دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سال 98

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني مازندران

دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

برنامه عملياتي دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي سال 1398

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1O1

ارتقا  فعاليـتهاي دانش پژوهشي و فرايندهاي نوآورانه از 10 درصد به 40 درصد

 

G1O1A1

 عنوان پروژه:  اطلاع رساني و مشاوره پيرامون مسائل مرتبط با  فعاليتهاي  دانش پژوهي و فرايندهاي نوآورانه

                                                                                                                                          درصد از كل پروژه: 100 درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

تكميل  مطالب مرتبط با دانش پژوهي و فعاليتهاي نوآورانه در سايت دانشكده

15/1/98

30/12/98

30

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

2

تشويق و مشاوره اعضا هيئت علمي به صورت  چهره به چهره

15/1/98

30/12/98

10 

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

3

اصلاح و مشاوره پروپوزالهاي دانش پژوهي اعضا هيئت علمي 

15/1/98

30/12/98

10

5

5

5

5

 

10

10

10

10

10

10

10

 

4

آشنا سازي اساتيد با روند ثبت فعاليتهاي نوآورانه در سايت مربوطه

15/1/98

30/12/98

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

5

اطلاع رساني و هدايت اعضا در زمينه جشنواره شهيد مطهري

15/1/98

30/12/98

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

6

اطلاع رساني در مورد زمان و مكان تشكيل كارگاههاي مرتبط در ساير دانشكده ها به اعضا

15/1/98

30/12/98

10

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

7

هدايت و مشاوره فردي به اعضا هيئت علمي جديدالورود در مورد فرايندهاي نوآورانه

15/1/98

30/12/98

20

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نياز:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1 O2

ارتقا كيفيت ارزشيابي اساتيد و دانشجويان از 10 درصد به 40 درصد

 

G1O2A1

 عنوان پروژه: ارائه بازخورد  ارزشيابي توسط دانشجو به اساتيد

                                                                                                                                           درصد از كل پروژه: 50   درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

ارائه نتايج ارزشيابي اساتيد  در پايان هر ترم به اساتيد

پايان نيم سال اول و پايان نيم سال دوم

 

45

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

2

تجزيه و تحليل  نتايج ارزشيابي اساتيد  در پايان هر ترم

پايان نيم سال اول و پايان نيم سال دوم

 

45

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

 

3

رتبه بندي اساتيد از نظرنمره ارزشيابي دانشجو و گزارش به مدير گروه

15/1/98

20/2/98

10

30

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نياز:  

 

 

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1O2

ارتقا كيفيت ارزشيابي اساتيد و دانشجويان از 10 درصد به 40 درصد

 

G1O2A2

 عنوان پروژه:  استفاده از پورتفوليو در كارآموزي و كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري

                                                                                                                                           درصد از كل پروژه: 50   درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

 استفاده از   پورتفوليو جهت  ارزشيابي دانشجويآن

20/1/98

30/12/98

50

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

2

آشنايي دانشجويان با آزمون OSCE به منظور تعيين شايستگي دانشجويان در هنگام فارغ التحصيلي

30/3/98

1/11/98

10

 

25

25

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

برگزاري آزمون OSCE به منظور تعيين شايستگي دانشجويان در هنگام فارغ التحصيلي ( در پايان تحصيل هر گروه اجرا مي گردد.)

--------

7/11/98

30

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري آزمون OSCE به منظور تعيين شايستگي دانشجويان در اصول و فنون پرستاري "عملي"

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول پروژه:                                                                        بودجه مورد نياز:   

 

 

 

G1

ارتقاء كيفيت فعاليـتهاي آموزشي  

 

G1O3

ارتقا كيفيت استاندارد سازي سوالات از 50 درصد به 90 درصد  

 

G1O3A1

 عنوان پروژه:  ارزيابي كيفي آزمونها  و شناسنامه سوال

                                                                                                                                           درصد از كل پروژه: 100    درصد

رديف

موضوع اقدام عملياتي

شروع فعاليت

 

پايان فعاليت                

 

سهم نسبي

درصد پيش بيني عملكرد فعاليت بصورت ماهانه

ميزان اعتبار به ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8