته علوم آزمايشگاهي و رشته فناوري اطلاعات سلامت دانشجو پذيرفت  . و از بهمن 91 رشته فوريت پزشكي از سازمان  سنجش 28 دانشجو پذيرفت .  موافقت قطعي با دانشكده پيراپزشكي آمل به استناد راي صادره در دويست و بيست و پنجمين جلسه شوراي گسترش دانشگاهاي علوم پزشكي (مورخ 22/3/92)گرفته شد.در حال حاضر داراي 4 عضو هيئت علمي  (1 نفر استاديار  هيئت علمي رسمي 2 نفر مربي  هيئت علمي پيماني و 1 نفر مربي  هيئت علمي  تعهد خدمت و 2 نفر مربي طرح تامين نيروي انساني  مي باشد. )  در رشته فوريت پزشكي كارداني كاركنان 118 دانشجو پذيرش كه 118 نفر آنها فارغ التحصيل شدند. فوريت پزشكي كارشناسي ناپيوسته 103 دانشجو پذيرش و 63 نفر فارغ التحصيل شدند. فوريت پزشكي كارداني سازمان سنجش 110 دانشجو پذيرفته شده كه 74 نفر فارغ التحصيل شدند. در رشته علوم آزمايشگاهي از سال 91 تا كنون 119دانشجو پذيرش كه 17نفر فارغ التحصيل داشتند و در رشته فناوري اطلاعات سلامت 89 دانشجو پذيرش داشتند كه تعداد21 نفر فارغ التحصيلي شده اند

 

متاسفانه  اين دانشكده ها به دليل كم بودن اعضائ هيئت علمي موفق به تشكيل گروههاي مختلف آموزشي نشده است.

 

 

 

 

 

- اعضاي هيئت علمي:

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع استخدام

تحصيلات

مدت فعاليت

سمت

1

زهرا بهشتي

رسمي

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

25 سال

مربي

2

سرور ملوك زاده

رسمي

كارشناس ارشد پرستاري اطفال

19 سال

مربي

3

سوسن ساعت ساز

رسمي

كارشناسي ارشد مامايي

21 سال

مربي

4

رقيه نظري

رسمي

دكتري پرستاري

14 سال

استاد يار

5

رزيتا رضايي

رسمي

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

14 سال

مربي

6

فاطمه حاجي حسيني

پيماني

دانشجوي PhD

12سال

مربي

7

دكتر مهري مير حسيني

تعهد خدمت

دكتري علوم تشريح

4 سال

استاد يار

8

دكتر حميد شريف نيا

بورس تحصيلي

دكتري پرستاري

2 سال

استاد يار

9

دكتر بهرام طهماسبي

رسمي – قطعي

دكتري مديريت بيمارستاني

3سال

استاد يار

10

بهزاد جواديان

پيماني

كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي

3 سال

مربي

11

 

دكتر سيف علي مهدوي

رسمي – قطعي

دكتري انگل شناسي

28 سال

استاد يار

12

مژده محمديان سنايي

تعهد خدمت

كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاه

3 سال

مربي

13

سعيد برزگري

پيماني

كارشناسي ارشد مدارك پزشكي

5/2 سال

مربي

14

زينب ابرهيم پور

تعهد خدمت

كارشناسي ارشد پرستاري

يك سال و 4   ماه

مربي

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاي گروه ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل:

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه

نقش اعضاء

دكتر فروزان صادقي

رئيس ارزيابي دروني، تعيين خط مشي، سياست گذاري، نظارت و تصميم گيري نهايي را به عهده داشتند.

رزيتا رضايي

مدير گروه، نظارت وهماهنگي برروند ارزيابي دروني را به عهده داشتند.

 

سوسن ساعت ساز

 مجري وبه عنوان مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده مسئول كميته ارزيابي دروني دانشكده ،جمع آوري اطلاعات وتجزيه تحليل آنها، تهيه كليه متون ارزيابي دروني و نظارت بر امور ارزشيابي توسط ايشان انجام گرفته است.  كليه مصوبات و نتايج ارزيابي دروني با تأييد رياست كميته، ارزيابي گرديد.

معصومه محبوبي

 

كارشناس دفتر توسعه آموزش دانشكده، وظيفه هماهنگي و پيگيري اجرايي ارزيابي دروني و ارتباط با مركز توسعه آموزش دانشگاه، شركت در جلسات مركز توسعه با انتقال مسائل مورد نظر كميته به مركز توسعه و بالعكس و ارائه گزارش به مركز توسعه به عهده ايشان بوده است.

 

 

1عامل رسالت ، اهداف، جايگاه سازماني

1-1- ملاك رسالت و اهداف گروه: اين ملاك براساس رسالت و اهداف تشكيل دوره ها ، رشته ها و مقاطع تحصيلي ، سرفصل و برنامه هاي درسي مربوط به آن تدوين شده است ، ارزيابي اين ملاك با توجه به كتابچه راهنماي آموزشي گروه ، طرح درس اعضاي هيئت علمي، صورت جلسات موجود در گروه انجام خواهد گرفت. حداكثر امتيازات اين ملاك  16 مي باشد كه براي هر يك از نشانگرهاي آن متناسب با امتياز تعيين شده صورت گيرد. جمع آوري از طريق مصاحبه با مدير گروه ، انتشار راهنماي آموزش گروه ؛ بررسي اسناد و نظر خواهي از اعضاي هيات علمي انجام مي گيرد.

5.33-0=نامطلوب

10.67-5.33=نسبتا مطلوب

16-10.68=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب0

1- وجود سند رسالت و اهداف در گروه

- رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است و توسط اعضاي گروه  مورد  توجه و بازبيني قرار مي گيرد.                                                                                                                       مطلوب

- رسالت و اهداف رشته در گروه موجود است.                                                      نسبتاً مطلوب

- رسالت و اهداف رشته درگروه موجود نيست.                                                      نامطلوب

 

 

 

1

 

 

 

2- تعداد جلسات اعضاي هيات علمي در تدوين اهداف گروه

- در آغاز ترم تحصيلي جديد شوراي بازنگري اهداف با توجه به نياز هاي جامعه، گروه تشكيل مي شود .                                                                                                                               مطلوب

- شوراي بازنگري اهداف گروه بنا به درخواست گروه با توجه به نياز جامعه با اعضاي هيات علمي تشكيل مي شود .                                                                                                 نسبتاً مطلوب

- به منظور بازنگري اهداف گروه و رشته جلسه ويژه ايي تشكيل نمي شود.              نامطلوب

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3- شركت نماينده دانشجويان در جلسه شوراي آموزشي گروه

-نماينده دانشجويان عضو شوراي گروه در بازنگري اهداف است.                           مطلوب

- نماينده دانشجويان به عنوان عضو مدعو در برخي جلسات آموزشي شركت دارد نسبتاً مطلوب

- نماينده دانشجويان عضو شوراي آموزش گروه نمي باشد .                                   نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4-دستورالعمل هاي تدوين شده در گروه به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف گروه

-در مورد تحقق اهداف گروه تصميمات شوراي گروه به صورت دستورالعمل تنظيم مي گردد.طلوب

- شوراي آموزش گروه جهت بررسي     اهداف گروه آموزشي تشكيل و نتيجه گيري صورت ميگيرد.                                                                                                                                 نسبتاً مطلوب

- جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه توافق و دستورالعمل وجود ندارد .          نامطلوب

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-جلسات تشكيل شده با حضور اعضاي هيات علمي دانشجويان در خصوص آشنايي با اهداف گروه

-            اعضاي هيات علمي و دانشجويان در جلسات حضوري فعال دارند.               مطلوب

-            جلسات با حضور تعداد معدودي از اعضاي هيات علمي و دانشجويان صورت ميگيرد .                                                                                                                                 نسبتاً مطلوب

-            جهت آشنايي اعضاي هيات علمي دانشجويان با اهداف گروه، شوراي گروه جلسه اي تشكيل نمي دهد.                                                                                                                 نا مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-تهيه راهنماي آموزش براي هر يك از مقاطع و رشته تحصيلي در گروه

-             در آغاز سال تحصيلي كتابچه راهنماي آموزشي براي هر يك از مقاطع تنظيم و منتشر مي گردد                                                                                                                                مطلوب

-             كتابچه راهنماي آموزش مربوط به سالهاي قبل منتشر مي شود.                       نسبتاً مطلوب

-             گروه كتابچه ر اهنماي آموزشي ندارد .                                                        نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7-تصريح قابليت هاي و صلاحيت هاي مورد انتظار از دانش آموختگان

-           -قابليت ها و مهارت هاي دانش آموختگان از شروع تحصيل براي آنها كاملاً روشن است.

                                                                                               مطلوب

-           برخي از قابليت ها و مهارت هاي ندانش آموختگان براي آنها روشن شده است .

                                                                                               نسبتاً مطلوب

-           دانشجويان در مورد قابليت ها و مهارت هاي آنها پس از فارغ التحصيلي آگاهي ندارند.

                                                                                               نامطلوب

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-وجود نظام مدون براي پايش برنامه هاي آموزشي مبتني بر اهداف و رسالت

- فعاليت هاي آموزش ، پژوهشي در عرضه خدمات تخصصي گروه براساس برنامه مدون گروه انجام مي گيرد.                                                                                                                 مطلوب

- فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و عرضه خدمات گروه براساس برنامه دانشكده انجام مي گيرد.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- برنامه مدون و از قبل پيش بيني شده براي فعاليت هاي گروه وجود ندارد.

                                                                                                نامطلوب

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز

8  (نسبتا مطلوب)

 

2-1- ملاك ، مديريت گروه

ارزيابي اين ملاك براساس عملكرد و سازماندهي و هماهنگي عوامل مختلف گروه توسط مدير گروه تنظيم گرديده است تعداد جلسات آموزشي و پژوهشي گروه ، تصميمات اتخاذ شده در جلسات حضور به موقع اساتيد در محل كار ، فعال بودن دانشجويان در گروه ، اجراي دقيق و صحيح آئين نامه ها توسط مدير گروه ، حضور تمام وقت مدير گروه صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك .............30........... مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان در مورد مدير گروه صورت ميگيرد.

10-0=نامطلوب

20-10.1=نسبتا مطلوب

30-20.1=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-مرتبه علمي مدير گروه

-دانشيار به بالا                                                                               مطلوب

استاديار                                                                                    نسبتاً مطلوب

- مربي                                                                                                                    نامطلوب

 

 

1

 

2-حضور مدير گروه

بيش از 6 ساعت در روز در گروه حضور دارند                                       مطلوب

بين 6-3 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                       نسبتاً مطلوب

كمتر از 3 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                                 نامطلوب

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3-رعايت مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

بيش از 80 درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي ميگردد.                                                                                                                                 مطلوب

بين 80-60 درصد از مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي ميگردد.                                                                                               نسبتاً مطلوب

- كمتر از 60 درصد مسائل دانشجويان براساس مقررات و آئين نامه هاي آموزشي بررسي مي شود.                                                                                               نامطلوب

2

 

 

4-تشكيل به موقع كلاس هاي درسي براساس برنامه درسي مدون و تقويم دانشگاهي

بيش از 80 درصد كلاس هاي درس براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل مي شود                                                                                              مطلوب

بيش از 60 تا 80 درصد كلاس هاي درسي براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل ميشود.                                                                                               نسبتاً مطلوب

كمتر از 60 درصد كلاس هاي درسي براساس تقويم دانشگاهي و برنامه درسي تشكيل مي شود.                                                                                            نامطلوب

2

 

 


 

نشانگر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

5-رعايت آئين نامه در خصوص ارائه دروس اعضاي هيات علمي

- بيش از 80 درصد از اعضاي هيات علمي براساس آئين نامه آموزشي دانشگاه تدريس مينمايند                                                                                                                         .مطلوب

- 80-60 درصد از اعضاي هيات علمي براساس آئين نامه آموزشي دانشگاه تدريس مي نمايند.

                                                                                                نسبتاً مطلوب

-كمتر از 60 درصد از اعضاي هيات علمي براي آئين نامه آموزشي دانشگاه تدريس مي نمايند.

                                                                                                                                . نامطلوب

2

 

 

6-برقراري نظم و هماهنگي در گروه براي حضور به موقع و كامل هيات علمي و كاركنان در محل

-          بيش از 80 درصد اعضاي هيات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                                            مطلوب

-          بين 80-60 درصد از اعضاي هيات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                                نسبتاً مطلوب

- كمتر از 60 درصد از اعضاء هيات علمي و كاركنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.                                                                                                                 نامطلوب

2

 

 

7-تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي گروه

-         شوراي آموزشي گروه براساس برنامه منظم تشكيل و تصميمات به دانشكده ارسال شود.

                                                                                                مطلوب

-          شوراي آموزشي گروه براساس درخواست مدير گروه برگزار مي شود.       نسبتاً مطلوب

-          شوراي آموزش گروه به طور نامنظم تشكيل ميشود اما نتايج آن به دانشكده ارسال نميگردد.                                                                                                                                نامطلوب

2

 

 

8-نظارت بر سيستم مديريت اطلاعات

-         نظام مديريت اطلاعات، الكترونيك بوده و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است.مطلوب

-         نظام مديريت اطلاعات، سنتي و تحت نظارت و مراقبت مدير گروه است.         نسبتاً مطلوب

-         نظام مديريت اطلاعات، سنتي بوده و مديريت گروه نظارتي بر آن ندارد.         نامطلوب

2

 

 

9-ميزان رضايت هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه

-          بيش از80% از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها وفعاليتهاي گروه رضايت دارند. مطلوب

-         بين 80-60  % از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.

                                                                                              نسبتاً مطلوب

-         كمتراز 60%  از اعضاي هيأت علمي از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.نامطلوب

2

 

 

10-ميزان رضايت دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي مديريت گروه

-           بيش از 80 % از اعضاي دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند. مطلوب

-           بين 80-60 %  از دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.    نسبتاً مطلوب

-           كمتراز 60 %  از دانشجويان از برنامه ها و فعاليت هاي گروه رضايت دارند.        نامطلوب

2

 

 

 

نشانگر

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

11-مستندات شرح وظايف هيأت علمي

شرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود است و مديريت گروه بر آن نظارت دارد.

                                                                                                مطلوب

- شرح وظايف هيأت علمي در گروه موجود نيست ولي نظارت مديريت بر اساس مستندات موجود دانشگاه است.                                                                    نسبتاً مطلوب

- مستندات شرح وظايف در گروه وجود ندارد و مديريت گروه نيز به آن اشراف ندارد.

                                                                                                                                نامطلوب

2

 

 

12-انجام مستمر ارزيابي دروني گروه

-           ارزيابي دروني بطور مستمر انجام مي شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال ميشود.                                                                                        مطلوب

-           ارزيابي دروني براساس درخواست مسئولين دانشگاه انجام مي شود و گزارش آن ارسال ميگردد.                                                                                       نسبتاً مطلوب

-           انجام ارزيابي دروني در گروه مورد توجه نمي باشد.                                      نامطلوب

2

 

 

13-گزارش عملكرد و فعاليت هاي آموزشي در گروه

-         هر نيم سال تحصيلي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي گروه تهيه و به دانشكده ارائه ميگردد.                                                                                                                      مطلوب

-         هر نيم سال تحصيلي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي گروه تهيه ودر گروه نگهداري ميشود.                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-         گزارشي از عملكرد و فعاليت هاي گروه تهيه نمي شود.                                نامطلوب

2

 

 

14-دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي

-           بيش از 80 درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.

                                                                                                مطلوب

-             بين 80-60  درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.نسبتاً مطلوب

-          كمتراز 60 درصد از اعضاي هيأت علمي در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.

                                                                                              نامطلوب

 

1

 

15-دارابودن برنامه مدون جهت مشاركت دانشجو  در برنامه ريزي آموزشي

-          بيش از 80 درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.مطلوب

-          بين 80-60  درصد از دانشجويان  در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند.                                                                                                                                      نسبتاً مطلوب

-          كمتراز 60 درصد از دانشجويان در برنامه ريزي آموزشي گروه مشاركت دارند. نامطلوب

 

1

 

امتياز

26  (مطلوب)

 

 

 

 

3-1- ملاك برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه

اين ملاك براساس برنامه جامع گروه براي توسعه و رشد رشته ها و دانشجويان تحصيلات تكميلي و دانشجويان خارجي تنظيم گرديده است . ارزيابي اين ملاك با توجه به ميزان رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشجويان خارجي و تاسيس رشته هاي جديد در 5 سال اخير صورت مي گيرد . امتياز اين ملاك .........9......مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز معيني خواهد بود. اطلاعات مربوط به اين ملاك توسط مدير گروه و اسناد و مدارك موجود جمع آوري مي شود.

3-0=نامطلوب

6-3.1=نسبتا مطلوب

9-6.1=مطلوب

 

 

نشانگر

مطلوب

3

نسبتاً مطلوب

1.5

نامطلوب

0

1-ميزان رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي در 5 سال اخير

-        رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي بيش از 50 درصد نسبت به قبل مي باشد.  مطلوب

-        رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي به ميزان 30تا50 درصد نسبت به قبل مي باشد.                                                                                                                                           نسبتاًمطلوب

-        رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي كمتر از 30 درصد نسبت به قبل مي باشد. نامطلوب

 

 

0

2-تعداد دانشجويان خارجي

-          تعداد 5 – 4 دانشجوي خارجي جذب رشته هاي گروه شده است.                  مطلوب

-          بين 3-1 دانشجويان خارجي جذب رشته هاي گروه نشده است.                     نسبتاًمطلوب

-           دانشجوي خارجي در گروه پذيرش نشده است.                                            نامطلوب

 

 

0

3-تاسيس رشته هاي مبتني بر نيازهاي منطقه در 5 سال اخير

-     بيش از 80 درصد رشته هاي جديد مبتني بر نيازها ي منطقه بوده است.              مطلوب

-      بين 60 -80 درصد  رشته هاي جديد مبتني بر نيازها ي منطقه بوده است.           نسبتاًمطلوب

-     كمتر از 60 درصد  رشته هاي جديد مبتني بر نيازهاي منطقه بوده است.             نامطلوب

 

1

 

امتياز

1 (نامطلوب)


4-1 ملاك ،روند توسعه منابع گروه

اين ملاك براساس برنامه توسعه نيروي انساني متخصص ،فضاي آموزشي، امكانات و تجهيزات در 5 سال اخير تنظيم گرديده است . ارزيابي اين ملاك با توجه به ميزان جذب اعضاي هيأت علمي و تعداد آزمايشگاه ها و وسايل خريداري شده صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك ...........10............. مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و اسناد و مدارك موجود جمع آوري مي شود.

3033-0=نامطلوب

6.67-3.34=نسبتا مطلوب

10-6.68=مطلوب

 

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-روند توسعه تعداد اعضاي هيأت علمي

براي بيش از 80 درصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب هيأت علمي شده است.مطلوب           

 - در مورد 80-60 درصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب هيأت علمي شده است. نسبتاً مطلوب

- در مورد كمتر از 60 درصد از دروس مورد نياز اقدام به جذب هيأت علمي شده است.نامطلوب

 

 

 

0

2-روند تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي در 5 سال اخير

- بيش از 80 درصد از اساتيد گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء يافتند.                 مطلوب

- بين 80-60 درصد از اساتيد گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء يافتند.                               نسبتاً نامطلوب

- كمتر از 60 درصد از اساتيد گروه به مرتبه بالاتر ارتقاء يافتند.                              نامطلوب

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3-تدوين برنامه توسعه نيروي انساني متخصص مورد نياز گروه در 5 سال آينده

-         به منظور توسعه نيروي انساني متخصص، گروه جلسات وي‍ژه تشكيل و نياز ها تعيين مي گردد.                                                                                                                                مطلوب

-        توسعه نيروي انساني متخصص در گروه تابع نظرات مدير گروه است و در مواقع لازم اقدام ميشود.                                                                                                                     نسبتاً مطلوب

-         اقدام خاصي در مورد توسعه نيروي انساني متخصص.در گروه انجام نمي شود.                نامطلوب

 

1

 

4-تدوين برنامه مدون براي توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه

- به منظور توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه جلسات ويژه تشكيل و برنامه ريزي صورت مي گيرد.                                                                                                                 مطلوب

-             توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه بر اساس برنامه ريزي مدير گروه انجاممي شود.                                                                                                   نسبتاً مطلوب

-         برنامه ريزي مشخصي در مورد توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه صورت نميگيرد.                                                                                                نا مطلوب

2

 

 

5-روند توسعه منابع فيزيكي، امكانات و تجهيزات در 5 سال اخير

-          بيش از 80 درصد از نيازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است.      مطلوب

-          بين 60-80 درصد از نيازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است       نسبتاً مطلوب

-          كمتر از 60 درصد از نيازهاي مربوط به منابع و امكانات برآورد شده است.    نا مطلوب

 

 

0

امتياز

3 (نامطلوب)


5-1 آيين نامه ها و مصوبات گروه

اين ملاك براساس آيين نامه هاي آموزشي، پژوهشي، پايان نامه ها و انضباطي كه توسط دانشگاه و يا در جلسات اعضاي گروه تدوين مي شود، تهيه شده است. ارزيابي اين ملاك بر اساس تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات آموزشي ، تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات پژوهشي، تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات انضباطي و تعداد آيين نامه ها و صورت جلسات پايان نامه ها  صورت مي گيرد.امتياز اين ملاك ............8............ مي باشد و هر نشانگر داراي امتياز خاصي مي باشد جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مدير گروه و هيأت علمي  جمع آوري مي شود.

2.66-0=نامطلوب

5.33-2.67=نسبتا مطلوب

8-5.24=مطلوب

نشانگر

مطلوب

2

نسبتاً مطلوب

1

نامطلوب

0

1-وجود آيين نامه ها و ضوابط مدون در گروه براي دروس و پايان نامه ها

- در شروع سال تحصيلي جلسات براي توزيع دروس و ضعيت اساتيد راهنما و مشاورين پايان نامه ها تشكيل مي گردد.